JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Barn och utbildning / Grundskola 6-16 år / Enheten för flerspråkighet och integration / Modersmålsundervisning

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Modersmålsundervisning

Laholms kommun erbjuder elever modersmålsundervisning från förskoleklass. Det finns forskning som pekar på att när elevens modersmål och andraspråk får utvecklas parallellt så bidrar det till ökad språkutveckling men också större kunskapsutveckling i andra ämnen.

I Laholms kommun har rektor delegerat beslut om modersmålsundervisning till enhetschef för Enheten för flerspråkighet och integration (EFI). I förskoleklass och skola ansvarar rektor för att de elever som har rätt till modersmålsundervisning erbjuds undervisning. Eleven ska ha minst en klocktimme per skolvecka i undervisningstid.

 En elev som har en vårdnadshavare som har ett annat modersmål än svenska skall erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om:

1. språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet och

2. eleven har grundläggande kunskaper i språket.

Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk ska erbjudas även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.

Skollagen 10 kap 7 § (grundskola) och 11 kap 10 § (grundsärskola) (2014:458)

Modersmålsundervisningen får inte omfatta mer än ett språk för en elev. En romsk elev som kommer från utlandet får dock ges modersmålsundervisning i två språk, om det finns särskilda skäl.

 En huvudman är skyldig att anordna modersmålsundervisning i ett språk endast om

1. minst fem elever som ska erbjudas modersmålsundervisning i språket önskar sådan undervisning

2. det finns lämplig lärare

Första stycket gäller inte nationella minoritetsspråk. Enligt 7 § språklagen (2009:600) är de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

Skolförordningen 5 kap 10 §

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Nadja Sahlin
Sidan granskad den 26 januari 2021