JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Bygglov

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Bygglov

Nya rutiner med anledning av covid-19

Laholms kommun och Samhällsbyggnadskontoret arbetar för att minska smittspridningen av covid-19. För att minska smittspridningen och samtidigt säkerhetställa att bygglovsenhetens arbete ska fortgå har nya rutiner införts vilket bland annat innebär att samtliga möten ersätts med digtala möten. Har du allmäna frågor finns handläggarna tillgänglia via mejl eller ordinarie telefontid. Vid frågor till specifik handläggare hänvisar vi till respektive handläggares mejl. 

Besökstider ersätts med telefontider

Med anledning av covid-19 gäller från och med 24 mars 2020 och tills vidare att samhällsbyggnadskontorets besökstider ersätts med telefontider
Måndag 10.30-12.00
Torsdag 10.30-12.00 samt 16.30-17.30
Handläggarnas nuvarande telefontider måndagar och torsdagar 08.30-10.00 gäller som vanligt.

Ny lagstiftning från 1 januari 2019 

Från och med 1 januari 2019 ändras plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen. Ändringarna innebär bland annat nya regler kring reducering av avgifter för ärende om lov, förhandsbesked och anmälan som lämnas in från och med 1 januari 2019.
Handläggningstiden kommer från 1 januari 2019 att börja löpa från det att ärendet lämnats in eller från det att sökande självmant kompletterar sitt ärende i efterhand. Om handläggaren begär en komplettering inom tre veckor från det att ärendet lämnats in börjar dock handläggningstiden löpa från det att kompletteringen är gjord.

Beslut i ärende om lov och förhandsbesked ska tas inom handläggningstiden 10 veckor men tiden kan förlängas med ytterligare tio veckor.
Beslut i ärende om anmälningspliktiga åtgärder ska tas inom handläggningstiden fyra veckor men tiden kan förlängas med ytterligare fyra veckor. Om handläggningstiden överskrids ska avgiften reduceras med en femtedel för varje påbörjad vecka som ärendet överskridit den handläggningstiden som gäller för ärendet.

Mer information om den nya lagstiftningen hittar du på Boverkets hemsida som du når via länk till höger på denna sida. 

Våra telefontider

Telefontid: måndag och torsdag 08.30-10.00 samt måndag och torsdag 10.30-12.00, torsdag även 16.30-17.30

Tänk på att skicka in komplett bygglovsansökan för snabbare handläggning. Du kan själv kontrollera så att du har fått med de grundläggande sakerna i din ansökan via en checklista - Hur gör jag en bygglovsansökan/anmälan? 

 

Bygglov, rivningslov och marklov

Enligt plan- och bygglagen (PBL) krävs det tillstånd för bland annat att bygga nytt, bygga till, bygga om eller ändra användningssätt för en byggnad. De vanligaste tillstånden är bygglov, rivningslov och marklov. Samtliga ansökningar görs på samma blankett och lämnas in till samhällsbyggnadskontoret, Laholms kommun. Klicka på ovanstående rubrik för att läsa mer.

Kulturmärkt byggnad

Är ditt hus kulturminnesmärkt? För att ta reda på det kan du kontakta Kulturmiljö Halland. Du når dem via länk på denna sida. 

Mittbygge.se

Portalen Mittbygge.se ger dig lättöverskådlig information om att planera, bygga och bo. Där finner du även information från Boverket och Lantmäteriet. På portalen hittar du bland annat exempel på hur en bygglovshandling bör se ut och översiktlig information om bygglovsprocessen.
Klicka på ovanstående rubrik för att läsa mer.

Anmälningspliktiga åtgärder

Åtgärder som inte kräver bygglov, rivningslov eller marklov kan vara anmälningspliktiga. Exempel på anmälningspliktiga åtgärder är installation eller ändring av eldstad/braskamin, ventilationssystem, avlopp och hissar.
Klicka på ovanstående rubrik för att läsa mer.

Start- och slutbesked

Alla åtgärder som käver bygglov, marklov, rivningslov samt anmälningspliktiga åtgärder kräver startbesked och slutbesked.
Klicka på ovanstående rubrik för att läsa mer.

Startbesked

Startbeskedet kan liknas vid ett igångsättningstillstånd. Byggnadsarbeten får inte påbörjas innan miljö- och byggnadsnämnden lämnat startbesked trots att bygglov beviljats.

Slutbesked

Slutbeskedet bekräftar att de krav som lagstiftningen ställer på byggnadsåtgärden och de förutsättningar som angivits i startbedskedet har uppfyllts. Ett byggnadsverk får vanligtvis inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet innan miljö- och byggnadsnämnden har lämnat ett slutbesked.

Kontrollplan och kontrollansvarig

För alla byggåtgärder ska det finnas en kontrollplan. Kontrollplanen syftar till att minska risken för fel samt att återställa att byggnationen utförs på ett säkert sätt. I större projekt som till exempel nybyggnad av enbostadshus ställs det krav på att byggherren tar hjälp av en så kallad kontrollansvarig för att upprätta kontrollplanen. I mindre projekt är det byggherren (sökanden) som utför och intygar att kontroll har skett enligt fastställd kontrollplan. 
Klicka på ovanstående rubrik för att läsa mer.

Förhandsbesked

Är du osäker på om du kommer att få genomföra en åtgärd kan du istället för att ansöka om lov ansöka om ett förhandsbesked.  Detta gäller företrädesvis  lokaliseringsprövningar utanför tätbebybggda områden.
Klicka på ovanstående rubrik för att läsa mer.

Miljö- och byggnadsnämndens prövning

Miljö- och byggnadsnämnden prövar ansökningar om bygglov utifrån plan- och bygglagen (PBL) beträffande ändamål och lämplighet, form-, färg- och materialverkan samt tillgänglighet och användbarhet. Inom tätbebyggda områden sker prövning dessutom utifrån gällande detaljplan.
Klicka på ovanstående rubrik för att läsa mer.

Avgifter

För behandling av ansökan om lov- eller anmälningspliktiga åtgärder tar miljö- och byggnadsnämnden ut en avgift enligt fastställd taxa. Avgiftens storlek bygger på ett flertal olika faktorer, däribland byggnadens area.
Klicka på ovanstående rubrik för att läsa mer.

Handläggningstid

Vår ambition är att hantera ditt ärende så fort ock korrekt som möjligt. Från det att kompletta handlingar är oss tillhanda ska du ha ett beslut inom 10 veckor.
Klicka på ovanstående rubrik för att läsa mer.

Villa- och industritomter

Kommunen erbjuder byggklara villa- och industritomter på olika platser i och utanför tätorterna. Priserna för villa- och industritomter förändras årligen.
Under rubriken länkar kan du läsa mer.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Anna-Lena Lundby
Sidan granskad den 28 augusti 2020