Du är här: Start / Kommunal service / Miljö / Miljöskydd

Miljöskydd

Alla har en skyldighet att skydda miljön. Miljöbalken är en stor del av Sveriges miljölagstiftning. Miljöbalken omfattar alla åtgärder och verksamheter som på något sätt kan påverka människors hälsa eller miljön.

Målet med miljöbalken är att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö.

För att miljöbalkens mål ska kunna uppnås ska dess regler tillämpas. Det innebär:

Balken är tillämplig på alla verksamheter eller åtgärder som inte är av försumbar betydelse för dess mål. Alla typer av åtgärder som kan få betydelse för de intressen balken avser att skydda berörs, oavsett om de ingår i den enskildes dagliga liv eller i någon form av näringsverksamhet.

Enligt miljöbalken delas miljöfarlig verksamhet in efter dess påverkan på miljön i så kallade A-, B- eller C-anläggningar. A- och B-anläggningar kräver tillstånd innan verksamheten startar och C-anläggningar är anmälningspliktiga. För att se om en verksamhet klassas som A, B eller C använder man sig av "Bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd", se "Länkar" - Miljöbanken.

För en verksamhet som klassas A prövas tillståndsansökan av miljödomstolen och B av länsstyrelsens miljöprövningsdelegation, se även länsstyrelsens hemsida.För verksamheter som klassas C gäller anmälningsplikt och anmälan prövas av miljö- och byggnadsnämnden.

Information om vad en anmälan ska innehålla finns under länken "Anmälningsplikt".

Följ miljöbalkens hänsynsregler genom

Hänsynsreglernas krav gäller "i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem med hänsyn till nyttan och kostnaderna för åtgärderna" (Miljöbalken 2 kap 7 §). För ett företag gäller reglerna oavsett storlek, bransch och eventuella krav på tillstånd, se "Länkar" ,  Miljöbalken - Hänsynsregler.

 

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kontrollord: E3N
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Lilian Johnsson
Sidan granskad den 6 mars 2014

Kontakt

Miljökontoret
Växel: 0430-150 00
Direkt: Servicetelefon 0430-151 28 dagligen 9.00-12.00
Humlegången 6
312 80 Laholm

Dokument

Länkar