Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Bygglov

Klass 3-varning för höga flöden i Lagan

SMHI har utfärdat klass 3-varning för Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Klass 3-varning innebär extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem.
Läs mer här:

 

Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Bygglov

Ny lagstiftning från 1 januari 2019 

Från och med 1 januari 2019 ändras plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen. Ändringarna innebär bland annat nya regler kring reducering av avgifter för ärende om lov, förhands-
besked och anmälan som lämnas in från och med 1 januari 2019.

Handläggningstiden kommer från 1 januari 2019 att börja löpa från det att ärendet lämnats in eller från det att sökande självmant kompletterar sitt ärende i efterhand. Om handläggaren begär en komplettering inom tre veckor från det att ärendet lämnats in börjar dock handläggningstiden löpa från det att kompletteringen är gjord.

Beslut i ärende om lov och förhandsbesked ska tas inom handläggningstiden 10 veckor men tiden kan förlängas med ytterligare tio veckor.
Beslut i ärende om anmälningspliktiga åtgärder ska tas inom handläggningstiden fyra veckor men tiden kan förlängas med ytterligare fyra veckor. Om handläggningstiden överskrids ska avgiften reduceras med en femtedel för varje påbörjad vecka som ärendet överskridit den handläggningstiden som gäller för ärendet.

Mer information om den nya lagstiftningen hittar du på Boverkets hemsida som du når via länk till höger på denna sida. 

 

Telefon- och besökstider

Från och med den första mars 2018 har samhällsbyggnadskontoret
ändrade telefon- och besökstider. Som en del i vårt utvecklingsarbete har nya arbetsrutiner tagits fram och bygglovshandläggarna är tillgängliga via telefon- och drop-in enligt nedanstående tider. Utöver drop-in finns möjlighet för tidsbokning med bygglovshandläggare, för bokning ring under telefontid. Om du behöver hjälp med enklare frågor är du välkommen att kontakta samhällsbyggnadskontorets expedition.

Våra kontakttider

Telefontid: måndag och torsdag 08.30-10.00
Drop-in: måndag och torsdag 10.30-12.00, torsdag även 16.30-17.30

Tänk på att skicka in komplett bygglovsansökan för snabbare handläggning. Du kan själv kontrollera så att du har fått med de grundläggande sakerna i din ansökan via en checklista - Hur gör jag en bygglovsansökan/anmälan? 

 

Bygglov, rivningslov och marklov

Enligt plan- och bygglagen (PBL) krävs det tillstånd för bland annat att bygga nytt, bygga till, bygga om eller ändra användningssätt för en byggnad. De vanligaste tillstånden är bygglov, rivningslov och marklov. Samtliga ansökningar görs på samma blankett och lämnas in till samhällsbyggnadskontoret, Laholms kommun. Klicka på ovanstående rubrik för att läsa mer.

Kulturmärkt byggnad

Är ditt hus kulturminnesmärkt? För att ta reda på det kan du kontakta Kulturmiljö Halland. Du når dem via länk på denna sida. 

Mittbygge.se

Portalen Mittbygge.se ger dig lättöverskådlig information om att planera, bygga och bo. Där finner du även information från Boverket och Lantmäteriet. På portalen hittar du bland annat exempel på hur en bygglovshandling bör se ut och översiktlig information om bygglovsprocessen.
Klicka på ovanstående rubrik för att läsa mer.

Anmälningspliktiga åtgärder

Åtgärder som inte kräver bygglov, rivningslov eller marklov kan vara anmälningspliktiga. Exempel på anmälningspliktiga åtgärder är installation eller ändring av eldstad/braskamin, ventilationssystem, avlopp och hissar.
Klicka på ovanstående rubrik för att läsa mer.

Start- och slutbesked

Alla åtgärder som käver bygglov, marklov, rivningslov samt anmälningspliktiga åtgärder kräver startbesked och slutbesked.
Klicka på ovanstående rubrik för att läsa mer.

Startbesked

Startbeskedet kan liknas vid ett igångsättningstillstånd. Byggnadsarbeten får inte påbörjas innan miljö- och byggnadsnämnden lämnat startbesked trots att bygglov beviljats.

Slutbesked

Slutbeskedet bekräftar att de krav som lagstiftningen ställer på byggnadsåtgärden och de förutsättningar som angivits i startbedskedet har uppfyllts. Ett byggnadsverk får vanligtvis inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet innan miljö- och byggnadsnämnden har lämnat ett slutbesked.

Kontrollplan och kontrollansvarig

För alla byggåtgärder ska det finnas en kontrollplan. Kontrollplanen syftar till att minska risken för fel samt att återställa att byggnationen utförs på ett säkert sätt. I större projekt som till exempel nybyggnad av enbostadshus ställs det krav på att byggherren tar hjälp av en så kallad kontrollansvarig för att upprätta kontrollplanen. I mindre projekt är det byggherren (sökanden) som utför och intygar att kontroll har skett enligt fastställd kontrollplan. 
Klicka på ovanstående rubrik för att läsa mer.

Förhandsbesked

Är du osäker på om du kommer att få genomföra en åtgärd kan du istället för att ansöka om lov ansöka om ett förhandsbesked.  Detta gäller företrädesvis  lokaliseringsprövningar utanför tätbebybggda områden.
Klicka på ovanstående rubrik för att läsa mer.

Miljö- och byggnadsnämndens prövning

Miljö- och byggnadsnämnden prövar ansökningar om bygglov utifrån plan- och bygglagen (PBL) beträffande ändamål och lämplighet, form-, färg- och materialverkan samt tillgänglighet och användbarhet. Inom tätbebyggda områden sker prövning dessutom utifrån gällande detaljplan.
Klicka på ovanstående rubrik för att läsa mer.

Avgifter

För behandling av ansökan om lov- eller anmälningspliktiga åtgärder tar miljö- och byggnadsnämnden ut en avgift enligt fastställd taxa. Avgiftens storlek bygger på ett flertal olika faktorer, däribland byggnadens area.
Klicka på ovanstående rubrik för att läsa mer.

Handläggningstid

Vår ambition är att hantera ditt ärende så fort ock korrekt som möjligt. Från det att kompletta handlingar är oss tillhanda ska du ha ett beslut inom 10 veckor.
Klicka på ovanstående rubrik för att läsa mer.

Villa- och industritomter

Kommunen erbjuder byggklara villa- och industritomter på olika platser i och utanför tätorterna. Priserna för villa- och industritomter förändras årligen.
Under rubriken länkar kan du läsa mer.

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kontrollord: K7C
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Anna-Lena Lundby
Sidan granskad den 23 september 2019

Kontakt

Samhällsbyggnadskontoret
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-152 80
Humlegången 6
312 80 Laholm

Bygglovshandläggare

Joachim Enggren
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-152 93. Telefontid: måndag och torsdag 08:30-10:00. Besökstid: måndag och torsdag 10:30-12:00, torsdag även 16:30-17:30
Humlegången 6
312 80 Laholm

Bygglovshandläggare

Mickael Abrahamsson
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-152 76. Telefontid: måndag och torsdag 08:30-10:00. Besökstid: måndag och torsdag 10:30-12:00, torsdag även 16:30-17:30
Humlegången 6
312 80 Laholm

Bygglovshandläggare

Malin Johansson
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-152 92. Telefontid: måndag och torsdag 08:30-10:00. Besökstid: måndag och torsdag 10:30-12:00, torsdag även 16:30-17:30
Humlegången 6
312 80 Laholm

Bygglovshandläggare

Bajro Mujanovic
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-152 87. Telefontid: måndag och torsdag 08:30-10:00. Besökstid: måndag och torsdag 10:30-12:00, torsdag även 16:30-17:30
Humlegången 6
312 80 Laholm

Bygglovshandläggare

Lina Johansson
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-152 78. Telefontid: måndag och torsdag 08:30-10:00. Besökstid: måndag och torsdag 10:30-12:00, torsdag även 16:30-17:30
Humlegången 6
312 80 Laholm

Dokument

Länkar