JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Barn och utbildning / Grundskola 6-16 år / Trygghet och hälsa / Plan mot kränkande behandling

Plan mot kränkande behandling

Förskolor och skolor är skyldiga att årligen upprätta en plan mot kränkande behandling och diskriminering. Kravet framgår av skollagen och diskrimineringslagen. Den årliga planen ska syfta till att främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, sexuell läggning, funktionshinder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning samt att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling. Planen ska bland annat innehålla en kartläggning och vilka åtgärer som enheten planerar för kommande år.

Nedan följer en sammanställning som i grova drag ger en bild av hur arbetet mot diskriminering och kränkande behandling ska ske i Laholms kommun.

  • Barn och elever ska vara delaktiga i arbetet med planen. Även föräldrar bör göras delaktiga i arbetet.
  • Planen ska tas fram utifrån en kartläggning av vilka behov som finns och vilka insatser som behövs på just denna förskola/skola.
  • Det skall tydligt framgå att alla former av kränkande behandling omfattas av planen.
  • Planen ska vara detaljerad, konkret och innehålla tydliga rutiner för vilka åtgärder som ska användas i olika typer av situationer samt hur de ska följas upp. Planen ska också innehålla tydliga rutiner för hur eventuella kränkande behandlingar ska dokumenteras.
  • Av planen ska det tydligt framgå hur ansvarsfördelningen ser ut mellan rektor samt övrig personal.
  • Planen ska implementeras i den dagliga verksamheten så att den är ett levande dokument som är väl känt för både barn, elever, personal och föräldrar.

Skolinspektionen/Barn- och elevombudet samt Diskrimineringsombudsmannen utövar tillsyn för att se till att kommunerna uppfyller angivna lagkrav. De har också rätt att föra talan för ett enskilt barn eller en enskild elev i skadeståndsmål.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Malin Andersson
Sidan granskad den 2 juli 2019