Du är här: Start / Bo, miljö & trafik / Avfall och återvinning / Företagens avfall

Företagens avfall

Förstora bilden - 371761-cardboard_mostphotos.jpg

Allt som utvinns ur naturen ska på ett uthålligt sätt kunna användas, återanvändas, återvinnas, utnyttjas för energiutvinning och i sista hand deponeras.

Så ska avfallet tas omhand

Material och produkter som omfattas av producentansvar

Producentansvar innebär att den som tillverkar eller importerar en produkt också ansvarar, fysiskt och ekonomiskt, för att ta hand om produkten då den blir avfall.

Producentansvar gäller för:

 • wellpapp
 • tidningar
 • pappersförpackningar
 • plastförpackningar
 • mjukplast
 • frigolit
 • metallförpackningar
 • glas (färgat och ofärgat)
 • elektriska och elektroniska produkter
 • träförpackningar
 • däck
 • batterier
 • bilar
 • glödlampor och vissa belysningsarmaturer
 • vissa radioaktiva strålkällor
 • läkemedel

Er leverantör ska kunna redovisa var materialet ska återlämnas. Är ni producent ska ni tillhandahålla retursystem för era kunder, eget eller genom anslutning till producentansvarsföretag.

Förpackningar av papper, plast och metall

För hämtning vid sin verksamhet kan ni anlita Ragnsells, Stena eller Sita eller annan avfallstransportör för att skicka materialet till återvinning.

Har ni mindre mängder förpackningar och vill transportera det själva kan ni lämna det till SITA i Nyby eller på Ahla återvinningscentral. Dit kan ni köra max 1 m3 per materialslag och tillfälle.

Hushållsavfall

Hushållsavfall får enbart hämtas av kommunens entreprenör. Förpackningar och annat avfall med producentansvar ska sorteras separat och lämnas till återvinning.

Exempel på hushållsavfall: Städavfall och köksavfall från personalutrymmen, wc, matsal, kontor med mera.

Farligt avfall

Inom nästan alla verksamheter används produkter och kemikalier som ger upphov till farligt avfall. Farligt avfall får inte blandas med annat avfall, utan har särskilda bestämmelser. Företagen har ansvar för att det farliga avfallet samlas in på rätt sätt så att inte människor och miljö kommer till skada.
Exempel på farligt avfall:
Olja, färg, lack, lim, lösningsmedel, bekämpningsmedel, frätande ämnen, kemikalier, kvicksilverhaltigt material, lysrör, lågenergilampor och tryckimpregnerat trä. En fullständig förteckning över farligt avfall finns i bilagan till avfallsförordningen (SFS 2011:927).

Transport av farligt avfall

Farligt avfall ska transporteras av företag med särskilt tillstånd, men visst farligt avfall får man själv transportera efter anmälan till länsstyrelsen.

Följande avfallsslag och årliga mängder gäller om:

 • avfallet uppkommit i egen verksamhet och transporterna under ett kalenderår inte överskrider 100 kg eller 100 l farligt avfall. 
 • transporten avser:
  a) avfall som innehåller farliga jordbrukskemikalier (avfallstyp 02 01 08* i bilaga 4)
  b) flygaska och pannaska från oljeförbränning (avfallstyp 10 01 04* i bilaga 4)
  c) smittförande avfall (avfallstyper 18 01 03* och 18 02 02* i bilaga 4)
  d) asbestinnehållande avfall (avfallstyper 06 07 01* och 17 06 01* i bilaga 4)
  e) avfall från förbränning eller pyrolys av hushållsavfall och liknande handels-, industri- och institutionsavfall (avfallstyper 19 01 05*, 19 01 06*, 19 01 07*, 19 01 10*, 19 01 13* och 19 01 15* i bilaga 4).

Elavfall

För el-avfall som ingår i producentansvaret kontakta El-kretsen lättast genom deras webplats. 

Batterier

Alla batterier ska samlas in. Detta för att få en säker utsortering av miljöfarliga batterier som innehåller tungmetallerna kadmium, kvicksilver och bly.

Asbest

Asbest har bland annat använts i byggnadsmaterial. För hantering av asbest gäller speciella regler av hänsyn till arbetsmiljön. Asbestavfall ska vara förpackat och märkt ”Dammet är farligt vid inandning. Innehåller asbest”
Viktigt att förpacka avfallet så att det inte dammar vid lossning.

Träavfall

Träavfall återanvänds eller utnyttjas som energi. Endast torrt och obehandlat virke får eldas i egen panna, dvs inte målat eller tryckimpregnerat virke och spånskivor. Exempel på träavfall:
Brädor och övrigt trämaterial som uppstår vid byggnation eller rivning, grenar och grövre trädgårdsavfall.

Organiskt avfall

Avfall som kan rötas och komposteras. Det ger en energirik gas och är ett bra jordförbättringsmedel. Matavfall från storhushåll och liknande ska sorteras ut. Det ar förbjudet att deponera.

Brännbart avfall

Material som är svåra att sortera eller som är förorenat kan användas som bränsle i förbränningsanläggningar. Exempel på brännbart avfall är smutsigt papper och plast. Brännbart avfall är förbjudet att deponera. Det ska sorteras ut där det uppkommer.
Obeservera att förpackningar, däck och övrigt som omfattas av producentansvaret, ska sorteras separat.

Obrännbart avfall

Obrännbart avfall är t.ex. isoleringsmaterial, maskindelar, metaller, sten, skrot, glas, porslin och betong. Det obrännbara avfallet sorteras och allt som är återanvändbart och återvinningsbart tas tillvara.  Skrot- och metallmaterial återvinns och sten, grus och sand kan användas till fyllnadsmassor.

Eget omhändertagande kräver prövning

Allt eget omhändertagande av avfall, t ex genom eldning, ska anmälas till miljö- och byggnadsnämnden. I anmälan ska ni redovisa hur det ska tas om hand och var för ni väljer en viss metod. Miljöbästa teknik ska användas.

Lagar och bestämmelser
Laholms föreskrifter om avfallshantering se dokument till höger.
Miljöbalken 1998:808 15 kapitlet ”Avfall och producentansvar” med tillhörande förordningar.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Caroline Dahlman
Sidan uppdaterad den 28 mars 2019

Tillstånd transport