Du är här: Start / Barn och utbildning / Gymnasie- och Gymnasiesärskola / Osbecksgymnasiet / Elev och förälder / Inackorderingstillägg

Inackorderingstillägg

Riktlinjerna gäller för elever i gymnasieskola, gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning som är folkbokförda i Laholms kommun samt har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen (SFS 1973:349).

Inackorderingsbidrag kan beviljas elever som bedriver studier på heltid och som på grund av lång resväg eller tidsödande resor måste bo inackorderade på studieorten eller i dess närhet. Bidraget avser stöd till boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet.

Inackorderingsbidrag ska sökas av eleven för ett läsår i taget. Ansökan ska vara inkommen till hemkommunen senast den 15 oktober respektive den 15 mars för den termin som ansökan avser.

Inackorderingsbidrag beviljas om reseavståndet från hemmet till skolan är minst 40 km eller om den totala restiden, inklusive väntetid, är minst tre timmar per dag.

Med restid avses tiden på morgonen från det att eleven lämnar hemmet till skoldagens början och tiden på eftermiddagen från skoldagens slut till dess eleven kommer hem. Restiden beräknas utifrån de tider den ordinarie skoldagen börjar och slutar och inte utifrån elevens egen skoldag. Resorna förutsätts ske med kollektiva färdmedel.

Bidraget kan beviljas längst till och med vårterminen under det kalenderår eleven fyller 20 år.

Beträffande gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning kan inackorderingsbidrag endast beviljas till elever som med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl att gå i en annan kommuns skolväsende (SL 11:21) eller som går på en utbildning där regeringen meddelat föreskrifter om skyldighet för hemkommunen att betala ersättning till den anordnade kommunen (SL 11:24).

En förutsättning för inackorderingsbidrag är att eleven faktiskt är inackorderad på studieorten eller i dess närhet.

Elev som erhåller inackorderingsbidrag får inte samtidigt ansöka om färdbevis för dagliga resor. Den som gör det kan mista både inackorderingsbidrag och färdbevis.

Inackorderingsbidrag beviljas för inackordering på hemorten i de fall elevens vårdnadshavare vistas utomlands under huvuddelen av året men eleven bor kvar i Sverige.

Vill du veta mer eller ansöka om inackorderingstillägg, kontakta Osbecksgymnasiets receptionist Monica Eriksson.

 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Nyberg
Sidan granskad den 10 januari 2011

Kontakt

Reception Campus Laholm
Växel: 0430-155 22
Skottegränd 3
312 31 Laholm

Blankett