JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Avfall och återvinning / Hushållens avfall / Fritidshus / Källsorteringsinformation för fritidshus

Källsorteringsbroschyr i fritidshuskärl

Genom att samla in och bearbeta material som annars skulle slängas som avfall och i stället se till att detta material omvandlas till nya produkter, kan vi i Laholms kommun förbättra både vårt samhälle och vår miljö.

Dina sopor kan innehålla både farliga och värdefulla ämnen. Genom att sortera och återvinna kan vi skydda oss från farliga ämnen samtidigt som vi minskar förbrukningen av våra värdefulla naturresurser. När vi återvinner minskar vi förbrukningen av våra naturresurser. Förutom att spara energi och minska föroreningar, bidrar återvinning till att vi sparar viktiga råvaror och skyddar naturliga livsmiljöer för djur, växter och insekter.
Den här broschyren ligger i alla nya sopkärl som delas ut till fritidshus i Laholms kommun 2019. Innehållet återges i stort här nedan.

Det nya källsorteringssystemet gäller alla!

Att inte sortera sina sopor är faktiskt ett lagbrott enligt Miljöbalken och dess förordningar. Därför gäller det nya källsorteringssystemet alla. Sopsortering är en del av EU:s plan för hur vi ska hantera vårt avfall så att miljö och människor inte kommer till skada.

Återvinningens resa

Om du är en miljömedveten konsument vet du var de saker du konsumerar kommer ifrån. Men vad händer med dem när du är färdig med dem?
Efter att du har sorterat rätt och ditt avfall har hämtats, körs allt avfall till omlastningsstationen i Ahla där varje fack töms i sin särskilda container. Därefter körs avfallet med lastbil och släp med sammanlagt tre containrar vid varje transport till mottagningsanläggningar. De flesta transporterna kommer att gå till Halmstad.

Allt avfall sätts i arbete

 • Matavfall går till framställning av biogas som kan ersätta fossila bränslen. Exempelvis kör Laholms kommuns sopbilar på biogas! Restprodukten sprids som växtnärimng på åkermark. 
 • Plastförpackningar blir till exempel krukor, avloppsrör, utegolv, stövlar och flip-flop-skor.
 • Pappersförpackningar blir nya pappersförpackningar.
 • Metallförpackningar, som konservburkar och kaviartuber blir till järnvägsräls, motordelar och armeringsjärn, som bland annat används till broar.
 • Glasförpackningar blir till nya glasflaskor och burkar, men även glasull, som används för att isolera hus.
 • Tidningar blir till nya tidningar, men även toalett- och hushållspapper.
 • Restavfall är det som inte kan sorteras i något av de andra facken. Restavfallet tas om hand genom förbränning och blir fjärrvärme och el.

Så här sorterar och förpackar du avfallet
i de nya kärlen!

I de nya flerfackskärlen ska totalt åtta sorters avfall sorteras i olika fack. En del ska läggas löst i respektive fack medan en del måste förpackas i påse. Att det blir rätt i varje fack är mycket viktigt för både själva hanteringen av avfallet och miljön.

För er med fritidsabonnemang ingår:

Hämtning av hushållsavfall, förpackningsmaterial och tidningar för kärl 1 sker varannan vecka, 10 gånger under perioden v.17-35 och för kärl 2, var 4:e vecka, 6 gånger under perioden v.17-35. Under perioden v. 36-16 ingår två budade hämtningar av kärl 1 och en hämtning av kärl 2. För budning ring 0430-153 42 och tonval 2.

För er med året-runt abonnemang ingår:

Hämtning av hushållsavfall samt förpackningsmaterial och tidningar för kärl 1 sker varannan vecka, 26 gånger under året och för kärl 2, var 4:e vecka, 13 gånger under året.

I abonnemangen ingår:

 • Hämtning av grovavfall sex gånger per år och hushåll
 • Tillgång till Ahla återvinningscentral som är öppen sex dagar i veckan.

Gemensamt sopkärl

Du kan dela kärl med någon närboende eller granne. Avfallsmängden får då inte vara större än att den ryms vid varje hämtningstillfälle i de gemensamma flerfackskärlen. Ägaren till fastigheten där kärlen är placerade svarar för sopkärl, väghållning m.m. gentemot kommunen. Tömningsavgiften delas, men hel grundavgift betalas av varje fastighetsägare. Du kan göra ansökan på särskild blankett som du hittar på https://www.laholm.se/bo_miljo_trafik/avfall-och-atervinning/hushallens-avfall/ingar-i-abonnemanget/.

Gemensamt hämtställe

Flera hushåll som vill dela ett visst antal avfallsbehållare eller ha en gemensam container på lämpligt ställe inom det aktuella området kan ansöka om detta. För ansökning ring 0430-153 42 och tonval 4.
Avfallstaxa för 2019 kan ses på vår hemsida https://www.laholm.se/bo_miljo_trafik/avfall-och-atervinning/.

Kärl 1 töms varannan vecka

 • Matavfall förpackas och försluts i särskild brun (från kommunen) papperspåse innan den läggs i kärlet.
 • Färgat glas läggs löst i kärlet.
 • Restavfall förpackas och försluts i brännbar påse av papper eller plast innan den läggs i kärlet.
 • Tidningar läggs löst i kärlet.

Kärl 2 töms var fjärde vecka.

 • Pappersförpackningar läggs löst i kärlet. Vik ihop dem så får du plats med mer förpackningar.
 • Ofärgat glas läggs löst i kärlet.
 • Plastförpackningar läggs tillplattade löst i kärlet. Men små plastförpackningar (t.ex. pipetter, små lock och korkar) bör förpackas i plastpåse. Se bilden.Annars finns det risk att en del hamnar på marken när kärlet töms.
 • Metallförpackningar läggs löst i kärlet.

Matavfallets A&O:

För att minska risken med lukt, flugor och larver kan du tänka på:

 • Påshållaren som följde med de nya kärlen gör att luft kan cirkulera under och runt påsen. Hållaren kan hängas upp på insidan av en kökslucka men passar också i flera sorteringsset på marknaden. Förvarar du påsen i en hink blir påsen snabbare fuktig och håller inte lika länge.
 • Förslut papperspåsen  för matavfall ordentligt genom att rulla ihop toppen innan du lägger den i kärlet.
 • Vid normal temperatur kan påsen stå under diskbänken 2-3 dagar, men byt oftare vid varmare temperaturer.
 • Låt blött matavfall rinna av i vasken först och torrskala grönsaker.
 • Lite ättika eller trädgårdskalk runt kärlkanterna och på botten av pappers-påsarna kan ge en fräschare doft och hålla flugorna borta.

Därför kan man inte använda matavfallspåsar av majsstärkelse

Påsar av majsstärkelse består av 50 % majsstärkelse och 50 % polyester framställt av råolja. I en biogasanläggning hinner inte påsen brytas ner utan förorenar biogödseln precis som vanliga plastpåsar. Påsarna blir dessutom sega och klibbar sig fast runt rörliga delar i anläggningen och orsakar driftsproblem. Papperspåsen är alltså överlägsen påsen av majsstärkelse ur miljösynpunkt och just därför använder vi den.

Återbruk eller återvinning av textilier. Mode, miljöanpassat, ekonomiskt bistånd.

Återanvändandet av kläder har ökat i Sverige och internationellt. Daglig verksamhet i Laholm kan nu göra ännu större nytta tack vare en fördubbling av insamlingsplatser. Genom samarbete med den ideella insamlingsorganisationen Emmaus Björkå driver deltagarna en second handverksamhet som både gör stor miljönytta och bidrar ekonomiskt till hjälparbete i olika länder. 
Emmaus Björkå bedriver sin textilinsamling på bland annat Ahla återvinningscentral. Där tas alla kläder och textilier utom våta eller oljeskadade emot. De kläder som inte kan återbrukas går till återvinning av textilfibrer.

Alla är vinnare på återbruk av textil

Kläderna som samlas in säljs i Emmaus secondhandbutik på Bokbindaregatan 4 i Laholm. Ökad inlämning innebär ännu bättre utbud för Laholms invånare. Genom den ökade textilinsamlingen blir Laholms kommun ännu bättre i sitt miljöarbete. Samtidigt skapar det bättre förutsättningar för en viktig sysselsättningsform för både kommunens dagliga verksamhet och Emmaus Björkå. Vinnare är också Laholmare som hittar bra begagnade kläder till vettiga priser och minskar sin miljöbelastning.

Foto: Emmaus Björkå

Stora miljöbelastningar

” Nyproduktion av textilier genererar enorma miljöbelastningar runt om i världen. Kan vi återanvända eller återvinna så mycket som möjligt så sparar vi både på klimatet, färskvatten och undviker föroreningar vid själva tillverkningen” säger Magnus Nilsson, insamlings- och hållbarhetsansvarig på Emmaus Björkå.

Återvinningens A&O: Det farliga avfallet

Farligt avfall

Kom ihåg att det är mycket viktigt att separera farligt avfall från annat avfall. Det kommer inte att finnas någon tjänst av fastighetsnära insamling av farligt avfall. Du kan däremot nyttja de nya insamlingsskåpen som finns utplacerade på olika platser i kommunen. I dessa kan du göra dig av med farligt avfall i mindre storlek som till exempel glödlampor, lågenergilampor, små batterier, sprayburkar, kemikalier i små förpackningar (typ nagellack) och elektronik (mobiler, klockor, mindre elverktyg).
Det går som vanligt även bra att lämna in farligt avfall på Ahla återvinningscentral.

Insamlingsskåp – för farligt avfall

De nya insamlingsskåpen gör det enkelt att återvinna sådant som annars lätt skulle kunna hamna i soporna, exempelvis glödlampor, lågenergilampor och batterier.
Samhällsnyttan blir dubbel – dels hjälper vi till att avgifta kretsloppet från
farliga ämnen och dels så återvinns värdefulla metaller som kan användas i
produktionen av nya varor.
Insamlingsskåpen är en bra service och ett enkelt sätt att göra en insats för miljön. Avfallet samlas upp i lådor som är anpassade för farligt avfall. Det finns sex inkasthål på skåpets framsida.
Farligt avfall i större emballage och volymer exempelvis färg, lackavfall, lösningsmedel, fotokemikalier, bekämpningsmedel, frätande ämnen som kaustiksoda, svavelsyra, ammoniak, lut, avkalkningsmedel ska lämnas in på Ahla återvinningscentral.
Kanyler ska läggas i en speciell behållare som tillhandahålls av apotek och lämnas till närmaste apotek som kommunen har avtal med.
Läkemedel ska lämnas i genomskinliga påsar eller påsar som tillhandahålls av apoteket och ska också lämnas till apoteket.

Insamlingsskåp finns på Mellby Center, ICA i Våxtorp, Coop i Knäred och i
Laholms stadshus entré.

Återvinningens A&O: Det grova avfallet

I ditt avfallsabonnemang för villa och fritidshus ingår det hämtning av grovavfall sex gånger per år och hushåll, med begränsningen 10 kollin per gång. Varje kolli ska vara hanterbart/bärbart för en person.

Grovavfall

Kom ihåg att det finns särskilda krav för hantering av grovavfall. Med grovavfall avses hushållsavfall som är så tungt, skrymmande eller har andra egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samla in i kärl exempelvis kasserade möbler, cyklar, barnvagnar och vitvaror. Byggavfall, farligt avfall och elektronik ingår inte i erbjudandet om hämtning av grovavfall.

Lämna in det

Grovavfall från hushållen kan lämnas på Ahla återvinningscentral. På åter- vinningscentralen ska avfallet sorteras och lämnas enligt instruktioner på plats.

Få det hämtat

Hämtning från fastighet sker enligt ett fastställt schema. För att boka hämtning av grovavfall ringer du 0430-153 42 och tonval 2. Vid hämtning av grovavfallet ska det vara sorterat i brännbart, metaller och deponirest. Med deponirest menas icke brännbart avfall som krukor och heminredningsporslin. Grovavfallet som ska hämtas får inte vara inpackat i mer än sin egen förpackning.

Vitvaror räknas inte som grovavfall

De omfattas av producentansvaret. Detta innebär att producenten via försäljaren ansvarar för insamling, borttransport och återvinning. Men det finns inget som hindrar att du själv lämnar dina trasiga vitvaror på Ahla återvinningscentral.

Rengöring av kärlen

Att hålla kärlen rena och funktionella gör återvinningen trevligare för alla. Som fastighetsägare är du ansvarig för sopkärlet, och därför är det viktigt att du tar hand om kärlet och är rädd om det.
Du ansvarar också själv för rengöring av kärlen. Här kommer några råd om hur du tar hand om ditt kärl under både sommar- och vinterhalvåret.
Kommunen erbjuder tjänst för rengöring av kärl. Rengöring kan beställas som abonnemang – 1 eller 2 tvättar om året eller som budad enstaka gång*.
Om kärlen inte rengjorts ordentligt och det kan leda till sanitär olägenhet ska abonnenten åtgärda detta till nästa tömning. Om inte rengöringen utförts till dess kommer rengöring utföras av kommunen och debiteras abonnenten.

 * Debitering sker enligt gällande avfallstaxa.

Tips inför sommaren

 • Knyt påsen för restavfall ordentligt innan du lägger den i kärlet.
 • Ställ sopkärlet på en skuggig plats och gärna utomhus istället för i ett
 • soprum/skåp, så att det ventileras ordentligt.
 • Låt locket stå på glänt så att det kommer luft in i kärlet.
 • Tvätta kärlet invändigt om det behövs efter tömning. Skölj ordentligt med vatten och skura med borste. Inga rengöringsmedel behövs. Häll gärna några droppar ättika i kärlet efteråt. Det tar bort dålig lukt och håller flugorna borta. Du kan även strö lite vanlig trädgårdskalk runt kanterna i kärlet och i botten. Flugorna trivs varken i sur eller basisk miljö.

Tips inför vintern

 • Under den kalla årstiden händer det att sopor, och då särskilt papperspåsar för matavfall, fryser fast i kärlet och gör att kärlet inte kan tömmas ordentligt vid tömningstillfället. Största risken är när vädret skiftar mellan varmt och kallt då påsarna fryser fast i kärlet. Så tänk på att hålla extra koll på kärlet när vädret är omväxlande. Det är fastighetsägarens ansvar att ta loss eventuellt fastfrusna sopor för att säkra att kärlet kan tömmas. Bästa sättet för att slippa fastfrusna sopor är att se till att både kärlet och påsarna är torra. Det går bra att lägga en tom kompostpåse i botten på kärlet.
 • Håll kärlet rent – ett rent kärl minskar risken för fastfrysning.

SMS-påminnelse

SMS-påminnelsen är en kostnadsfri tjänst som påminner dig när dina kärl ska tömmas. Tjänsten startar upp efter årsskiftet. En god hjälp för dig, speciellt om du måste dra fram dina kärl själv.

Förändrade tömningsdagar vid helger

Vid jul, nyår och andra storhelger, anpassas SMS-påminnelsen till de förändrade dagarna. I framtiden kommer förändrade tider vid helger endast att meddelas via SMS-påminnelse och på Laholms kommuns hemsida.  
Du får ett SMS dagen före tömning för varje fyrfackskärl om du är ansluten till tjänsten.

Om du önskar tjänsten SMS-påminnelse

 • Fyll i formuläret på www.laholm.se/bo-miljo-trafik/avfall-och-atervinning/hushallens-avfall/sms-paminnelse
 • Endast ett mobilnummer per hushåll kan registreras så bestäm vilket det ska vara.
 • Observera att tjänsten läggs upp under hösten och börjar gälla först efter årsskiftet.
 • Gäller endast till svenska mobilnummer.
 • Viktigt att du meddelar vid förändringar, exempelvis byter mobilnummer eller flyttar. Tjänsten följer inte med vid flytt.

Kom ihåg!

 • Vägen där du placerar kärlen ska ha fri sikt och god framkomlighet.
 • Vägen där du placerar kärlen ska vara snöröjd och halkbekämpad vintertid.
 • Snövallar får inte inkräkta på vägbredden.
 • Placera inte kärlen på gång- och cykelväg.
 • Kärlet ska på hämtningsdagen stå på sin plats för tömning från klockan 06.00.
 • Kärlet får inte vara placerad på sockel eller upphöjning.
 • Vid tömning ska kärlet stå i nära anslutning till hämtningsfordonets uppställningsplats. Tillägg för dragväg mellan behållarens och hämtningsfordonets uppställningsplats utgår från 2,5 meter och 10 meter och enligt vad som föreskrivs i avfallstaxan.
 • Kärlets handtag kan vid tömning vara riktat både inåt eller utåt om förutsättningarna för uppställningsyta och dragväg uppfylls.
 • Uppställningsyta och dragväg ska vara hårdgjord, exempelvis i asfalt, betong, plattor, packat grus. Singel eller icke packat grus godtas inte.
 • Om höjdskillnaden i transportvägen för behållare förekommer anordnas ramper med max lutning 1:12 och max längd 12 meter. Före och efter ramp ska finnas vilplan med dörrfri längd 1,5 meter. Trappor får inte förekomma i dragvägen.

OBS: Utifrån lagstiftning har branschorganet Avfall Sverige upprättat en Handbok för avfallsutrymmen, Rapport 2009. Anvisningarna i handboken tillämpas som arbetssätt i Laholms kommun.

Vid tömning ska kärlen stå i nära anslutning till vägen. Helsidesillustrationen på sidan 23 i broschyren visar hur de ska stå.

Ahla återvinningscentral

Omlastningsstation för sopbilen

Ett centralt läge är viktigt för att sopbilarna ska ha ungefär lika långt till omlastning oavsett var hämtningen sker. Den nya omlastningsstationen som har byggts i direkt anslutning till återvinningscentralen på Ahla innebär att avfallet inte längre behöver transporteras med sopbilen till Halmstad. I stället lastar sopbilarna av på omlastningsstationen för att det sorterade avfallet sedan ska transporteras i stora trailers till respektive mottagningsanläggning. Detta innebär att avsevärt större mängder sorterat avfall transporteras på ett mer effektivt sätt än tidigare.

Återvinningsstationer

Återvinningsstationerna runt om i kommunen ägs av företaget Förpacknings och Tidningsinsamlingen (FTI). Dessa ska ses som ett komplement till det nya källsorteringssystemet. Laholms kommun känner inte till om det planeras att dessa återvinningsstationer ska dras in eller bli färre.

Lasta in ditt avfall i bilen i rätt ordning så slipper du köra fram och tillbaka på Ahla återvinningscentral.

Lathund

 • Använd alltid påshållare när du sorterar matavfall separat.
 • Stäng papperspåsen för matavfall ordentligt genom att rulla ihop den innan du lägger den i kärlet.
 • Vid normal temperatur kan påsen stå under diskbänken 2-3 dagar men byt oftare vid varmare temperaturer.
 • Låt blött matavfall rinna av i vasken innan det slängs i påsen och torrskala grönsaker.
 • Lite ättika eller trädgårdskalk runt kärlkanterna och på botten av papperspåsarna ger en fräschare doft och kan hålla flugorna borta.
 • Ställ sopkärlet på en skuggig plats och gärna utomhus istället för i ett soprum/skåp, så att det ventileras ordentligt.
 • Låt locket stå på glänt så att det kommer in luft i kärlet.
 • Tvätta kärlet invändigt om det behövs efter tömning.
 • Skölj ordentligt med vatten och skura med borste.
 • Inga rengöringsmedel behövs.
 • Glöm aldrig att separera farligt avfall från annat avfall.
 • Kom ihåg att det finns särskilda regler för hantering av grovavfall.
 • Håll extra koll på kärlet när vädret växlar mellan plus- och minusgrader så att avfallet inte fryser fast.
 • Ta loss eventuellt fastfrusna sopor för att säkra att kärlet kan tömmas.
 • Se till att både kärlet och påsarna är torra under vinterhalvåret.

Återvinning är viktigare än du kanske tror, en person kan göra skillnad och övning ger färdighet. Återvinning är bra för både ekonomin och miljön. Så vinn-vinn!

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Therese Arvidsson
Sidan uppdaterad den 9 april 2019