JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Bygglov / Bygglov, rivningslov, marklov

Bygglov, rivningslov, marklov

Enligt plan- och bygglagen (PBL) krävs det tillstånd för bland annat att bygga nytt, bygga till, bygga om eller ändra användningssätt för en byggnad. De vanligaste tillstånden är bygglov, rivningslov och marklov. Samtliga ansökningar görs på samma blankett och lämnas in till byggnadsenheten, Laholms kommun.

Ett beslut om bygglov, marklov eller rivningslov upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.

Nybyggnad

Nybyggnad är när man uppför en ny byggnad eller flyttar en tidigare uppförd byggnad till en ny plats.

Tillbyggnad

Tillbyggnad är när man ändrar en byggnad så att byggnadens volym ökar.

Ombyggnad

Ombyggnad är när en befintlig byggnad ändras.
Att byta färg eller material på fasad, eller takbeklädnad kan kräva bygglov. Att till exempel byta ut ett befintligt fönster mot ett nytt fönster av annan storlek kräver bygglov. Det kräver även bygglov att uppföra en takkupa eller att ändra taklutningen på ett befintligt tak. Lite förenklat kan man säga att alla åtgärder som förändrar en byggnadsvolym, geometri eller utseende kräver bygglov. Är du osäker på om åtgärden du vill genomföra kräver bygglov är du välkommen att kontakta byggnadsenheten.

Undantag

Att renovera en befintlig byggnad, det vill säga att byta ut byggmaterial/produker mot likvärdiga kräver aldrig bygglov. Speciella regler gäller för byggnader av kultur- eller arkitekturhistorisk betydelse och så kallade "dynstugor" i kustområdet. För mer information om detta är du välkommen att kontakta byggnadsenheten.

Ändrad användning

Att ändra användningssätt för en byggnad från till exempel bostad till galleri eller från tandläkarmottagning till restaurang kräver bygglov. För mer information om detta är du välkommen att kontakta byggnadsenheten.

Staket, plank och murar

Staket och plank upp till 1,1 meter kräver aldrig bygglov, med undantag för om planbestämmelsen anger annat. Tänk på sikten vid korsning och utfart där höjden på staketet inte bör överstiga 0,8 meter. Överstiger staketet eller planket 1,1 meter är det däremot alltid bygglovpliktigt. Mur och stödmur över 0,5 meter är bygglovspliktiga.

Undantag

Du behöver inte bygglov för att med staket, plank eller mur anordna en skyddad uteplats inom 3,6 meter från en - och tvåbostadshus. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter. Kantsten upp til 0,5 meters höjd kräver inte bygglov. Om uteplatsen anordnas närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs medgivande av de grannar som berörs. Medgivandet bör var skriftligt. Ger grannen inte sitt medgivande måste du söka bygglov. En inhägnad bestående av 50% luft eller mer räknas som staket, stängsel, spaljée eller pergola beroende på hur den utformas och kräver inte bygglov.

Skärmtak, uterum och uteplatser

Att uppföra ett skärmtak och/eller bygga heltäckande väggar under ett befintligt skärmtak eller "glasa in" en sådan byggnad kräver bygglov. Trädäck kräver alltid bygglov om trädäckets höjd överstiger 1,2 meter.

Undantag

Du behöver inte bygglov för att vid en- och tvåbostadshus anordna skämtak över entréer och uteplatser som tillsammans inte täcker en större area än 15,0 kvadratmeter. Om skärmtaket anordnas närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs medgivande av de grannar som berörs. Ger grannen inte sitt medgivande måste du söka bygglov. Skärmtak får inte placeras närmare tomtgräns mot gata än 4,5 meter.

Uthus och friggebodar

Att uppföra en komplementbyggnad på din tomt, ett så kallat uthus kräver alltid bygglov.

Undantag

Du får utan bygglov uppföra en eller flera friggebodar i omdedelbar närhet av bostadshuset. Den sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar på tomten får inte vara större än 15,0 kvadratmeter. Högsta höjd från mark till taknock får inte överstiga 3,0 meter. Höjden beräknas från marknivån invid byggnaden.

En friggebod är ett komplement till ett en- eller tvåbostadshus. Det måste därför finns ett sådant bostadshus på tomten när du börjar bygga din friggebod.

Friggeboden ska vara fristående och kan inte byggas ihop med en annan byggnad. Om du vill placera din friggebod närmare gränsen än 4,5 meter krävs medgivande av berörda grannar. Medgivandet bör vara skriftligt. Ger inte grannarna sitt medgivande måste du söka bygglov. Friggebod får inte placeras närmare tomtgräns mot gata eller allmän plats, än 4,5 meter.

Rivningslov

Inom alla planlagda områden krävs det rivningslov för att riva en byggnad eller en del av en byggnad som är bygglovpliktig. Utanför planlagda områden krävs det endast en rivningsanmälan.

Marklov

Inom alla planlagda områden krävs det marklov för att förändra höjdläget på marken mer än 0,5 meter. Det kan krävas marklov för att inom ett planlagt område fälla träd eller plantera skog.

Pooler

Det krävs inte bygglov för att bygga en pool på sin egen tomt . Placeras poolen närmare tomtgräns mot granne än 4,5 meter bör dock grannen informeras. Pooltak/skydd med en maximal höjd på 1,2 meter får uppföras utan bygglov.     Säkerhetsföreskrifter kring pooler finns tillgängliga hos Boverket.

 

 

 

 

 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Anna-Lena Lundby
Sidan granskad den 23 augusti 2021