Du är här: Start / Barn & utbildning / Grundskola 6-16 år / Trygghet och hälsa

Trygghet och hälsa

I Laholms kommun finns en samlad organisation, Enheten Elevhälsa, vilken är en del av Barn- och ungdomsverksamheten som arbetar mot förskola (begränsad omfattning), förskoleklass, grundskola, särskola, samt fristående förskolor och skolor. Verksamheten bedrivs utifrån ett hälsofrämjande perspektiv, på individ-, grupp- och organisationsnivå.

Hälsa och lärande går hand i hand. De absolut viktigaste personerna är de vuxna som dagligen finns närmast eleverna. Elevhälsans uppdrag är att stödja dessa vuxna genom att i första hand arbeta förebyggande, vägledande och utvecklande.

Elevhälsans uppdrag är också densamma som för skolan som helhet - att främja lärande, att överföra de grundläggande värdena samt att i samarbete med hemmen främja barnens och elevernas harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.
Inriktningen mot förebyggande och hälsofrämjande insatser är viktig. Elevhälsa handlar om att främja hälsa hos alla barn och elever, men har fokus på elever som är i behov av stöd och hjälp för sitt lärande.

Organisation

Enheten Elevhälsa i Laholms kommun är organiserad enligt nedan med följande kompetenser:

  • Elevhälsan Våxtorpsspåret - skolsköterska, kurator, specialpedagog
  • Elevhälsan Lagaholmsspåret - skolsköterska, kurator, specialpedagog
  • Elevhälsan Veingespåret - skolsköterska, kurator, specialpedagog
  • Skolsköterskans uppdrag omfattar enbart förskoleklass och skolbarn.

Övriga kompetenser så som psykolog och skolläkare arbetar mot samtliga spår.  Kontakt med skolläkare går alltid via skolsköterska.

Elevhälsoteam

Inom varje rektorsområde finns ett Elevhälsoteam vilket leds av rektor. I teamet ingår skolsköterska, specialpedagog samt kurator. Ibland kan även en psykolog delta.

Syftet med Elevhälsoteamet är att främja det tvärprofessionella perspektivet och göra gemensamma analyser i olika ärenden.

En viktig del är att förbereda, samordna och informera kring pågående ärenden samt samverka med andra aktörer som är till stöd för elever. Teamets uppdrag är också att vara rektors "bollplank" i elevhälsoärenden och i det förebyggande arbetet.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Malin Andersson
Sidan granskad den 18 september 2019

Kontakt

Tf chef för enheten Elevhälsa

Ann Lundh
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-153 30
Mobil: 072-541 91 60

Verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats (EMI) samt skolsköterska

Maria Larsson
Direkt: 0430-155 86
Mobil: 070-356 98 93

Skolpsykolog

Karin Stam
Direkt: 0430-153 43
Mobil: 070-269 78 88

Specialpedagog/handläggare

Karin Tideman
Direkt: 0430-153 51
Mobil: 070-206 03 50

Specialpedagog

Ann Lundh
Mobil: 072-856 32 27