Du är här: Start / Barn & utbildning / Förskolan 1-5 år / Trygghet och hälsa

Trygghet och hälsa

I Laholms kommun finns en samlad organisation, Enheten Elevhälsa, vilken är en del av Barn- och ungdomsverksamheten som arbetar mot förskola (begränsad omfattning), förskoleklass, grundskola, särskola, samt fristående förskolor och skolor. Verksamheten bedrivs utifrån ett hälsofrämjande perspektiv, på individ-, grupp- och organisationsnivå.

Hälsa och lärande går hand i hand. De absolut viktigaste personerna är de vuxna som dagligen finns närmast eleverna. Elevhälsans uppdrag är att stödja dessa vuxna genom att i första hand arbeta förebyggande, vägledande och utvecklande.

Elevhälsans uppdrag är också densamma som för skolan som helhet - att främja lärande, att överföra de grundläggande värdena samt att i samarbete med hemmen främja barnens och elevernas harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.
Inriktningen mot förebyggande och hälsofrämjande insatser är viktig. Elevhälsa handlar om att främja hälsa hos alla barn och elever, men har fokus på elever som är i behov av stöd och hjälp för sitt lärande.

 

Organisation

Enheten Elevhälsa i Laholms kommun är organiserad enligt nedan med följande kompetenser:

Elevhälsan Våxtorpsspåret - skolsköterska, kurator, specialpedagog

Elevhälsan Lagaholmsspåret - skolsköterska, kurator, specialpedagog

Elevhälsan Veingespåret - skolsköterska, kurator, specialpedagog

Skolsköterskans uppdrag omfattar enbart förskoleklass och skolbarn.

Övriga kompetenser så som talpedagog, psykolog samt skolläkare arbetar mot samtliga spår.  Kontakt med skolläkare går alltid via skolsköterska.

 

Elevhälsoteam

Inom varje rektorsområde finns ett Elevhälsoteam vilket leds av rektor. I teamet ingår skolsköterska, specialpedagog samt kurator. Ibland kan även talpedagog och/eller psykolog delta.

Syftet med Elevhälsoteamet är att främja det tvärprofessionella perspektivet och göra gemensamma analyser i olika ärenden.

En viktig del är att förbereda, samordna och informera kring pågående ärenden samt samverka med andra aktörer som är till stöd för elever. Teamets uppdrag är också att vara rektors "bollplank" i elevhälsoärenden och i det förebyggande arbetet.

 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Gunilla Clason
Sidan granskad den 23 augusti 2016

Kontakt

Chef för enheten Elevhälsa

Sara Nilsson
Växel: 0430-155 00
Direkt: 0430-153 30
Mobil: 0725-41 91 60

Verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats (EMI) samt skolsköterska

Maria Larsson
Direkt: 0430-155 59
Mobil: 070-356 9893

Talpedagog

Iréne Nilsson
Direkt: 0430-156 98

Skolpsykolog

Mia Sandell
Direkt: 0430-153 43
Mobil: 070-2697888

Skolpsykolog

Roberto Johansson
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-155 19
Mobil: 0702-650534

Specialpedagog/handläggare

Karin Tideman
Direkt: 0430-153 51
Mobil: 070-206 0350