JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Bygglov / Attefallsåtgärder

Attefallsåtgärder

Samtliga attefallsåtgärder kräver enligt plan- och byggförordningen en anmälan till miljö- och byggnadsnämnden om din fastighet ligger inom detaljplanenlagt område eller inom sammanhållen bebyggelse. Innan åtgärden får påbörjas ska ritningsunderlag lämnas in och startbesked ska beviljas.

Attefallshus

Ett attefallshus kan uppföras som en komplementbyggnad till ett en- eller tvåbostadshus eller som ett komplementbostadshus. Det innebär att byggnaden kan användas som till exempel ett förråd, garage eller gäststuga.
För att få uppföra ett attefallshus ska följande kriterier vara uppfyllda:  

 • Byggnaden är 30,0 kvadratmeter eller mindre
 • Byggnaden har en taknockhöjd om högst 4,0 meter
 • Byggnaden placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns. Om byggnaden placeras närmare tomtgräns ska medgivande inhämtas från berörd granne.
 • Det finns ett befintligt en- eller tvåbostadshus
 • Byggnaden är fristående
 • byggnaden placeras minst 30,0 meter från järnväg
 • Att om det är ett komplementbostadshus inte sker inom eller i anslutning till vissa områden som är av riksintresse för totalförsvaret.

Attefallstillbyggnad

En attefallstiillbyggnad är en tillbyggnad på ett en- eller tvåbostadshus. Det innebär att tillbyggnaden kan innehålla till exempel ett sovrum, uterum eller förråd.
För att få uppföra en attefallstillbyggnad ska följande kriterier vara uppfyllda:

 • Tillbyggnaden är 15,0 kvadratmeter eller mindre
 • Tillbyggnaden inte är högre än befintlig byggnads taknockhöjd
 • Tillbyggnaden placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns. Om byggnaden placeras närmare ska medgivande inhämtas från berörd granne
 • Det finns ett befintligt en- eller tvåbostadshus och tillbyggnad sker på denna byggnad
 • Att byggnaden inte tidigare byggts till med attefallstillbyggnad
 • Att tillbyggnaden inte sker inom eller i anslutning till vissa områden som är av riksintresse för totalförsvaret.

Attefallstakkupa

En attefallstakkupa är en tillbyggnad i form av en takkupa på ett en- eller tvåbostadshus.
För att få uppföra en attefallstakkupa ska följande kriterier vara uppfyllda:

 • Takkuporna får högst uppta halva takfallet på byggnaden
 • Att det efter uppförande högst finns två takkupor på byggnaden
 • Takkuporna får inte innebära något ingrepp i bärande konstruktion
 • Det finns ett befintligt en- eller tvåbostadshus

Utöver ovanstående kriterier gäller även följande kriterier för samtliga attefallsåtgärder:

 • Att åtgärden inte uppförs vid byggnad eller inom bebyggelseområde som är särkskilt värdefull
 • Att det enligt gällande detaljplan finns utökad lovplikt för åtgärden.

Ritningar och underlag

Som underlag till en anmälan ska följande handlingar lämnas in:

 • Anmälningsblankett
 • Situationsplan
 • Planritning
 • Fasadritning
 • Sektionsritning

Mer information gällande ritningar och underlag hittar du under rubriken: 
Länk - Ritningar och andra handlingar.

Handläggningstid

Handläggningstiden för en anmälan är högst fyra veckor från det datum då ett komplett underlag har lämats in. Handläggningstiden kan förlängas en gång med ytterligare fyra veckor om projektet är stort eller komplicerat.

Kostnad för en attefallsåtgärd

Kostnaden för en attefallsåtgärd tas ut enligt fastställd taxa och varierar beroende på vilken åtgärd du ska genomföra. Samhällsbyggnadsnämndens taxa kan du hitta här: Länk - plan- och bygglovstaxan.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Anna-Lena Lundby
Sidan granskad den 28 december 2020