Du är här: Start / Bo, miljö & trafik / Bygglov / Strandskydd

Strandskydd

Syftet med strandskyddet är att

 • stränderna idag och i framtiden ska vara tillgängliga för friluftslivet 
 • bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet.

Strandskyddet är ett generellt skydd och gäller på samma sätt i hela landet. Bestämmelserna gäller oavsett om området är tätt eller glesbebyggt, om det finns gott om sjöar och vattendrag eller ej och oavsett vilka naturtyper eller arter som finns i området. Naturen behöver inte vara extra skyddsvärd för att bestämmelserna ska gälla.

Bestämmelserna gäller vid alla kuster, sjöar och vattendrag oavsett storlek. Det skyddade området är normalt 100 meter från strandkanten såväl på land som i vattenområdet och inkluderar även undervattensmiljön. Vid hela havskusten råder utvidgat strandskydd om 300 m på land och 100 m ut i vattnet.

Sjöar och vattenområden i Laholms kommun med utökat strandskydd, 200 m på land;

 • Hjörneredssjön
 • Skvallingasjö,
 • Stekasjön (Hegsjön)
 • Storesjö

Inom äldre detaljplanelagda område gäller ofta att strandskyddet är upphävt. För nyare detaljplaner finns särskilt beslut om vilka delar av planområdet strandskyddet inte längre skall gälla. Som regel har sådana beslut inneburit att strandskyddet inom kvartersmark (byggnadsmark) har upphävts, men finns kvar på allmänplatsmark (natur, park m fl områden).

Inom kustområdet i Laholms kommun är större delen av kuststräckan planlagd för bebyggelse och strandskyddet upphävt inom dessa delar.

Den 1 juli 2009 ändrades reglerna för strandskydd, vilket innebär både skärpningar och lättnade jämfört med tidigare regler.

Vad gäller inom strandskyddsområde

Strandskyddet innebär att det är förbjudet att genomföra en rad åtgärder inom den strandskyddade zonen:

 • uppföra nya byggnader och att ändra befintliga byggnader så att de kan användas till något annat ändamål 
 • gräva eller på annat sätt förbereda för sådana byggnationer 
 • utföra andra åtgärder (som inte är byggnader, anläggningar eller anordningar) som kan skada växt- och djurliv, t ex att fälla träd, gräva eller gödsla.

Undantag

Om det finns särskilda skäl kan man få dispens från förbuden.

 • marken är redan ianspråktagen
 • väg, järnväg, bebyggelse etc skiljer av området från stranden
 • anläggning som måste ligga vid vatten
 • krävs för att utvidga en verksamhet
 • ett angeläget allmänt eller annat mycket angeläget intresse

Ansökan lämnas till Miljö- och byggnadsnämnden, Laholms kommun. I vissa fall, då platsen för dispens ligger i ett naturreservat, Natura 2000-område eller annat skyddat område ska ansökan lämnas till Länsstyrelsen.

För handläggning av dispensansökan tar Laholms kommun ut en avgift på 1 380 kronor (år 2010).

Mer information om bestämmelser om strandskydd finns på naturvårdsverkets hemsida. Klicka och sök på "Lagar och andra styrmedel" och "Strandskydd" samt på länsstyrelsens hemsida.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Anna-Lena Lundby
Sidan granskad den 13 januari 2011

Kontakt

Samhällsbyggnadskontoret
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-152 80
Humlegången 6
312 80 Laholm

Dokument

Länkar