JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Bygglov / Bygglovsbefriade åtgärder för en- och tvåbostadshus

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Bygglovsbefriade åtgärder för en- och tvåbostadshus

Vissa åtgärder kräver inte något bygglov eller anmälan till samhällsbyggnads-
nämnden. Dessa kan då uppföras utan något tillstånd så länge de följer gällande lagstiftning. Nedan kommer några exempel på de vanligaste icke bygglovspliktiga åtgärderna för en- och tvåbostadshus.

Friggebod

Det krävs inget bygglov eller anmälan för att uppföra en friggebod. Däremot måste nedanstående punkter vara uppfyllda för att byggnaden ska få uppföras:

 • Det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på fastigheten
 • Byggnaden ska vara ett komplement till en- eller tvåbostadshuset till exempel förråd.
 • Byggnadsarean får inte överstiga 15,0 kvadratmeter
 • Byggnadens nockhöjd får inte överstiga 3,0 meter
 • Avståndet till tomtgräns ska vara minst 4,5 meter, om du får medgivande av din granne får byggnaden dock placeras närmare tomtgräns. Medgivandet bör vara skriftligt.
 • Mot allmän platsmark till exempel gata eller grönområde ska avståndet vara minst 4,5 meter.

Pool

En pool kräver generellt inte något bygglov eller anmälan. Däremot kan åtgärder som genomförs i samband med poolen kräva lov eller anmälan. Exempel på åtgärder som kräver lov:

 • Pooltak över 1,2 meter från marknivån
 • Plank över 1,1 meter från marknivån
 • Poolväggens utsida kan räknas som mur/stödmur och lov krävs om den är högre än 0,5 meter.

Enligt Boverkets byggregler ska ett skydd mot olycksfall uppföras om vattnet är djupare än 20 centimeter. Exempel på skydd kan vara ett staket som är minst 0,9 meter högt eller ett skyddsnät med högst 50 millimeters maskvidd som klarar belastningen av ett barn.

Skärmtak

Det krävs normalt bygglov för att få uppföra ett skärmtak då det klassas som en tillbyggnad enligt plan- och bygglagen. För en- och tvåbostadshus finns dock ett undantag då skärmtak inte kräver någt lov eller anmälan. För att åtgärden ska klassas som ett sådant skärmtak ska följande punkter vara uppfyllda:

 • Det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på fastigheten
 • Skärmtaket ska anordnas över en uteplats, altan, balkong eller entré
 • Skärmtaket får vara högst 15,0 kvadratmeter stort
 • Avståndet till tomtgräns ska vara minst 4,5 meter, om du får medgivande av din granne får skärmtaket dock placeras närmare tomtgräns. Medgivandet bör vara skriftligt.
 • Mot allmän platsmark till exempel gata eller grönområde ska avståndet vara minst 4,5 meter.

Altan

En altan kan vara bygglovspliktig men kräver i de flesta fall inget lov eller anmälan. För att altanen ska klassas som bygglovsbefriad ska följande punkter vara uppfyllda:

 • Det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på fastigheten
 • Altanen ska byggas till ett en- eller tvåbostadshus eller ett komplement-bostadshus
 • Altanen ska vara en uteplats på marken
 • Altanen får inte vara högre än 1,8 meter
 • Altanen ska anordnas inom 3,6 meter från bostadshuset
 • Avståndet till tomtgräns ska vara minst 4,5 meter, om du får medgivande av din granne får altanen dock placeras närmare tomtgräns. Medgivandet bör vara skriftligt.
 • Inte vidtas på en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt.

Skyddad uteplats

Det krävs generellt bygglov för murar och plank. Däremot tillåts att en skyddad uteplats uppförs utan lov. För att åtgärden ska klassas som en skyddad uteplats ska följande punkter vara uppfyllda:

 • Det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på fastigheten
 • Syftet med muren eller planket ska vara att skydda en uteplats
 • Planket eller muren får vara högst 1,8 meter
 • Planket eller muren får inte placeras längre än 3,6 meter från bostadshuset
 • Avståndet till tomtgräns ska vara minst 4,5 meter, om du får medgivande av din granne får planket eller muren dock placeras närmare tomtgräns. Medgivandet bör vara skriftligt.

Staket/Plank

Det är tillåtet att uppföra ett staket eller plank utan bygglov om konstruktionen inte är högre än 1,10 meter oavsett utformning och placering. Konstruktionen ska dock placeras på egna fastigheten och kunna underhållas av fastighetsägaren.
Är konstruktionen högre än 1,10 meter kan lov krävas beroende på utformning och placering. Kontakta byggnadsenheten för rådgivning.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Anna-Lena Lundby
Sidan granskad den 2 augusti 2021