Du är här: Start / Bo, miljö & trafik / Avfall och återvinning / Nytt källsorteringssystem / Vanliga frågor - Allmänt

Eldningsförbud och bevattningsförbud

Sedan den 23 maj råder eldningsförbud i kommunen                 Läs mer här

Sedan den 5 juni råder bevattningsförbud i kommunen              Läs mer här

Vanliga frågor - Allmänt

Förstora bilden - Uppställning flerfackskärl.jpg
 • När införs det nya systemet?

Från och med hösten 2018.

 • Vem berörs?

Alla hushåll, både permanentboende samt fritidshushåll.

 • Jag vill inte byta till det nya systemet, jag vill ha kvar min 190 liters tunna!

Det går inte. Det är obligatoriskt för alla permanenthushåll och fritidshushåll att ha två stycken 370 liters kärl.

 • Kommer min avgift för sophämtning att höjas då det nya insamlingssystemet införs?

Beslut för ny renhållningstaxa efter införandet av det nya insamlingssystemet är inte taget. För att införa detta insamlingssystem måste ett antal investeringar göras - i nya och fler kärl, omlastningsstation och dyrare insamlingsfordon men långsiktigt kommer systemet att medföra intäkter och besparingar. Intäkter kommer från försäljning av förpackningar och tidningar och besparingar i form av mindre kostnader för mindre mängder avfall till förbränning med bättre transportlogistik. Sannolikt blir därför att taxan kommer att höjas i ett inledande skede.

När investeringarna är avskrivna kommer det nya insamlingssystemet vara ekonomiskt fördelaktigt. Att tillägga är att nytt insamlingssystem är en nödvändighet utifrån målsättningar på utsortering av matavfall. Alla alternativa insamlingssystem har investeringskostnader. Flerfackssystemet är att betrakta som det mest långsiktigt kostnadseffektiva alternativet.

 • För abonnenter som har gångavstånd med avgift i sitt abonnemang

För abonnenter som idag har gångavstånd följer detta med till det nya abonnemanget, alltså gångavståndet och avgiften kvarstår. Om abonnenten inte längre har behov av gångavståndet med avgiften måste denne aktivt avsäga sig detta till kommunen. Ring då telefonnummer 0430-150 00.

Med gångavstånd avses den kortast tillåtna gångvägen mellan hämtningsfordonets angöringsplats och avfallsbehållaren. Sträckan mäts mellan fordonets inmatningsanordning och kärlet och avståndet mäts som enkelt gångavstånd. Om hämtningsfordonet tillåts köra in på fastigheten mäts gångvägen från den plats där fordonet kan ställa upp för lastning. Om gångavståndet överskrider 2,5 meter erhåller entreprenören ersätning. Mellan 2,5-10 meter gäller en avgift, och mellan 10-25 meter en högre avgift.

För hinder räknas gångvägstillägg såhär:

1 trappsteg = 1 meter insamlingsavstånd, En olåst grind eller dörr = 3 meter insamlingsavstånd, En låst grind eller dörr = 8 meter insamlingsavstånd

Förtydligan av alternativa uppställningar finns bland dokumenten på den här sidan.

 • Vilka regler finns kring renhållningstaxan?

Självkostnadsprincipen gäller vilket innebär att kommunen inte får ta ut högre avgifter än som svarar mot kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls. Hur avgiften ska tas ut och vad som ska ingå i renhållningsmonopolet är direkt lagstyrt.

 • Har Laholm hög eller låg renhållningtaxa jämfört med andra kommuner?

Jämfört med samtliga kommuner i Sverige har Laholm en låg taxa. Se för jämförelse nedan.

En anledning till att Laholm ligger lågt kan vara att många kommuner infört nya mer miljömässigt bättre insamlingssystem än vanliga kärl, som exempelvis sopsug, fyrfackskärl och optisk sortering vilket Laholm ännu inte gjort. Nytt insamlingssystem medför ofta investeringar på ett eller annat sätt vid införandet. Långsiktigt kan det dock medföra mindre kostnader. Som exempel på detta kan nämnas Karlstad som kommer att sänka renhållningstaxan på grund av god utsortering av hushållsavfallet. Detta ger lägre behandlingskostnader och därmed lägre renhållningstaxa.

 • Ska återvinningsstationerna försvinna?

Det är inte planerat att återvinningsstationerna ska dras in eller bli färre. De kommer att finnas kvar som ett komplement. Stationerna drivs inte inom det kommunala monopolet, utan av en organisation som heter FTI (förpacknings- och tidningsinsamling). Utvärderingen om stationerna ska dras in får därför göras av dem.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Caroline Dahlman
Sidan uppdaterad den 2 januari 2018

Kontakt

Avfallsingenjör

Eva Aronsson
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-159 02
Mobil: 070-262 57 74
Humlegången 6
312 80 Laholm

Medborgarservice

Medborgarservice
Växel: 0430-150 00
Humlegången 6
312 80 Laholm

Medborgarservice öppettider:

 • Måndag-onsdag klockan 07.45-17.00
 • Torsdag klockan 07.45-17.30
 • Fredag klockan 07.45-17.00

Laholms kommuns telefonväxel öppnar klockan 08.00

Sommartid 4/6 - 24/8

 • Måndag-onsdag klockan 07.45-17.00
 • Torsdag klockan 07.45-17.30
 • Fredag klockan 07.45-15.00

Laholms kommuns telefonväxel öppnar klockan 08.00 och har lunchstängt klockan 12.00-13.00

Dokument

Länkar