JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Barn och utbildning / Gymnasieskolan och Gymnasiesärskola / Gymnasiesärskola / Studieekonomi

Eldningsförbud

Eldningsförbud i Laholms kommun och i hela Halland från 1 juni 15.00

Läs mer om vad som gäller vid eldningsförbud 

Fire ban In the municipality of Laholm

Verbot der Verbrennung In der Gemeinde Laholm besteht derzeit ein Feuerverbot.

Please refer to www.laholm.se for updates and information.

Studieekonomi

När du går i gymnasiet kan du få ekonomisk studiehjälp. Länkarna nedan går till platser i texten. 


Studiebidrag för dig som är under 20 år

Studiebidrag får du som studerar på heltid fram till vårterminen det år du fyller 20 år. Studiebidraget behöver du inte ansöka om, förutsatt att du ska studera i Sverige. Det betalas ut efter att skolan meddelat att du har blivit antagen. CSN kommer att skicka ett beslut om studiebidrag till dig (om du är myndig) eller dina föräldrar inför varje nytt läsår.

Extra tillägg 

Extra tillägg måste du däremot ansöka om hos CSN. Du kan få dessa tillägg endast i vissa fall. Hur mycket du kan få varje månad beror på din och din familjs ekonomi.

Studiemedel för dig som är över 20 år

Studerande som ska läsa på gundskole- eller gymnasienivå och är över 20 år kan söka studiemedel från och med höstterminen det året man fyller 20 år. Studiemedel består av två delar: en lånedel och en skattefri bidragsdel. Man kan välja att enbart söka bidragsdelen. Läs mer om detta på CSN:s hemsida.

 

Tilläggsbelopp - gymnasieskola och gymnasiesärskola

Rektor för fristående kan söka ekonomiskt bidrag för barn och elever med omfattande behov av särskilt stöd, så kallat tilläggsbelopp (SFS 2010:800, SFS 2010:2039). Ansökan kan inte göras av vårdnadshavare.

Tilläggsbelopp kan endast sökas för elever som är folkbokförda i Laholms kommun.

Detta berättigar till ansökan om tilläggsbelopp

Tilläggsbeloppet ska vara direkt kopplat till en enskild elev och ha samband med elevens särskilda behov och förutsättningar för att kunna fullgöra sin skolgång. Tillägget avser endast ersättning för extraordinära stödåtgärder som inte har koppling till den vanliga undervisningen. Enligt skollagen kap. 16 §54, kap. 17 §35 samt kap. 19 §27 ska tilläggsbelopp lämnas för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd eller ska erbjudas modersmålsundervisning.

Detta berättigar inte till tilläggsbelopp

Stöd till exempel i form av extra undervisning, individualiserat lärande, specialpedagogiska insatser eller undervisning i särskild grupp som syftar till att hjälpa elever med inlärningssvårigheter att nå målen berättigar inte till tilläggsbelopp. Kostnader för dessa insatser ska täckas av den ersättning som betalas ut till skolan genom grundbeloppet. Grundbeloppet till fristående verksamheter ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten.

Hemkommunen är inte skyldig att betala tilläggsbelopp för en elev i behov av särskilt stöd, om betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen.

Period för ansökan

Ansökan görs per läsår och inför varje nytt läsår ska en ny ansökan göras. Om ansökan avser enbart vårterminen eller enbart höstterminen ska detta anges i ansökan.

Prövning av ansökan

En fullständig ansökan prövas endast utifrån inlämnat underlag och det som bedöms är:

  • Handlar det om extraordinära insatser eller ¨vanligt¨ stöd
  • Är insatserna rimliga i förhållande till stödbehovet
  • Är kostnadsbedömningen rimlig

Ofullständig ansökan

En ansökan anses som ofullständig om det inte framgår vad stödbehovet är och med vilka extraordinära insatser detta behov ska tillgodoses. Det krävs även att det anges vilka pengar eller resurser som rektor bedömer som nödvändiga för att kunna genomföra de extraordinära insatserna. En ofullständig ansökan prövas inte utan skickas tillbaka för komplettering.

Avslag

Ett avslag på hela, eller delar av, ansökan innebär inte att förvaltningen/nämnden bedömt att eleven saknar stödbehov. Det innebär endast att de beskrivna stödbehoven och/eller insatserna faller inom kategorin för tilläggsbelopp.

Så här söker du

Riktlinjer, instruktioner och blanketter finns på högra sidan (om du sitter vid en dator) eller om du scrollar längst ner (om du ser vår sida på din mobil).

Överklaga beslut

Önskar ni överklaga ett beslut gällande er ansökan, så ska denna skickas till:

Laholms kommun
Kultur- och utvecklingsverksamheten
Avdelningschef utbildning
312 80 Laholm
Eller via e-post till: kultur.och.utvecklingsnamnden@laholm.se

Märk försändelsen med ¨Överklagan tilläggsbelopp¨

 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Anna Ekelund
Sidan uppdaterad den 6 september 2020