JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Bygglov

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Bygglov

Kontakt med bygglovsenheten

Önskar du komma i kontakt med bygglovsenheten finns det flera sätt att få svar på dina frågor och funderingar. För att få den bästa och snabbaste hjälpen med dina frågor ber vi dig kontakta oss enligt nedanstående:

  • Har du generella frågor ber vi dej mejla dessa till bygglov@laholm.se .
  • Har du däremot ett pågående ärende och vill komma i kontakt med din handläggare besvaras frågorna av respektive handläggare, du mejlar därför direkt till din handläggare.
  • Bygglovshandläggarna finns även tillgängliga via telefon för att besvara dina allmänna frågor, se under rubriken Kontakt.

 

  

Ansökan om bygglov

Via vår E-tjänst har du möjlighet att ansökan om lov digitalt. Klicka på Sök bygglov för att läsa mer.

Har du redan ett pågående ärende?

Då kan du använda våra övriga e-tjänster, där du bland annat kan följa ditt ärende i realtid, komplettera eller skicka meddelande direkt till handläggaren. Klicka på
Övriga e-tjänster för att läsa mer.

Kontakt med bygglovsenheten

Har du en fråga och vill komma i kontakt med bygglovsenheten? Då rekommenderar vi att du skickar din fråga till bygglov@laholm.se för att få snabbast svar.
Har du ett pågående ärende rekommenderar vi dig att ta kontakt med din handläggare gällande frågor som berör ärendet. När ditt ärende tilldelats en handläggare meddelas du detta. 

Kontakt bygglovshandläggare

Tillgängligheten till bygglovshandläggare under telefontiden kommer under en kortare period att vara begränsad. På grund av det ökande antalet ansökningar till bygglovsenheten under början av 2021 kommer inte samtliga handläggare vara tillgängliga under nuvarande telefontider. Detta är en av flera åtgärder som vidtagits för att kunna upprätthålla en bra handläggningstid i ärenden som behandlas av bygglovsenheten.

Telefontiderna kommer att behållas och har du allmänna frågor är du välkommen att höra av dig. Har du frågor i ett specifikt ärende rekommenderar vi att du kontaktar din handläggare via vår e-tjänst eller mejl.

Telefontider:
Måndagar och torsdagar 08:30-10:00 samt 10:30-12:00
Torsdagar även 16:30-17:30

Nya rutiner med anledning av covid-19

Laholms kommun och byggnadsenheten arbetar för att minska smittspridningen av covid-19. För att minska smittspridningen och samtidigt säkerhetställa att bygglovsenhetens arbete ska fortgå har nya rutiner införts vilket bland annat innebär att samtliga möten ersätts med digtala möten. Har du allmäna frågor finns handläggarna tillgänglia via mejl eller ordinarie telefontid. Vid frågor till specifik handläggare hänvisar vi till respektive handläggares mejl. 

Besökstider ersätts med telefontider

Med anledning av covid-19 gäller från och med 24 mars 2020 och tills vidare att byggnadsenhetens besökstider ersätts med telefontider
Måndag 10.30-12.00
Torsdag 10.30-12.00 samt 16.30-17.30
Handläggarnas nuvarande telefontider måndagar och torsdagar 08.30-10.00 gäller som vanligt.

Bygglovsprocessen

Ansökan lämnas in: När ansökan lämnas in till Samhällsbyggnadsnämnden registreras det och tilldelas en handläggare inom senast fyra veckor. Det är viktigt att du som sökande ser till att alla handlingar och uppgifter finns med i ansökan. Detta bidrar till en snabbare handläggningstid för ditt ärende. Läs mer under rubrikerna Checklista för Ritningar och underlag.

Ärendet behandlas: En bygglovshandläggare granskar ärendet utifrån gällande bestämmelser för ditt aktuella ärende. Om åtgärden innebär att den avviker från de bestämmelser som framgår av detaljplanen för din fastighet eller fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område sker ett grannhörande. Berörda sakägare har då möjligheten att inom 3 veckor skicka in eventuella synpunkter som dom har gällande din åtgärd. Enligt gällande lagstiftning är handläggningstiden upp till tio veckor men kan förlängas med ytterligare tio veckor om nödvändigt. 

Beslut om lov: Om alla förutsättningar för att bevilja lovet finns kommer handläggaren att bevilja din lovansökan. I vissa ärende har handläggaren inte delegation för att ta beslutet. Då kommer ditt ärende att lyftas till samhällsbyggnadsnämnden som får besluta i frågan om lov. Läs mer under rubriken Bygglov, marklov och rivningslov.

Beslut om startbesked: Innan åtgärden får påbörjas måste det finnas ett startbesked från samhällsbyggnadsnämnden. Bedömmer handläggaren att alla de tekniska egenskapskraven som ställs i plan- och bygglagen uppfylls för åtgärden, lämnas ett startbesked och arbetet kan påbörjas.
I större projekt till exempel nybyggnad av enbostadshus krävs ett tekniskt samråd innan startbesked kan lämnas. Läs mer under rubriken
Startbesked och slutbesked.

Beslut om slutbesked: När åtgärden är färdigställd och det finns förutsättningar för att ta åtgärden i bruk fattas beslut om slutbesked. I större projekt t.ex. nybyggnad av enbostadshus genomförs ett slutsamråd när arbetet är färdigställt och ett eller flera arbetsplatsbesök under byggnationens tid. Läs mer under Startbesked och slutbesked.

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kontrollord: YLI
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Anna-Lena Lundby
Sidan granskad den 21 september 2021