JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Barn och utbildning / Coronavirus förskola/skola / Information grundskolor

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Information grundskolor

 For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right).

للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Publicerad 21-05-07 kl. 8:00 

Om ditt barn varit i närkontakt med någon som har covid-19 i skolan

För att förebygga och begränsa utbrott av covid-19 samarbetar skolan med Region Hallands smittspårare.

Covid-19 klassas som en allmänfarlig och samhällsfarlig smittspårningspliktig sjukdom enligt den svenska smittskyddslagen. Detta innebär bl. a att den som är smittade (eller misstänks vara smittad) måste medverka till smittspårning och se till att de som varit nära den smittade blir kontaktade och får information! Vissa av de nära kontakterna kan ibland också vara aktuella för provtagning. Smittspårning ska ske så fort som möjligt då tidsaspekten är viktig för att begränsa fortsatt smittspridning. 

För att underlätta smittspårning i skolmiljö där du som vårdnadshavare har begränsad möjlighet att veta vilka nära kontakter ditt barn har haft så sker ett samarbete mellan skolan och smittspårningsenheten. Skolan hjälper till med att kartlägga av vilka elever som kan ha utsatts för smitta och lämnar uppgifter om detta till Region Hallands smittspårningsenhet. För att underlätta smittspårning lämnar skolan även uppgifter till Region Hallands smittspårningsenhet när man fått kännedom om att en elev är konstaterat sjuk med covid-19. Utlämnandet av uppgifter sker i enlighet med smittskyddslagen. Identiteten på den smittade kommer inte avslöjas för de som kartläggs som närkontakter (eller deras vårdnadshavare) pga sekretess. 

Om ditt barn identifierats som en närkontakt till någon som har konstaterad covid-19 i skolan kan Region Hallands smittspårare komma att kontakta dig som vårdnadshavare.

 

Publicerad 21-05-06 kl. 17:00 

Återgång till närundervisning årskurs 7-9

Från och med den 10 maj återgår elever årskurs 7-9 till undervisning på plats i skolans lokaler. Undantag görs för Lagaholmskolan, där återgång till närundervisning begränsas av den röksanering som pågår av skolans lokaler.

I dagsläget finns det inga indikationer på ökad smittspridning i Halland och samtliga kommuner i länet har gått tillbaka till närundervisning för högstadieelever, eller planerar för en återgång inom kort.

Sedan tidigare har vi planerat för en återgång till närundervisning på kommunens högstadieskolor fr.o.m. den 10 maj. Denna planering kvarstår för 7-9 elever på Våxtorpskolan och Veingeskolan. Däremot ha återgång till närundervisning på Lagaholmskolan påverkats av branden som drabbade Osbecksgymnasiet. För närvarande pågår röksanering av skolans lokaler och för att möjliggöra saneringen har delar av skolans lokaler stängts av samt att tillgången till vissa lokaler har begränsats. Bedömningen görs att en kombination av närundervisning med fjärr- och distansundervisning ska bedrivas för 7-9 elever på Lagaholmskolan, där årskurs 9 prioriteras för närundervisning. För årskurs 7-8 Lagaholmskolan kommer närundervisning att kombineras med fjärr- och distansundervisning. I dagsläget är det oklart under hur lång tid som röksaneringen kommer att begränsa undervisningen men en kontinuerlig avstämning görs för att så snart som möjligt kunna ha alla elever på plats i skolan.

Vid återgång till närundervisning fortsätter skolorna att vidta åtgärder med syfte att minska risken för smittspridning av covid -19. Dagligen följer skolorna frånvaron på skol- och klassnivå. Vid minsta indikation på risk för utbrott av covid -19, kommer åtgärder omgående att vidtas som innebär omställning till fjärr- och distansundervisning.

Slutligen vill vi uppmana till följande:
- Ert barn ska stanna hemma vid minsta symptom, även vid milda symptom.
- Prata med ert barn om betydelsen av att hålla avstånd till andra, både i skolan och på fritiden.
- Begränsa familjens sociala kontakter och umgås inte i stora grupper.
- Testa ditt barn vid symptom.

 Se till höger gällande information från Smittskydd Halland

 

Publicerad 21-04-16 kl. 9:30

Information om fjärr- och distansundervisning elever årskurs 7-9  

Från och med den 19 april återgår elever i årskurs 9 till undervisning i skolans lokaler. För elever i årskurs 7-8 kommer en kombination av närundervisning med fjärr- och distansundervisning att genomföras under perioden den 19 april – 7 maj.

Under hela vårterminen har en kombination av fjärr- och distansundervisning bedrivits för elever i årskurs 7-9. Utvärdering av undervisningen visar att det har fungerat väl, även om vi ändå kan konstatera att eleverna ges en mer kvalitativ undervisning på plats i skolans lokaler.

Både Folkhälsomyndigheten och Regeringen betonar betydelsen av att så långt som möjligt hålla grundskolorna öppna eftersom undervisning i skolans lokaler är det bästa för elevernas lärande och sociala sammanhang. Utgångspunkten har därför varit att kommunens elever årskurs 7-9 ska återgå till 100 procent närundervisning från och med den 19 april.

Dessvärre är smittspridningen av covid-19 fortsatt hög i Halland och det finns i dagsläget inga tydliga tendenser på att smittan minskar. Barn- och ungdomsförvaltningen har gjort en risk- och konsekvensbedömning för att identifiera de risker som kan uppstå vid en återgång till närundervisning för samtliga elever. Motsvarande har även gjorts lokalt på varje 7-9 skola. Mot bakgrund av den centrala risk- och konsekvensbedömningen har det beslutats om följande åtgärder för att minska risken för smittspridning av covid -19:
- Utökad städning av skolans lokaler utifrån lokala behovsbedömningar som görs på respektive skola
- Tillhandahållande av skyddsutrustning för skolans medarbetare
- Utökade öppettider i matsal samt schemaförändring för att glesa ut antalet elever i matsal
- Uppmaning ges till att förlägga undervisningen utomhus då detta är möjligt
- Verksamhetschef för grundskola ges behörighet att besluta om fjärr- och distansundervisning då det finns indikationer på klustersmitta inom en skola

Därutöver kommer respektive 7-9 skola att vidta ytterligare lokala åtgärder utifrån varje skolas förutsättningar och behov med syfte att minska risken för smittspridning av covid -19.

Även om flertalet åtgärder vidtas för att upprätthålla möjligheten till att hålla avstånd med syfte att minska smittspridningen, görs bedömningen att det i rådande smittläge inte är tillräckligt för att samtliga elever ska kunna återgå till 100 procent närundervisning.

Vi närmar oss läsårets slut och för elever i årskurs 9 innebär det även den sista tiden i grundskolan. Därmed görs en prioritering som innebär att elever i årskurs 9 omgående återgår till närundervisning. För årskurs 7-8 kommer närundervisning att kombineras med fjärr- och distansundervisning under perioden den 19 april -7 maj. Utifrån rådande smittläge i Halland och Laholms kommun görs en förnyad bedömning inför skolveckan som startar den 10 maj.


Publicerad 21-04-13 kl. 16:30

Förtydligande gällande bl.a. regler om karantän

Vi måste fortsätta att hjälpas åt för att minska smittspridningen genom att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Tänk på att stanna hemma vid symptom, begränsa nya kontakter, hålla avstånd och resa på ett så smittsäkert sätt som möjligt. Tillsammans kan vi minska smittspridningen.

Testning och smittspårning
Om en elev har symtom ska eleven stanna hemma från skolan. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att elever med symtom på covid-19 testas. Syftet med provtagningen är att barn snabbare ska kunna återgå till skolan efter en sjukdomsperiod och att förhindra vidare smittspridning.

Om någon i hushållet är sjuk i covid-19
När en person i hushållet har fått ett provsvar som visar att den har covid-19 ger vården förhållningsregler till alla i hushållet, både sjuka och friska. Oavsett ålder innebär dessa förhållningsregler att samtliga i hushållet ska stanna hemma, undvika kontakter med andra och i övrigt bete sig som att man har testats positivt för covid-19.
Förhållningsreglerna gäller från det datum då den sjuke personen testat sig och sju dagar framåt. Eftersom det tar några dagar att få provsvar blir oftast tiden hemma kortare än sju dagar. Efter att förhållningsreglerna har upphört bör alla i hushållet vara uppmärksamma på symtom samt minimera sina kontakter med andra i ytterligare sju dagar.

Sju dagars karantän vid utlandsresa
Om du som elev eller vårdnadshavare varit utomlands ska du testa dig för covid -19 vid ankomst till Sverige och igen efter fem dagar. Du ska också stanna hemma och undvika nära kontakter under sju dagar efter ankomst, oavsett provresultat.

Läs mer på: Coronainformation till förskola, grundskola och gymnasieskola - Region Halland

 

Publicerad 21-02-24 kl. 13:15

Nya besked gällande fjärr- och distansundervisning efter sportlovet 

Smittspridningen av covid-19 är fortsatt hög i Halland och det finns ett oroväckande trendbrott som inger misstanke om att smittspridningen åter är på väg att öka. I kombination med de muterade virusstammar med högre smittsamhet är detta mycket bekymmersamt.

Smittskydd Halland har därför gjort bedömningen att det i nuläget inte är lämpligt att bedriva närundervisning för högstadie- och gymnasieskolor, utan rekommenderar att veckan efter sportlovet bör inledas med fjärr- och distansundervisning. Undantag kan göras för bland annat särskola och för elever där fjärr- och distansundervisning inte bedöms som lämpligt. Vidare rekommenderar Smittskydd Halland att skolorna bör fortsätta med att delvis bedriva fjärr- och distansundervisning t.o.m. veckan efter påsklovet.

Mot bakgrund av Smittskydd Hallands rekommendationer kommer barn- och ungdomsnämnden att besluta om följande:
- Den 1 - 5 mars bedrivs fjärr- och distansundervisning för elever i årskurs 7-9-
- Den 8 mars - 16 april bedrivs en kombination av fjärr- och distansundervisning med närundervisning för elever i årskurs 7-9. Närmare information om schemaläggning kommer att lämnas av respektive 7-9 skola.
- För elever från förskoleklass till årskurs 6 samt elever i grundsärskolan, gäller undervisning på plats som vanligt.

Vi vill även påminna om att elever och skolpersonal som har varit utomlands är skyldiga att sitta i karantän en vecka efter ankomst till Sverige samt ta prov för covid-19 vid ankomsten och dag 5. Även de som rest inom Sverige bör iaktta extra försiktighet och vara särskilt uppmärksamma på symtom.

När eleven ges fjärr- och distansundervisning erbjuds lunchpaket i likhet med såsom skett tidigare. Lunchpaketen beställs veckovis, länk finns på Vklass.

Som vi tidigare har informerat kommer vaccinationer och hälsosamtal att genomföras enligt tidplan så långt som möjligt. Skolsköterskorna önskemål är att de elever som kallas kommer till skolan så att elevhälsans medicinska insatser kan fortsätta.

 

Publicerad 21-02-22 kl. 10:25

En veckas förlängning av fjärr- och distansundervisning åk 7-9 

Eleverna i åk 7-9 har nu haft fjärr- och distansundervisning i en och en halv månad, där eleverna växelvis under en period har kunnat ges närundervisning på skolan. I det stora hela har det fungerat väl men naturligtvis ser vi helst att eleverna ges undervisning på plats i skolan.

Trots detta finns det ett fortsatt behov av att minska smittspridningen, vilket vi bland annat kan göra genom att glesa ut antal elever som samtidigt befinner sig på skolan. Barn- och ungdomsnämnden har därför beslutat att kombinationen av fjärr- och distansundervisning med närundervisning, ska ske i ytterligare en vecka än vad som tidigare har informerats. Förutsatt att smittläget inte förvärras efter sportlovet, innebär det att samtliga elever kan återgå till ordinarie undervisningsform på skolan fr.o.m. den 15 mars. Närmare information om schemaläggning lämnas av respektive 7-9 skola.

För elever från förskoleklass till årskurs 6 samt elever i grundsärskolan, gäller undervisning på plats som vanligt.

När eleven ges fjärr- och distansundervisning kommer lunchpaket att erbjudas i likhet med såsom tidigare skett. Lunchpaketen beställs veckovis.

Som vi tidigare har informerat kommer vaccinationer och hälsosamtal att genomföras enligt tidplan så långt som möjligt. Skolsköterskorna önskemål är att de elever som kallas kommer till skolan så att elevhälsans medicinska insatser kan fortsätta.

 

Publicerad 21-01-18 kl. 16:50

Förlängning av fjärr- och distansundervisning årskurs 7-9 

Mot bakgrund av det fortsatt ansträngda smittoläget i kommunen kommer barn- och ungdomsnämnden att besluta om en förlängning med ytterligare en vecka av fjärr- och distansundervisning för kommunens högstadieelever. Det innebär att fjärr- och distansundervisning kommer att bedrivas t.o.m. den 29 januari för elever i årskurs 7-9För elever från förskoleklass till årskurs 6 samt elever i grundsärskolan, gäller undervisning på plats som vanligt.  

Den 1 februari - 3 mars kommer det för årskurs 7-9 att ske en kombination av undervisning på plats i skolan med fjärr- och distansundervisning. Syftet är att minska smittspridningen genom att glesa ut antal elever som samtidigt befinner sig på skolan7-9 skolorna planerar just nu för en sådan schemaläggning. Så snart vi kan kommer ni att ges information om vilka dagar olika elevgrupper ska vara på skolan och när de istället ska ges fjärr- och distansundervisning.   

När eleven ges fjärr- och distansundervisning kommer lunchpaket att erbjudas i likhet med såsom tidigare skett. Lunchpaketen beställs veckovis.  

Som vi tidigare har informerat kommer vaccinationer och hälsosamtal att genomföras enligt tidplan så långt som möjligtSkolsköterskorna önskemål är att de elever som kallakommer till skolan så att elevhälsans medicinska insatser kan fortsätta 

Publicerad 21-01-11 kl. 16:10

Nya rutiner för ökad patientsäkerhet

I slutet av december 2020 skärptes den basala hygienrutinen för all hälso- och sjukvård inom Halland gällande skyddsutrustning i syfte att minska smittspridning. Regionen ser det som en extra patientsäkerhetsåtgärd. Rutinen gäller för all hälso- och sjukvård inklusive medicinska elevhälsan i skolan.

För barn- och ungdomsverksamheten i Laholms kommun innebär det att skolsköterskor och skolläkare kommer att bära munskydd och visir vid patientnära arbete (<1m) t ex vid vaccinationer, oavsett om misstanke om covid-19 finns eller inte.

Med vänlig hälsning
Lina Tannerfalk Wiberg, enhetschef Barn- och elevhälsan
Maria Larsson, Verksamhetschef medicinsk elevhälsa

 

Publicerad 21-01-07 kl. 15:45

Fjärr- och distansundervisning för elever årskurs 7-9 i Laholms skolor t.o.m. den 22 januari 

Med anledning av det försämrade smittoläget och situationen i Halland rekommenderar smittskyddsläkaren i Halland samtliga huvudmän för regionens grundskolor att inleda vårterminen med två veckors fjärr- och distansundervisning för högstadieelever. Laholms kommun har beslutat att följa rekommendationen. Det innebär att starten för vårterminen flyttas fram till den 11 januari och att fjärr- och distansundervisning gäller för alla elever i årskurs 7-9 t.o.m. den 22 januari. För elever från förskoleklass till årskurs 6 samt elever i grundsärskolan, gäller undervisning på plats som vanligt. 

Vår målsättning är att eleverna i så lång utsträckning som möjligt ska ges undervisning utifrån ordinarie schema. Under fredagen kommer respektive skola att planera för fjärr- och distansundervisning. Först måndagen den 11 januari börjar skolorna med undervisning enligt schema. 

Elevens rätt till utbildning och skolplikt gäller även vid fjärr- och distansundervisning. Det innebär att anmälan om frånvaro och ansökan om ledighet sker enligt skolans ordinarie rutiner. När eleven får fjärr- och distansundervisning i hemmet är det vårdnadshavaren som har ansvaret för att eleven får den tillsyn och omsorg som behövs. 

Eleven ansvarar för att vara i tid till lektionen och delta i fjärr- och distansundervisning i likhet med skolans ordinarie undervisning. För fjärr- och distansundervisning kan elevens skoldator användas men det går även bra att använda en privat dator eller annan enhet som t.ex. mobiltelefon. I de fall eleven har svårigheter med tillgång till ett lärverktyg eller med uppkoppling till internet i hemmet, ska kontakt omgående tas med skolan. 

Lunchpaket kommer att erbjudas alla högstadieelever och finnas för avhämtning efter beställning på skolorna. Närmare information om hur det går till att beställa lunchpaketen kommer inom kort via e- post till samtliga berörda. 

Vaccinationer och hälsosamtal ska så långt som möjligt genomföras enligt tidplanen för detta. Skolsköterskorna kommer att kalla berörda elever till skolan för individuella vaccinations- och hälsosamtalstider. 

Modersmålsundervisning kommer att genomföras som fjärrundervisning via Teams enligt elevernas schema. De elever som har studiehandledning kommer även att ges tillgång till detta via Teams.

 

Publicerad 20-12-15 kl. 10:00

Brev till medarbetare och vårdnadshavare inför jullovet 2020/21

 2020 har varit ett mycket speciellt och utmanande år för oss alla.

Coronapandemin har inneburit stora påfrestningar både för familjer och för vår verksamhet i förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola och särskola. Hösten har varit tuff att klara av i verksamheten med hög sjukfrånvaro bland våra medarbetare samtidigt som barnen och ungdomarna i skola och fritidshem har varit förhållandevis friska, vilket är positivt. Medarbetare och chefer i alla våra verksamheter har gjort enastående arbetsinsatser för att vi ska kunna hålla alla förskolor, fritidshem och grundskolor öppna under hela pandemin.

Vi vill framföra vårt varmaste tack till alla medarbetare och chefer för vårens och höstens insatser i en extremt krävande tid. Vi vill framföra ett varmt tack även till barn, elever och föräldrar i vår verksamhet som har tagit ansvar i samhällssituationen och som har förståelse för att vi gör vårt allra bästa för att hålla verksamheten öppen, även om vi inte i alla lägen kan göra det med samma kvalitet som vi hade kunnat under normala omständigheter. 

Nu väntar ett jullov med tid för återhämtning för många och det är efterlängtat och välbehövligt. Men tyvärr kan inte alla vara lediga. De flesta har flera arbetsdagar både mellan helgdagarna och ibland även på helgdagarna. Vi tänker framför allt på alla som arbetar inom vården och som kämpar för att hålla människor vid liv. Hur resten av december och sedan januari blir framför allt för sjukvården beror på hur vi alla sköter oss och på att vi klarar av att följa Folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendationer även under jul- och nyårshelgerna.

Kommunens förskolor och fritidshem är såklart öppna under jul och nyår. Vi ber alla vårdnadshavare att fortsätta att bidra till minskad smittspridning i samhället genom att hålla barnen hemma från förskola och fritidshem om det finns symptom på Covid 19 eller konstaterad Covid 19 sjukdom i familjen. Vi bifogar länkar nedan till Folkhälsomyndighetens och Region Hallands informationssidor för förskola och grundskola.

Avslutningsvis vill vi än gång framföra vårt varma tack till er alla för den uthållighet och kraft som vi alla har behövt ha under våren och hösten  för att kunna möta Coronaviruset.

Vi önskar er alla en God Jul och ett Gott Nytt År!

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-skola-och-forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-19/

https://www.regionhalland.se/om-region-halland/smittskydd/coronainformation-till-forskola-och-skola/

 Richard Mortenlind, Utbildningschef

Jan Abrahamsson, Verksamhetschef förskola

Erik Thor, Verksamhetschef grundskola

Helene Carlsson, Enhetschef EFI

Lina Tannerfalk- Wiberg, Enhetschef Barn- och elevhälsan

Publicerad 20-09-11 kl. 08:40

Självprovtagning covid -19

Region Halland informerar nu om att alla som är 12 år eller äldre bör boka tid för självprovtagning vid symptom för covid -19. För barn mellan 6-11 år finns också möjlighet att boka provtagning. Läs mer på Region Hallands webbsida: www.regionhalland.se/om-region-halland/smittskydd/information-om-det-nya-coronaviruset/

I övrigt gäller tidigare information som lämnats av barn- och ungdomsverksamheten.

 

Publicerad 20-09-10 kl. 13:00

Uppdaterad information, covid-19

Barn- och utbildning i Laholm följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer att man ska vara uppmärksam på symtom som feber, hosta och svårigheter att andas och vid sådana symtom hålla sig hemma. Det gäller även vid lättare symtom som halsont, snuva, illamående, huvudvärk och muskel- och ledvärk.

Många som kommer tillbaka till skolan kommer inte att veta om de har haft covid-19, säsongsinfluensa, vanlig förkylning eller något annat, men så länge alla följer Folkhälsomyndighetens rekommendationerna så minskar vi tillsammans risken för smittspridning i skola och samhället i stort.

Mer information om Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande skola hittar du på deras webbplats. https://www.folkhalsomyndigheten.se/

Barn med symtom rekommenderas testning

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn i förskoleklass, årskurs 1-9 testas om de har symtom som kan tyda på covid-19. På så vis kan barnen snabbare återgå till skolan om de har ett negativt provsvar och deras allmäntillstånd i övrigt tillåter det. Det kan också vara en del i smittskyddsarbetet med att begränsa smittspridning. Se sidan 12 i Vägledning för påvisning av pågående covid-19 hos barn och unga. Vägledningen ligger till höger på sidan.

När det gäller de yngsta barnen, det vill säga barn i förskolan, rekommenderas att i första hand stanna hemma när de är sjuka, utan provtagning.

Observera att det alltid är allmäntillståndet som är viktigast och vårdnadshavares ansvar för att avgöra om testning ska ske.

Provtagning för barn 6-15 år

Region Halland erbjuder i dagsläget ingen provtagning till barn mellan 6-15 år med symtom för covid-19 men arbetar för att kunna erbjuda sådan. Innan provtagning för barn 6-15 år är på plats gäller fortfarande att barn med symtom ska vara hemma. Provtagning för barn kan tas hos vårdcentralerna efter medicinsk bedömning och vid behov.

Vid symptom och inget test gjorts

Vid covid-19-symptom och inget prov har tagits behöver barnet stanna hemma så länge det känner sig sjukt samt ytterligare två symtomfria dygn. Under hela perioden undviks nära kontakt med personer utanför hushållet. I de fall barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet återgå till skola och förskola om det gått sju dagar sedan insjuknandet. Barnets allmäntillstånd ska beaktas. Ovanstående upprepas vid varje nytt infektionstillfälle. 

Vid positivt provsvar

Vid positivt provsvar behöver barnet stanna hemma minst två dygn efter att det är symtomfritt samt minst sju dagar efter insjuknandet. I de fall barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan det återgå till skola och annan verksamhet om det gått sju dagar sedan insjuknandet.

Vid negativt provsvar

Återgång till förskola eller skola kan ske när barnets allmäntillstånd tillåter det. Vid covid-19-symptom behöver barnet stanna hemma så länge det känner sig sjukt samt ytterligare två symtomfria dygn. Under hela perioden undviks nära kontakt med personer utanför hushållet. I de fall barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet återgå till skola och förskola om det gått sju dagar sedan insjuknandet.  Ovanstående upprepas vid varje nytt infektionstillfälle. 

 

Barn- och ungdomskontoret bevakar kontinuerligt ny information från berörda myndigheter och uppdaterar ovan information löpande vid eventuella förändring.

 

Publicerad 20-03-25 kl. 15:30

Sjukfrånvaro

Det är många som undrar om och i så fall när Regeringen kommer att stänga skolorna tillfälligt för att kommuner istället ska gå över till distansundervisning. I dagsläget har vi inte mer information i denna fråga än det som ges från Regeringen, Skolverket och Folkhälsomyndigheten. Därför vill vi poängtera betydelsen av att alla friska barn är i skolan för att tillgodose den undervisning de har rätt till samt för att vara med i förberedelser och planering av en eventuell distansundervisning. För de elever som har sjukfrånvaro är det viktigt att ni har kommunikation med skolan för att i möjligaste mån kompensera för frånvaron.  

Nationella prov ställs in

Skolverket avser att inom kort fatta beslut om att ställa in alla nationella prov under våren 2020. Beslutet gäller samtliga skolformer och årskurser där nationella prov annars skulle ha genomförts. För mer information, se: https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/coronaviruset-och-covid-19---regler-for-skolor-och-forskolor/coronaviruset---fragor-och-svar-om-nationella-prov-och-betyg


Publicerad 20-03-19 kl. 17:32

Förebyggande åtgärd - hämtning och lämning vid ingången

Under förmiddagen hade skolans rektorer möte där fokus var Corona. Ett av de önskemål som framkom var att vi tillsammans ska arbeta för att minska eventuell smittspridning på skolorna. Rektorernas rekommendationer är därför att ni vårdnadshavare från och med imorgon, fredagen den 20 mars, lämnar och hämtar ert barn/era barn vid skolans ingång. Självklart ska inte eleverna lämnas utan tillsyn utan vi behöver mötas vid lämning och hämtning och varje rektor kommer att ansvara för att ni får information om vad som gäller på respektive skola.

Frågor och svar

Eftersom vi har fått många frågor som gäller vår verksamhet i förskolor och skolor har vi skapat en sida med frågor och svar.

Där hittar du svar på några av de mest ställda frågorna från elever och vårdnadshavare. Allt eftersom fylls sidan på med ytterligare information. 

Länk till sidan "Frågor och svar"

Publicerad 20-03-18 kl. 16.14

Fortsatt planering för distansundervisning

Planering med förflyttning av undervisning i skolan till distansundervisning i hemmet har idag fortsatt på övergripande nivå och på samtliga skolor. Planeringen som görs avser både digital och analog distansundervisning.

Det är många nya frågeställningar som våra skolor ställs inför och mycket arbete som behöver planeras under kort tid. Utgångspunkten är att distansundervisningen för elever årskurs 4-9 ska vara lärarledd undervisning som dagligen genomförs utifrån ett fast schema men med förändringen att det sker i hemmet istället för i skolan.

Förhoppningen är att lärare ska hinna ges möjlighet att pröva distansundervisning i skolan tillsammans med eleverna innan vi övergår till distansundervisning i hemmet. Detta gäller även för de rutiner som elever i årskurs F-3 behöver för distansundervisning. Det är därför viktigt att friska barn är i skolan så att de kan träna och lära tillsammans med sin lärare. På så vis kan de också få en förförståelse för vad distansundervisningen innebär i praktiken. 

Vklass

Vi har förstått att flera har problem med att logga in i Vklass. Vklass har meddelat att de har driftsstörningar gällande frånvarohanteringen, förmodligen utifrån en hög belastning. Har du problem med att logga in, ber vi dig kontrollera att inloggning görs enligt den instruktion som du finner i länk på denna sida. 

 

Publicerad 20-03-17 kl. 19.40

Förberedelser för eventuell stängning av grundskolor

Regeringen gav den 17 mars rekommendationen att undervisning i gymnasieskola och vuxenutbildning ska bedrivas på distans. Någon sådan rekommendation finns ännu inte för grundskolor men vi förbereder för att ett sådant beslut kan komma.

En del i detta är att vi har skapat grupper i Teams för alla elever och pedagoger. Det är ett exempel på en kommunikationskanal för att bedriva distansundervisning. Vår målsättning är att eleverna ska få prova på formerna för distansundervisning i skolan innan stängning av skolan sker. Ifall det blir aktuellt kommer även eleverna i åk 4 och 5 att få ta hem den lånedator de använder i skolan.

Vad gäller undervisning för elever i åk F-3 så behöver vi fortsätta planering för att använda och anpassa de lärresurser eleverna redan känner till; analoga såväl som digitala.

Barn- och ungdomsverksamhetens utgångspunkt är att vi ska kunna tillgodose omsorg för barn till föräldrar med samhällsviktiga funktioner även om skolor stängs ned.

Som vi tidigare informerat om ska alla friska barn vara i skolan. Ifall ert barn blir sjukt ska frånvaroanmälan ske genom Vklass enligt de vanliga rutinerna.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 17 mars 2020