JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Barn och utbildning / Coronavirus förskola/skola / Frågor och svar

Frågor och svar om coronavirus

 

 

 • Får elever använda sin privata dator, iPad och/eller mobiltelefon vid eventuell distansundervisning?

  Ja, det går bra. Vi vill dock göra er uppmärksamma på att alla program etc kanske inte finns på den privata datorn/Ipad/mobilen. Alla elever i årskurs 4-9 har en dator eller IPad att tillgå via skolan så att använda privata digitala verktyg är inte en nödvändighet.

  Uppdaterad den 20 mars 2020
 • Vad händer om skolan stängs? Kommer vi få gå i skolan på helger? Kommer vi få kortare sommarlov?

  Elevernas rätt till ett visst antal skoldagar och undervisningstimmar kvarstår även om en skola behöver stänga under en kortare eller längre period. Huvudmannen (Laholms kommun) kommer alltså att vara ansvarig för att förlorad undervisningstid och skoldagar kompenseras. 
  I händelse av att en skola måste stänga kommer vi att så långt det går att bedriva undervisning under terminerna och under veckodagarna måndag-fredag, detta för att inte förlänga terminen och/eller för att vi ska behöva bedriva undervisning på helgerna. Utifrån rådande situation kan dock denna hållning komma att ändras.

  Uppdaterad den 20 mars 2020
 • Kan skolan erbjuda elever fjärr- eller distansundervisning vid behov?

  Så länge skolan är öppen behöver våra lärare i första hand fokusera på de elever som är i skolan. Vi rekommenderar att friska elever är i skolan och studerar, har man symtom (även lindriga sådana) på luftvägsinfektion ska man stanna hemma tills man är frisk, därefter ytterligare två dagar (48 timmar).

  Om en elev har särskilda skäl kan fjärr- och distansundervisning bli aktuellt. Detta kan ges till elever i särskilda fall som av olika skäl inte är i skolan, även om skolan formellt är öppen. Fjärr- och distansundervisning är ingen rättighet utan bedömning görs i det enskilda fallet. Läkarintyg krävs för att detta ska bli aktuellt och dessa elever måste, tillsammans med sina vårdnadshavare, ta ett visst ansvar själva. De elever som är hemma utifrån särskilda skäl har rätt till samma hjälp som de normalt får i skolan för att inte komma efter i sina studier.

  I händelse av att vi måste stänga en skola kommer vi se över möjligheten att bedriva fjärr- och distansutbildning. Vi har en god beredskap för att kunna bedriva detta inom våra skolor. Alla elever i årskurs 4-9 har ett eget digitalt verktyg vilket kan underlätta denna eventuella övergång till annan form av utbildning.

    

  Uppdaterad den 20 mars 2020
 • Vem är det som bestämmer om förskolor och skolor ska hålla öppet i händelse av ett virusutbrott?

  I den nya förordningen som gäller from 200318 förtydligas ansvaret om eventuell stängning. Det är huvudmannen, det vill säga kommunen som har arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar för skolorna och beslutar om skolan eller förskolan ska stängas. Om ett beslut blir aktuellt sker detta i samråd med smittskyddsläkare.

  Regeringen har ännu inte rekommenderat stängning av förskolor eller grundskolor och vi har inte heller sett det behovet lokalt i Laholms kommun.

   Regeringen kan även gå ut med rekommendation eller beslut om stängning av specifika områden eller hela landets skolväsende.

  Uppdaterad den 20 mars 2020
 • Vad händer om det beslutas att alla skolor ska stängas?

  Vi bedömer att vi har en god beredskap för detta. Just nu inventerar vi tillsammans med rektorerna och medarbetarna på våra skolor vilka möjligheter vi har för att bedriva distansundervisning. Vi går igenom olika scenarion med våra medarbetare och förbereder oss tillsammans med varje skola.

  Vi bygger en infrastruktur för att kunna växla över till fjärr- och distansundervisning. I praktiken innebär det att vi lägger upp undervisningsgrupper digitalt via Teams eller Google Classrum, vi utbildar medarbetare i Teams, testar att genomföra möten via distans och provkör det vi kan. Allt i syfte att kunna underlätta denna typ av undervisning.

   Ett beslut som är taget är att eleverna i årskurs 4-6 från och med 200318 får ta hem sina datorer vid eventuell distansutbildning.

   Vi arbetar också på att ta fram ”Riktlinjer och råd, förhållningssätt och förberedelser” för distansundervisning i hemmet.

        

  Uppdaterad den 20 mars 2020
 • Hur skyddar ni er mot eventuell smittspridning i förskolan/skolan?

  Vår grundhållning är att endast friska barn och elever ska vara i förskolan och skolan.

  Inom barn- och ungdomsverksamhet har vi beslutat att vidta extra åtgärder i förebyggande syfte. Dessa innebär bland annat omfördelning av städning utifrån behov. Inom förskolan och fritidshemmen kan delar av verksamheten bedrivas mer utomhus för att minska smittorisken och i skolan kan lektioner förläggas utomhus, exempelvis idrott- och hälsa.

  Vi poängterar vikten med god handhygien och påminner barn och elever om detta. Vi pratar också om smittorisk för vår egen och om andras hälsa och vad man kan göra att minska denna.

  Uppdaterad den 20 mars 2020
 • På förskolan och skolan finns det många barn/elever som äter i samma lokal. Hur ser ni på det?

  Vår grundhållning är att endast friska barn ska vara i skolan och förskolan. Därefter följer vi folkhälsomyndighetens råd kring matsituationen för att minska smittspridning och vi diskuterar olika förebyggande åtgärder.
  Denna diskussion sker mellan områdeschefen på kost och rektor. Förebyggande åtgärder som kan bli möjliga är att vi serverar maten genom att portionera upp denna för elever i årskurs F-6. Vi säkerställer hur vi hanterar maten och håller rent, skolkökens buffé kan komma at begränsas och matsedeln kan bli förändrad.

  Uppdaterad den 20 mars 2020
 • På V-klass har ni gått ut med att 15-timmars barn gärna får hållas hemma. Vad gäller kring betalning av faktura?

  I dagsläget finns inget beslut om att 15 timmars inte får vistas i verksamheten utan informationen i Vklass är en uppmaning under rådande omständigheter. I nuläget kommer avgift att debiteras oavsett om barnet är på förskolan eller inte. 

  Uppdaterad den 20 mars 2020
 • Vad händer om jag blir permitterad?

  Vid permittering står den anställde fortfarande till arbetsgivarens förfogande. Omfattningen av permitteringen kan också se lite olika ut och behöver inte vara heltidspermittering.

  Permittering är inte reglerat i skollagen eller kommunens riktlinjer utan en tolkning får göras gentemot gällande regelverk. 

  Förskola

  Enligt kommunens riktlinjer kan en förälder som blir arbetssökande ha kvar sin placering på förskolan efter ordinarie arbetsschema under två månader. Därefter kan barnet vara på förskolan 15 timmar per vecka. Permittering får tolkas mot denna bestämmelse. En förälder som blir heltidspermitterad har då rätt till förskola enligt ordinarie arbetsschema i två månader innan vistelsetiden justeras till 15 timmar per vecka. En förälder som blir deltidspermitterad har även den rätt till förskola enligt ordinarie arbetsschema men detta kan komma att behöva justeras mot eventuellt nya arbetstider som deltidspermitteringen innebär. Även om en förälder har rätt till förskoleplats enligt ordinarie schema under två månader, är detta inget som föräldern måste nyttja.

  Fritidshem

  - Rätt till plats enligt tidigare arbetsschema under en månader, därefter upphör rätten till plats. Förändras förutsättningarna för vårdnadshavaren under denna månad, exempelvis att den kan arbeta till viss del, har vårdnadshavaren rätt till omsorg. När vårdnadshavaren ska börja arbeta igen, ansöker man om en ny plats via hemsidan. 

   

  Utifrån den situation som vi befinner oss i dagsläget på grunda av coronaviruset rekommenderar barn- och ungdomsverksamheten att föräldrar inte nyttjar hela den vistelsetid som man har rätt till om det absolut inte är nödvändigt. Rekommendationen grundar sig i Folkhälsomyndighetens rekommendationer samt utifrån rådande personalsituation på flera av kommunens förskolor.  

  Uppdaterad den 23 april 2020
 • Nationella prov, kommer de att genomföras? Kan provdatum flyttas? Vad händer om en elev är sjuk under ett eller flera provtillfällen?

    

  På Skolverkets sida finns information kring de nationella proven och de riktlinjer som vi förhåller oss till. Läs mer på följande sida: 

  Länk till Skolverket: 

  Uppdaterad den 20 mars 2020
 • Vad innebär den nya förordningen?

  Regeringen har utifrån den speciella situation vi står inför valt att ta fram en särskild förordning som gäller från den 16 mars till och med den 30 juni 2021. Den öppnar kommunernas möjligheter att vid behov, driva skola på ett flexiblare sätt. Läs mer om dessa möjligheter här:

  Länk till Skolverket: 

  Uppdaterad den 20 mars 2020
 • Skolverkets information

  Skolverket har satt samman en information till skolor och förskolor med anledning av coronavirusets spridning. Ta del av Skolverkets information till skolor och förskolor om coronaviruset:

  Länk till Skolverket:

  Uppdaterad den 20 mars 2020
 • Hur ska jag ställa mig till Folkhälsomyndighetens rekommendationer då mitt barn har pollenallergi?

  Känner du igen ditt barns besvär om pollenallergi (det vill säga barnet har haft allergi tidigare år med klassisk rinnsnuva eller täppa, kliande ögon etc) och det hjälper med allergibehandling/medicinering är barnet välkommet till förskolan/skolan. Om barnet visar symtom trots medicinering så ska han/hon vara hemma och sjukanmälas, eftersom skolan inte kan göra medicinska bedömningar och därmed inte har möjlighet att avgöra om det rör sig om pollenallergi eller covid-19.

  Uppdaterad den 25 maj 2020
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 20 mars 2020