JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Bygglov / Ritningar och underlag

Ritningar och underlag

Vid ansökan om bygglov, rivninglov, marklov eller vid anmälan krävs olika typer av ritningar och underlag för att handläggaren ska ha möjlighet att granska ärendet. Ett bra underlag kommer att bidra till att ett bättre och snabbare beslut kommer kunna tas i ärendet.
Ett ärende är komplett när tillräckligt med underlag lämnats in så handläggaren har en möjlighet att ta ett korrekt beslut.

En ansökan ska utöver ritningar och annat underlag bifogas när du söker lov för din åtgärd. Ansökan ska innehålla den information som framgår av plan- och bygglagen. Ansökan hittar du under denna länk.

Ritningarnas utformning

  • Ritningarna ska vara fackmannamässigt utförda
  • Ritningarna ska innehålla uppgifter på vem som utfört ritningen, vilken  
    skala ritningen är utförd i, fastighetsbeteckning och datum
  • Ritningen ska innehålla en skalstock
  • Det ska tydligt framgå vilken typ av åtgärd som ritningen avser

Bygglov

Vid en bygglovsansökan krävs planritning, fasadritning, sektionsritning och en situationsplan för samtliga bygglovspliktiga åtgärder med undantag för fasadändring då endast fasadritning och situationsplan krävs. För vissa bygglovspliktiga åtgärder kan en kontrollansvarig krävas, för mer informations se ”När krävs kontrollansvarig”.

Planritning

En planritning ska redovisa byggnadens planlösning. Planritningen ska innehålla rumsanvändning, fast inredning (t.ex. kyl, spis och toalett) och vara utförd i skala 1:100 eller 1:50 beroende på byggnadens storlek. Finns dwg-fil på planritningen kan denna bifogas, gäller främst större projekt.

Fasadritning

En fasadritning ska redovisa byggnadens utformning rakt framifrån. Fasadritningen ska innehålla vilket väderstreck fasaden vetter mot och ritningarna ska utföras i skala 1:100 eller 1:50 beroende på byggnadens storlek.

Situationsplan

Situationsplanen ska redovisa byggnadens placering på fastigheten. Situationsplanen ska innehålla avståndet från byggnaden till fastighetsgränsen och byggnadens färdiga golvhöjd. Finns dwg-fil på situationsplanen kan denna bifogas, gäller främst större projekt.

Sektionsritning

En sektionsritning ska redovisa ett snitt i byggnaden. Sektionsritningen ska innehålla byggnadens byggnadshöjd, nockhöjd, takvinkel och rumshöjd för det aktuella snittet. Om byggnadens utformning varierar bör fler sektionsritningar redovisas.

Fotografier

Vid fasadändring eller andra yttre förändringar ska fotografier på byggnaden lämnas in som underlag.

Rivningslov

Vid en ansökan om rivningslov krävs en situationsplan som redovisar vilken byggnad eller vilken del av byggnaden som ska rivas. Vid komplicerade ärenden kan en skriftlig beskrivning av åtgärden komplettera situationsplanen som underlag. För vissa rivningsåtgärder kan en kontrollansvarig krävas, för mer informations se ”När krävs kontrollansvarig”.

Marklov

Vid ansökan om marklov krävs en situationsplan som redovisar gamla och nya höjder på fastigheten. Om åtgärden innebär stora nivåskillnader på fastigheten bör ärendet kompletteras med en sektionsritning.

När krävs kontrollansvarig

Kontrollansvarig krävs alltid vid nybyggnad eller rivning av småhus eller större åtgärder. För övriga åtgärder gör handläggaren en bedömning i det specifika fallet. Den kontrollansvarige ska alltid vara certifierad. På boverkets hemsida har du möjlighet att söka och kontrollera om en person är certifierade. https://www.boverket.se/sv/om-boverket/tjanster/hitta-certifierade/

 

 

 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Anna-Lena Lundby
Sidan granskad den 6 mars 2023