JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Avfall och återvinning / Hushållens avfall / Fritidshus

Fritidshusens källsorteringssystem

I de nya flerfackskärlen källsorteras förpackningar och tidningar, mat- och restavfall i åtta olika fack. Restavfall är det avfall som går till förbränning och inte möjliggör återvinning eller, som matavfallet, biogasproduktion. Inget annat källsorteringssystem är så effektivt som de nya flerfackskärlen vad gäller enkel hantering och sortering. 

SMS-påminnelse

Vill du fortsättningsvis få en påminnelse per sms dagen före tömning av kärlen anmäl detta genom att fylla i formuläret för "Sms-påminnelse" på Laholms kommuns hemsida. Sms-tjänsten är kostnadsfri.

Länk till sms-tjänst:

Gällande för fritidsabonnemang

Kärl 1 töms 10 gånger under veckorna 17-35, varannan vecka.

Kärl 2 töms 6 gånger under veckorna 17–39, var fjärde vecka.

Utöver dessa tömningar ingår två budade tömningar för kärl 1 och en för kärl 2, under perioden vecka 36-16. Budade tömningar som ingår i fritidsabonnemanget kan endast bokas in på samma dag som den ordinarie turen går i ditt område.Vid beställning av en budad tömning ringer du och beställer detta på telefon 0430–153 42, tonval 2. Du kan också mejla till laholm.renhallning@ohlssons.se 

Ändring av hämtställen kan bli aktuella

Ett större helhetsgrepp kring säkerhet och arbetsmiljö har införts. Därför kommer det i samband med utsättning av de nya kärlen göras en riskbedömning utifrån sopbilens transportvägar och hämtställen. Om riktlinjerna* inte kan uppfyllas kan det medföra att just ditt hämtställe för soptömning behöver ändras.

*Utifrån lagstiftning har branschorganet Avfall Sverige upprättat en Handbok för avfallsutrymmen. Anvisningarna i handboken tillämpas som arbetssätt i Laholms kommun tillsammans med gällande avfallsföreskrifter.

Riktlinjer

Sopbilen får inte backa annat än i undantagsfall och aldrig på bilfria områden som till exempel på gång- och cykelvägar. Samma sak gäller intill lekplatser, bostadsentréer, skolor, förskolor eller äldreboenden.

Körning på gång- och cykelväg är inte tillåten.

Vägen bör vara minst 5,5 meter bred om körning i båda riktningarna förekommer. Om parkering tillåts måste vägen vara bredare. Om vägen är mötesfri och det inte finns parkerade fordon kan vägen vara smalare men den bör vara minst 3,5 meter. Träd och annan växtlighet får inte inkräkta på vägbredden.

Sopbilen ska ha en fri höjd av 4,7 meter. Träd och växtlighet får inte inkräkta på den fria höjden.

Återvändsgata ska ha vändmöjlighet för hämtningsfordon. Vändplan för en normal sopbil ska ha en diameter av 18 meter med en hindersfri remsa på ytterligare 1,5 meter runt om. Alternativ till detta kan vara en vändplats eller en trevägskorsning som möjliggör en så kallad T-vändning.

Vägen ska ha fri sikt och god framkomlighet.

Vägen ska vara snöröjd och halkbekämpad vintertid. Snövallar får inte inkräkta på vägbredden.

Kärlet ska på hämtningsdagen stå på sin plats för tömning från klockan 06.00.

Kärlet får inte vara placerad på sockel eller upphöjning.

Vid tömning ska kärlet stå i nära anslutning till hämtningsfordonets uppställningsplats. Kostnadstillägg för dragväg (den sträcka renhållningspersonalen behöver dra kärlen till sopbilen och tillbaka) mellan behållarens och hämtningsfordonets uppställningsplats utgår från 2,5 meter och kostnad enligt vad som föreskrivs i avfallstaxan.

Kärlets handtag kan vid tömning vara riktat både inåt eller utåt om förutsättningarna för uppställningsyta och dragväg uppfylls.

Uppställningsyta och dragväg ska vara hårdgjord, till exempel i asfalt, betong, plattor, packat grus. Singel eller icke packat grus godtas inte.

Om höjdskillnaden i dragvägen för behållare förekommer anordnas ramper med max   lutning 1:12 och max längd 12 meter. Före och efter ramp ska finnas vilplan med dörrfri längd 1,5 meter. Trappor får inte förekomma i dragvägen.

 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Johanna Andersson
Sidan uppdaterad den 12 januari 2021