JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Avfall och återvinning / Frågor och svar om källsorteringssystemet / Tömning

Tömning

Allmänna frågor

 • När införs det nya systemet?

  Från och med hösten 2018.

  Uppdaterad den 14 september 2018
 • Vem berörs?

  Alla hushåll, både permanentboende samt fritidshushåll.

  Uppdaterad den 14 september 2018
 • Får jag ha kvar mitt gamla 190 liters kärl?

  Det går inte. Det är obligatoriskt för alla permanenthushåll och fritidshushåll att ha två stycken 370 liters kärl.

  Uppdaterad den 14 september 2018
 • Kommer min avgift för sophämtning att höjas då det nya insamlingssystemet införs?

  Beslut för ny renhållningstaxa efter införandet av det nya insamlingssystemet är inte taget. För att införa detta insamlingssystem måste ett antal investeringar göras - i nya och fler kärl, omlastningsstation och dyrare insamlingsfordon men långsiktigt kommer systemet att medföra intäkter och besparingar. Intäkter kommer från försäljning av förpackningar och tidningar och besparingar i form av mindre kostnader för mindre mängder avfall till förbränning med bättre transportlogistik. Sannolikt blir därför att taxan kommer att höjas i ett inledande skede.

  När investeringarna är avskrivna kommer det nya insamlingssystemet vara ekonomiskt fördelaktigt. Att tillägga är att nytt insamlingssystem är en nödvändighet utifrån målsättningar på utsortering av matavfall. Alla alternativa insamlingssystem har investeringskostnader. Flerfackssystemet är att betrakta som det mest långsiktigt kostnadseffektiva alternativet.

  Uppdaterad den 14 september 2018
 • Avgiften för gångavstånd, följer den med i det nya abonnemanget?

  Har du ett abonnemang med gångavstånd i det gamla systemet följer detta automatiskt med till det nya. Avgiften för gångavståndet förändras emellertid från och med den 1 januari 2019.

  Gångavstånd är den kortaste vägen mellan kärlens placering och den plats där sopbilen stannar, så kallad angöringsplats. Om sopbilen får köra in på fastigheten mäts gångvägen från den plats där fordonet kan stanna till kärlens placering.

  Är gångavståndet mer än 2,5 meter får du betala en extra avgift. Lägsta avgift gäller för sträckan 2,5-10 meter. Är avståndet mer än 10 meter och upp till 25 meter är avgiften högre.

  Betalar du idag för gångavstånd men vill slippa denna extra avgift, ska du kontakta Laholms kommun senast den 31 december. I annat fall löper abonnemanget på som vanligt.

  Förtydliganden av alternativa uppställningar finns bland dokumenten på den här sidan.

  Uppdaterad den 14 september 2018
 • Vilka regler finns kring renhållningstaxan?

  Självkostnadsprincipen gäller vilket innebär att kommunen inte får ta ut högre avgifter än som svarar mot kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls. Hur avgiften ska tas ut och vad som ska ingå i renhållningsmonopolet är direkt lagstyrt.

  Uppdaterad den 14 september 2018
 • Har Laholm hög eller låg renhållningtaxa jämfört med andra kommuner?

  Jämfört med samtliga kommuner i Sverige har Laholm en låg taxa. Se jämförelsen.

  En anledning till att Laholm ligger lågt kan vara att många kommuner infört nya mer miljömässigt bättre insamlingssystem än vanliga kärl, som exempelvis sopsug, fyrfackskärl och optisk sortering vilket Laholm ännu inte gjort. Nytt insamlingssystem medför ofta investeringar på ett eller annat sätt vid införandet. Långsiktigt kan det dock medföra mindre kostnader. Som exempel på detta kan nämnas Karlstad som kommer att sänka renhållningstaxan på grund av god utsortering av hushållsavfallet. Detta ger lägre behandlingskostnader och därmed lägre renhållningstaxa.

  Uppdaterad den 14 september 2018
 • Tas återvinningsstationerna bort?

  Det är inte planerat att återvinningsstationerna ska dras in eller bli färre. De kommer att finnas kvar som ett komplement. Stationerna drivs inte inom det kommunala monopolet, utan av en organisation som heter FTI (förpacknings- och tidningsinsamling). Utvärderingen om stationerna ska dras in får därför göras av dem.

  Uppdaterad den 14 september 2018

Tömning

 • Kan man ha ett gemensamt kärl med grannen?

  Det finns möjlighet att dela kärlen med en granne/grannar, vilket kan vara billigare och en praktisk lösning för dig som inte har så mycket avfall. Då delas den rörliga kostnaden mellan antalet abonnenter som har del i kärlet.

  Uppdaterad den 8 januari 2019
 • Med vilket intervall töms kärlen?

  Kärl 1, med mat- och restavfall, töms med två veckors intervall och kärl 2 var fjärde vecka.

  Uppdaterad den 14 september 2018
 • Kan tömningsintervaller förlängas/förkortas?

  Nej, det kan det inte. Ordinarie hämtningsintervall för kärl 1 är varannan vecka och för kärl 2 var fjärde vecka. För att inte omfattas av ordinarie hämtningsintervall måste man ansöka hos, och få en beviljan av, miljökontoret i kommunen, vilket görs vid undantag eller om det finns särskilda skäl till befrielse. Ett alternativ till längre hämtningsintervall, för dig som inte har så mycket avfall, kan vara att dela kärl med en granne.

  Uppdaterad den 14 september 2018
 • Hur töms kärlen?

  Flerfackskärlen töms i en flerfacksbil, där varje avfallstyp har ett eget fack. De två olika kärlen töms aldrig i samma bil, utan av olika bilar på olika turer.    

  När sopbilen ska lasta av sitt avfall görs detta också var för sig. Från ett fack pressas exempelvis plastförpackningar ut i en container för plast, från ett annat pressas pappersförpackningar ut i en container för papper osv.

  Se gärna på filmen "Tömningsfordon" i filmarkivet, där det ovan beskrivna visas.

  Uppdaterad den 14 september 2018
 • Kan man ansöka om uppehåll i tömningen?

  För att kunna ansöka om uppehåll i tömning av hushållsavfall får fastigheten inte användas under minst 12 månader och det får inte bli något avfall.
  Endast enstaka korta besök för att se till fastigheten får ske och man får inte övernatta.

  Blankett för att ansöka om detta finns här:
  Blankett för ansökan om uppehåll av tömning

  Uppdaterad den 16 juni 2020

Kärl

 • Hur stora är de ny kärlen?

  De två fyrfackskärlen upptar knappt 2 . Med måtten 2 m bredd, 1 m djup och 2 m höjd finns det gott om utrymme kvar för dig och hämtaren.

  Kärlens mått är: höjd: 112 cm, höjd med uppfällt lock 178 cm, djup (upptill) 87 cm, bredd sarg 75 cm, bredd hjul: 77 cm.

  Rekommenderat utrymme:

  Uppdaterad den 14 september 2018
 • Varför har ni gått ut med olika uppgifter vad gäller kärlens bredd med hjul?

  Tyvärr blev det ett fel i broschyren som skickades till alla hushåll och fritidshus den 19-21 juni. Det rätta måttet för kärlens bredd med hjul är 77 cm.

  Uppdaterad den 14 september 2018
 • Hur många fack finns i varje kärl?

  Varje kärl har fyra fack. Totalt kan alltså åtta avfallsfraktioner samlas in.

  Uppdaterad den 14 september 2018
 • Måste jag ha två flerfackskärl?

  Ja, Laholms kommun har beslutat att alla villahushåll ska ha flerfackssysystemet.

  Uppdaterad den 14 september 2018
 • Vem ska bekosta ny plats för nya kärl på tomten?

  Avfallshantering är helt styrt av lagstiftning där de olika rollerna kring ansvarsfördelningen är tydlig. Det är fastighetsinnehavaren som ansvarar och bekostar installation och underhåll av inom fastigheten förekommande anordningar och utrymmen för avfallshanteringen. Detta ansvar regleras i 15 § i kommunens avfallsföreskrifter som beslutades av kommunens fullmäktige den 26 augusti 2014. Då nya föreskrifter upprättas kommer det att regleras även där på samma sätt. Detta är ett allmänt utbrett ställningstagande i landets kommuner.  

  Uppdaterad den 14 september 2018
 • Sänks taxan om jag komposterar?

  Det är fortfarande tillåtet att ha hemkompostering men den kommer inte att vara subventionerad i den nya renhållningstaxan gällande flerfackssystemet. Detta för att kommunen förespråkar produktion av biogas framför produktion av jord utav det organiska avfallet. Ansökan om tillstånd för hemkompostering ska som förut ske till miljökontoret.

  Uppdaterad den 14 september 2018
 • Vad gör jag om utrymmet i kärlen inte räcker till?

  Det kommer fortsatt att finnas möjligheter att lämna förpackningar och returpapper på återvinningscentralen eller på de olika återvinningsstationerna. Annars får man tänka på att sortera och packa bra eller spara till nästa tömning.

  Uppdaterad den 14 september 2018
 • Kan jag få hämtat grovavfall?

  Varje hushåll kommer att få erbjudande om insamling av grovavfall i sitt område upp till 6 ggr/år. När insamlingarna ska ske kommer att meddelas hushållen.

  Uppdaterad den 14 september 2018
 • Vad menas med grovavfall?

  Skrymmande avfall som inte rymms i ordinarie kärl och som uppkommer vid normalt boende, exempelvis möbler och cyklar.

  Uppdaterad den 14 september 2018
 • Var lämnar jag mitt farliga avfall?

  Farligt avfall kan lämnas på återvinningscentralen. Det utreds också kring ett kompletterande insamlingssystem i kommunen.

  Uppdaterad den 14 september 2018
 • Hur kan jag få hämtat trädgårdsavfall?

  Det kommer fortsatt att finnas en tilläggstjänst för fastighetsnära insamling av trädgårdsavfall.

  Uppdaterad den 14 september 2018
 • Får jag behålla det gamla kärlet?

  De gamla kärlen kommer att säljas ut lite längre fram till billig peng. Dock är vi tvungna att samla in alla kärlen för att avregistrera dom och markera så att det syns att kärlet inte tillhör Laholms kommun längre utan är i privat ägo. Det kan tyckas märkligt att de först måste samlas in men annars finns risk för att kunden fortsatt är ansluten till tömning av kärlet.

  Förmodligen kommer försäljningen av kärl att ske vid Ahla avfallsanläggning.

  Uppdaterad den 14 september 2018
 • Abonnemang med delat 190 liters kärl, sägs det upp?

  Den som har delat 190 liters kärl får delat flerfackssystem, såvida inte abonnemanget sagts upp. Kärlen placeras hos den som står som huvudabonnent. Om kärlen ska flyttas efter att de körts ut måste detta meddelas Laholms kommun. Ändringen görs på tonval 4 eller 5. 

  Uppdaterad den 8 oktober 2018

Sortering

 • Hur ser kärlens fackindelning ut?

  Uppdaterad den 14 september 2018
 • Kan jag ändra fackindelningen?

  Nej, detta för att avfallet ska hamna i rätt fack i hämtningsfordonet.

  Uppdaterad den 14 september 2018
 • Vad ska vara förpackat?

  Matavfallet ska förpackas i kompostpåsar som delas ut av kommunen. Restavfallet ska vara förpackat i plastpåsar som kunden själv står för. Resterande fraktioner ska läggas i kärlet utan emballage.

  Uppdaterad den 14 september 2018
 • Hur noga ska förpackningarna rengöras?

  Många förpackningar räcker att bara tömma och skölja ur. De behöver inte rengöras för återvinningens skull utan av hygieniska skäl så att de inte ger upphov till dålig lukt eller skadedjur under tiden de mellanlagras och transporteras.

  Energiåtgången för att diska ur förpackningarna äter inte upp miljönyttan med återvinningen. Nej, så mycket energi går det inte åt att rengöra en förpackning.     För att inte slösa energi är det naturligtvis bra att inte rengöra förpackningarna under rinnande varmvatten.

  Uppdaterad den 14 september 2018
 • Hur gör man med wellpapp?

  Försök att riva sönder det och lägg det bland pappersförpackningar. Om det är stora kartonger kan de alltid lämnas på återvinningscentralen.

  Uppdaterad den 14 september 2018
 • Vad gör vi om facket för restavfall inte räcker till?

  Se först och främst över sorteringen så att allt sorteras ut på rätt sätt. Om du fortfarande har problem så hör av dig till Laholms kommun för förslag till lösning. Det kommer att finnas möjlighet att, vid sidan av sina två flerfackskärl, beställa ett 190 liters kärl för enbart brännbart restavfall.

  Uppdaterad den 14 september 2018
 • Får jag slänga annat glas än förpackningar i fraktionerna för glas? Vad gör jag med andra glasföremål?

  I fraktionerna för glas får endast glasburkar och glasflaskor slängas. För fönsterglas finns särskild insamling på återvinningscentralen. Annat glas som inte är förpackningar ska slängas bland utfyllnadsmaterial på återvinningscentralen.

  Uppdaterad den 14 september 2018
 • Hur hantera utsorteringen av matavfall?

  Då man är nybörjare på att hantera och sortera ut matavfall kan olägenheter uppstå såsom larver, flugor och lukt. Detta kan kunden själv förebygga, vilket man lär sig med tiden. Några tips:

  • Vid normal temperatur kan påsen stå under diskbänken i 2-3 dagar, men vid varmare temperatur så byt påse varje dag
  • Var noga med att försluta påsen ordentligt
  • Låt blött matavfall rinna av i vasken innan det slängs i påsen och torrskala grönsaker
  • Lite ättika eller trädgårdskalk runt kärlkanterna och på botten av papperspåsarna kan ge en fräsch doft och hålla flugorna borta                                                              
  Uppdaterad den 14 september 2018
 • Kan jag använda plastpåse till matavfallet?

  Nej, det kan du inte. Mottagningsanläggningen där vi lämnar matavfallet kan inte hantera plast och bioplast. Det är viktigt att matavfallet är rätt sorterat.

  Uppdaterad den 14 september 2018
 • Får jag slänga andra metallföremål än förpackningar i metallfacket?

  Det kan finnas möjlighet till det. Det står ännu inte klart vem som tar hand om metallen och det är mottagarstationen som ställer kraven.

  Uppdaterad den 14 september 2018
 • Ingår kompostpåsar till matavfallet i abonnemanget?

  Kompostpåsar och påshållare kommer att ingå i abonnemanget. Varje hushåll tilldelas 160 stycken påsar och 1 påshållare tillsammans med de nya kärlen. Därefter gör kunden beställning av nya påsar till hämtningspersonalen genom att fästa en påse i kärlets lock vid tömning. Hämtningspersonalen lämnar 160 stycken påsar på lämpligt ställe på fastigheten.

  Uppdaterad den 14 september 2018
 • Får jag slänga grenar och annat trädgårdsavfall bland matavfallet?

  Nej, det ska du inte göra. I de nya bilarna med fyra fack så orkar komprimatorn för matavfallet inte trycka ihop grenar, de fastnar. Mindre mängder löv, gräsklipp, blomrester och liknande går bra men bättre hantering av detta är att kompostera, antingen själv eller lämna in på återvinningscentralen.

  Uppdaterad den 14 september 2018
 • Kan jag sätta extra hinkar/behållare med det jag inte får plats med bredvid kärlet?

  Nej, det går inte. Insatserna i kärlet töms högst upp i bilen med hjälp av en hävarm. Chaufförerna kan inte tömma hinkar där uppe för hand.

  Uppdaterad den 14 september 2018
 • Hur kan jag rengöra kärlet?

  Som fastighetsägare är du ansvarig för sopkärlen, och därför är det viktigt att du tar hand om kärlen och är rädd om dem. Du ansvarar också själv för rengöring av kärlen.

  Ett tips är att tvätta kärlen invändigt då och då efter tömning. Skölj ordentligt med vatten och skura med borste. Använd inga rengöringsmedel eller kemikalier. Häll gärna några droppar ättika i kärlen efteråt. Det tar bort dålig lukt och håller flugorna borta. Du kan även strö lite vanlig trädgårdskalk runt kanterna på kärlen och i botten. Flugorna trivs varken i basisk eller sur miljö.

  Uppdaterad den 14 september 2018
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Therese Arvidsson
Sidan uppdaterad den 14 september 2018