JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Bygglov / Ansökningsblanketter och anvisningar

Ansökningsblanketter och anvisningar

För att spara tid och pengar bör du kontrollera att din ansökan innehåller tillräckliga handlingar för att pröva ärendet innan du skickar in den.

Fullständigt ifylld ansökningsblankett

Ansökan ska innehålla:

 • Uppgifter om vilken eller vilka åtgärder ansökan avser
 • Beskrivning av ärendets art
 • Person- och fastighetsuppgifter
 • Anmälan om kontrollansvarig om ärendet kräver sådan samt
 • Uppgift om vilka handlingar som bifogas

Ansökan med bifogade ritningar, lämnas i två exemplar. Ritningarna ska vara kopierade med svart på vitt papper samt nedvikta till A4-format.

Ritningar som krävs

För att vi ska kunna behandla din ansökan krävs följande ritningar:

 • Situationsplan i skala 1:400 eller 1:500
 • Fasadritningar i skala 1:100
 • Planritningar i skala 1:100
 • Sektionsritning i skala 1:100

Exempel på hur en bygglovsritning kan se ut finner du under länk till höger.

Situationsplan

Situationsplanen ska vara måttsatt med fasadmått på byggnaden, avstånd till tomtgräns samt färdig grundhöjd.
Situationsplanen ska vara grundad på nybyggnadskarta, avstyckningskarta eller arrendetomtkarta och ska visa befintliga och planerade byggnader samt byggnader på intilligggande tomter, vägar, utfarter och parkeringsplatser. Även bygglovpliktiga murar och plank ska redovisas på situationsplanen om ansökan avser en sådan åtgärd.

Fasadritningar

Fasadritningar ska vara måttsatta och redovisa markplanet, byggnads- och nockhöjd, taklutning samt huvudmått för byggnaden eller tillbyggnaden.
Ritningarna ska vara så pass detaljerade att till exempel fönster och fönsterkarm kan särskiljas/utläsas. Varje ritning ska vara försedd med angivelse av väderstreck (till exempel fasad mot söder).

Planritningar

Planritningar ska vara måttsatta (längd och area) och tydligt redovisa tjocklek på ytter- och innerväggar, dörrar och fönster, karm- eller fritt passagemått vid dörrar, fast(köks-, tvättrums och toalettinredning) och lös inredning (möbler) samt funktion/användningssätt för rummen.

Sektionsritningar

Sektionsritningar ska vara måttsatta och redovisa ytter- och innerväggar, tak. och mellanbjälklag, grund och markplan.
Ritningarna ska vara fackmässigt utförda och innehålla uppgifter om fastighetsbeteckning, byggnadsföretag(åtgärd), skala, typ av handling, ort- och datum när handlingen upprättats samt vem som upprättat handlingen.

Nybyggnadskarta

Fullständig nybyggnadskarta krävs inom detaljplanelagda områden för nybyggnad av industrier, flerfamiljs- enbostads- och fritidshus.
Förenklad nybyggnadskarta krävs inom detaljplanelagda områden vid all tillbyggnad som hamnar i konflikt med förgårdsmark och avstånd till granntomter.
Nybyggnadskarta alternativt förenklad nybyggnadskarta beställs från byggnadsenheten, telefon 0430-152 91.

Ytterligare dokumentation

Inför startbeskedet kommer samhällsbyggnadsnämnden att begära in ytterligare dokumentation som lagstiftningen ställer krav på.
Vid nybyggnad av bostadshus ska även följande handlingar lämnas in:

 • Kontrollplan
 • Brandskyddsdokumentation
 • Energiberäkningar
 • Teknisk beskrivning
 • Konstruktionshandlingar
 • Färdigställandeskydd

Dessa handlingar ska lämnas in och godkännas av samhällsbyggnadsnämnden  innan något startbesked kan lämnas.

Energirådgivning

Vid nybyggnad eller tillbyggnad av till exempel ett bostadshus ska Boverkets krav på energianvändning tas i beaktande. Har du funderingar över vilket uppvärmningssystem som är mest lämpligt för dig eller funderar du på att tilläggsisolera huset, då kan du ta kontakt med kommunens energi- och klimatrådgivare.

Byggherren

Byggherren har enligt plan- och bygglagen det fulla ansvaret för att byggandet eller anläggningen uppfyller gällande bestämmelser samt för att tillsyn och kontroll utförs i tillräcklig omfattning. Byggherren är den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivnings- eller markarbeten.

Ansökan skickas till:

Byggnadsenheten
Laholms kommun
312 80 LAHOLM

OBS!
Sökandens underskrift samt personnummer eller organisationsnummer måste finnas för att ärendet skall kunna registreras och handläggningen börja.

Avgift uttages även för ärenden som avslås.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Anna-Lena Lundby
Sidan granskad den 28 december 2020