JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Barn och utbildning / Gymnasieskolan och Anpassad gymnasieskola / Osbecksgymnasiet / Bibliotek / Informationssökning, Gymnasiearbete

Informationssökning, Gymnasiearbete

Se särskilda rubriker för Källförteckning, Källhänvisningar, Källkritik. 

Tänk efter före:
Vad handlar ämnet om? Har du tillräckliga förkunskaper? Om inte: läs översiktligt i uppslagsböcker, läroböcker, referensböcker och annan litteratur. Bläddra i tidskrifter, sök på Internet och i skolans databaser. Anteckna viktiga ord, namn och begrepp.

Dags att bestämma inriktning

Vilken typ av arbete skall du göra? Skriftligt eller muntligt, långt eller kort etc. Hur mycket tid har du för uppgiften? Testa dina idéer på lärare, bibliotekarie och kamrater.

Avgränsningar

Handlar uppgiften om att göra en kartläggning/analys av fakta?
Handlar uppgiften om att problematisera ett ämne - att formulera en frågeställning?
En allför vid formulering kan innebära att du "drunknar" i information. En alltför snäv formulering kan göra informationssökningen onödigt svår.
Anteckna sökord - gör gärna en mindmap inom den avgränsning av ämnet som du har gjort.

Vad är en källa?

En källa är det dokument el likn som du hämtar din information ifrån.

Sökstrategi

Vilken typ av informationskälla blir bäst när du ska göra ditt arbete 
- tryckt/elektronisk, muntlig, statistik, nyheter, annat?

Var ska du börja?

Obs! Så snart du har hittat fakta i ett dokument - skriv in uppgifterna i din källförteckning enl Osbecksgymnasiets anvisningar: Källförteckning.

Börja med att söka i NE för att få en definition på ditt ämnesord/ditt ämne.

Bibliotekskatalogen för att söka böcker.
Laholms kommuns bibliotekskatalog
Kontakta bibliotekarien om du önskar beställa en bok/annat dokument från andra bibliotek i Laholms kommun. Det tar 1-2 dagar att få boken skickad till Osbecksgymnasiet.
Nationella bibliotekskatalogen Libris
Kontakta bibliotekarien om du önskar fjärrlåna en bok/beställa en artikel från andra bibliotek i Sverige. Det kan ta upp till 1 v att få boken skickad till Osbecksgymnasiet. Fjärrlån görs oftast i åk 3, i samband med Gymnasiearbetet.

Artikelsök för att söka artiklar främst i bibliotekets bestånd men även för att beställa artiklar från en depå. Mediearkivet för att söka andra artiklar i fulltext. 
Kontakta bibliotekarien för att få bäst tillgång till tidskrifts- och dagstidningsartiklar.

Författarlexikon och Landguiden vid behov.

Sökning på Internet t.ex. via en sökmaskin t.ex. Google
via en länksamling t.ex. Länkskafferiet
eller via en portal t.ex. Globalportalen.

Sökning på Internet för att få fram vetenskapliga källor:
DIVA  Digitala Vetenskapliga Arkivet, Uppsala universitet
Google scholar
Swepub
Uppsatser.se
Uppsök/Libris
Informationen du får fram ska användas och bearbetas av dig. Du ska inte kopiera det som andra har skrivit.

Källkritik

Planera ditt arbete så att du har tid att kritiskt granska dina källor.

Vid faktasökning - använd minst två av varandra oberoende källor, så att du kan jämföra fakta!

Vem säger vad till vem i viket syfte?
Du måste tänka på:
Äkthet
Tid
Beroende
Tendens

Läs mer under rubriken Källkritik!

Analys och Diskussion

Du ska planera så att du har tid att jämföra olika källor, att ställa källorna mot varandra.
Handlar det om ett större arbete, förändrar du ev. efter hand synen på det du läste först i takt med att du fördjupar dig.
Du kan göra en objektiv analys av den information du har samlat.
Du ska kunna som föra en diskussion utifrån de egna åsikter du har skapat under arbetets gång.

Källförteckning

Till sist ska du skriva en källförteckning. Ett tips är att löpande, under arbetets gång, föra in alla uppgifter i källförteckningen. Gå in på rubriken Källförteckning,

Sök ägare till domän, kontrollera när sidor uppdateras o likn:

se-domäner: http://www.iis.se

Övriga domäner: http://whois.domaintools.com/

 

Källhänvisningar

När du i ditt arbete/din text återger fakta från någon av dina källor, ska du alltid hänvisa till rätt källa. Man skriver då endast viss info till läsaren. Därefter kan läsaren hitta mer info om denna källa i Källförteckningen. 

Läs mer under rubriken Källhänvisningar.

Exempel på förkortningar som du kan hitta i dina källor alt. använda själv:
a.a. = anfört arbete
akad. avh. = akademisk avhandling
do = dito = densamma, detsamma
ed. = editor = utgivare
e.g. = exempli gratia = till exempel
f. = fortsättning nästa sid  ff. = fortsättning på efterföljande sidor
n.d. = non datum = odaterad, utan år
rev. = reviderad, ändrad
sic = (ja, just) så (står det)  Det kan gälla något som låter otroligt.
sup. = supplement = tillägg
u.o. = utan ort = varken förlagsort eller tryckort finns angivet
u.å. = utan år = varken utgivningsår eller tryckår finns angivet
vol. = volym

Kontakta bibliotekarien  för mer information!

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Malin Kyttä
Sidan uppdaterad den 27 april 2021