Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Bygglov / Attefallsåtgärder

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Nya regler för byggande

Tidigare fanns en möjlighet att utan bygglov bygga en friggebod på högst 15 kvadratmeter i närheten av ett bostadshus. Den 2 juli ändrades lagstiftningen så att fler åtgärder blir bygglovsbefriade.

De flesta av dessa åtgärder behöver, till skillnad från friggebodarna, anmälas till kommunen. Miljö- och byggnadsnämnden ska sedan ge startbesked innan man får påbörja byggandet. Innan startbesked ges ska nämnden pröva om åtgärden följer de lagar och föreskrifter som gäller för byggande.

De nya bestämmelserna enligt plan- och bygglagen innebär att för ett en- och tvåbostadshus kan i normalfallet följande åtgärder genomföras utan krav på bygglov:

Uppförande av en komplementbyggnad på 25 kvm byggnadsarea, så kallad Attefallshus, med högst 4 meters nockhöjd (plan- och bygglagen 9 kap. 4a §)

 • ytan kan fördelas på flera byggnader
 • i omedelbar närhet av huvudbyggnaden (samma formulering som för "friggebodar")
 • får inte stå närmare fastighetgräns än 4,5 meter utan grannes medgivande
 • får byggas för permanent boende och kallas då komplementbostadshus
 • ska anmälas till kommunen

Tillbyggnad av huvudbyggnad på högst 15 kvm bruttoarea (plan- och bygglagen 9 kap. 4b § 1 st. 1)

 • får inte vara högre än bostadshusets taknockshöjd
 • ska anmälas till kommunen

Tillbyggnad med högst två takkupor (plan- och bygglagen 9 kap. 4b § 1 st. 2)

 • gäller inte om man redan har två takkupor, har man redan en får man bygga ytterligare en
 • får omfatta högst halva takfallet
 • inget ingrepp får ske i den bärande konstruktionen

För enbostadshus, d v s huvudbyggnaden på tomten, är det dessutom tillåtet att inreda ytterligare en bostad(plan- och bygglagen 9 kap. 4c §) OBS! Gäller ej komplementbostadshus.

 • ska anmälas till kommunen

Åtgärderna kan i normalfallet strida mot detaljplanen.

Bygglovsbefrielsen för "friggebodar" finns kvar. Man får alltså bygga både en "friggebod" på 15 kvm och en ny större komplement- eller bostadsbyggnad (Attefallshus) på 25 kvm.

Kontakta samhällsbyggnadskontoret

Ska någon åtgärd utföras på en byggnad som är kulturhistoriskt värdefull, ta då kontakt med samhällsbyggnadskontoret.

Kontakta även samhällsbyggnadskontoret om du planerar att utnyttja någon av de nya bestämmelserna, då kan vi berätta om vad som gäller för din fastighet och vad du ska lämna in till miljö- och byggnadsnämnden.

Underlag som krävs för en anmälan:

 • Ansökningsblankett 
 • Fackmannamässigt ritningsunderlag – situationsplan, fasadritningar och sektionsritning. 

Avgift

För en anmälan tas det ut en avgift enligt plan- och bygglovstaxan som är fastställd av kommunfullmäktige.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Anna-Lena Lundby
Sidan granskad den 2 mars 2020