Du är här: Start / Bo, miljö & trafik / Avfall och återvinning / Aktuellt samråd

Samråd kring ny renhållningsordning och föreskrifter för avfallshantering

Förstora bilden - renhållning.jpg

Före årsskiftet 2018/2019 ska kommunfullmäktige i Laholms kommun besluta om en ny renhållningsordning med avfallsplan och föreskrifter för avfallshanteringen i kommunen.

Renhållningsordningen är kommunens samlade styrdokument för avfallshanteringen och ska ge kommuninvånarna och verksamheterna i kommunen förutsättningar för en bra avfallshantering. Dessutom ska kommunen uppfylla aktuell lagstiftning och nationella mål för avfallshantering i linje med EU:s avfallshierarki.

Företrädare för olika kommunala verksamheter tillsammans med politiker har tagit fram förslag till ny renhållningsordning och föreskrifter för avfallshantering som ska gälla i Laholms kommun. Planförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan utifrån den behovsbedömning som gjorts

Remissrunda för yttrande

Efter beslut i kommunstyrelsen den 14 augusti om samrådsförfarande kring förslaget, sänds det nu ut på remiss för yttrande. Samrådet är en viktig del i processen för att styra mot en hållbar resursanvändning, ett rent Laholm med säker avfallshantering.

Under samrådstiden, 27 augusti-5 oktober, ges kommunala nämnder, myndigheter, särskilt berörda och allmänhet möjlighet att yttra sig över förslaget, som ställs ut i Stadshuset och återfinns på denna webbplats, laholm.se.

Avfall en resurs

Huvudbudskapet i avfallsplanen är att avfall ska nyttjas som resurs, tillväxt ska inte resultera i mer avfall till deponering eller energiåtervinning, arbeta förebyggande med attityder mot nedskräpning samt utföra resurseffektiv avfallshantering utifrån säkerhet, arbetsmiljö och miljö.

Större förändringar i avfallsföreskrifterna

  • Nytt avfallsinsamlingssystem ger nya sorteringsanvisningar och avlämningsplatser.
  • Fastighetsnära insamling av farligt avfall tas bort och kompletteras istället med insamlingsskåp för mindre miljöfarligt avfall på några offentliga platser.
  • Möjlighet till dispenser och dess verkningstid förändras. Möjlighet till utsträckt hämtningsintervall på grund av kompostering tas bort.
  • Fettavskiljarslam bedöms inte vara hushållsavfall utan verksamhetsavfall (samma bedömning som Naturvårdsverket gör).
  • Ny tjänst för rengöring av kärl.
  • Riktlinjer för slamtömning och farbar väg tydliggörs i egen bilaga.
  • Mycket starkare riktlinjer gällande kärlhämtning med farbar väg mm.
  • Möjlighet till delade abonnemang tydliggörs, även gemensam avfallslösning samt om permanentboende har fritidshus i kommunen kan vederbörande  dela med sig själv.

Ny granskning

Efter samrådstiden gås alla yttranden igenom varpå förslaget kan bli reviderat. Därefter ställs det på nytt ut för granskning.

På denna sida finns länk till en särskild mall för yttrande. Här finns också länkar till bilagor gällande avfallsplan och föreskrifter för avfallshantering samt sändlista.

Informationsmöten

Under samrådstiden hålls två informationsmöten i Stadshuset, lokal Svanen.

  • Tisdagen den 18 september 2018 klockan 18.30-19.30
  • Fredagen den 21 september 2018 klockan 14.00-15.00

Vid båda tillfällena finns politiker och tjänstemän på plats för att informera om och diskutera innehållet.

Yttrande ska ha inkommit senast den 5 oktober och lämnas skriftligen till:

Kommunstyrelsen
ange ärendenummer KS 2017-000269 och 2017-000270
Humlegången 6
312 80 Laholm

Eller via E-post till:
kommunstyrelsen@laholm.se
ange ärendenummer
KS 2017-000269 och 2017-000270

Information

För ytterligare information kontakta:

Planeringskontoret
Eva Aronsson (handläggare)
Telefon: 0430-159 02
E-post: eva.aronsson@laholm.se

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Caroline Dahlman
Sidan uppdaterad den 27 augusti 2018