JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Bygglov / Start- och slutbesked

Start- och slutbesked

Alla åtgärder som kräver bygglov, marklov, rivningslov samt anmälningspliktiga åtgärder  kräver startbesked och slutbesked.

Startbesked

Startbeskedet kan liknas vid ett igångsättningstillstånd. Byggnadsarbeten får inte påbörjas innan miljö- och byggnadsnämnden lämnat startbesked trots att bygglov beviljats. För alla byggåtgärder ska det finnas en kontrollplan för arbetena som fastställs i starbeskedet. Beroende på byggåtgärdens omfattning villkoras ibland startbeskedet. Vid nybyggnad av bostadshus ska följande lämnas in:

  • Energiberäkningar
  • Teknisk beskrivning
  • Konstruktionhandlingar
  • Färdigställlandeskydd

Dessa handlingar ska godkännas av samhällsbyggnadsnämnden innan något startbesked kan lämnas.

Slutbesked

Slutbeskedet bekräftar att de krav som lagstiftningen ställer på byggnadsåtgärden och de förutsättningar som angivits i startbeskedet har uppfyllts. Ett byggnadsverk får vanligtvis inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet innan samhällsbyggnadsnämnden lämnat ett slutbesked. Innan slutbesked kan lämnas ska byggherren intyga att kontrollplanen är uppfylld och att nybyggnationen är utförd i enlighet med bygglovet. Beroende på byggåtgärdens omfattning villkoras ibland slutbeskedet. Vid nybyggnad av bostadshus ska även arkivritningar och vanligtvis sotarintyg och injusteringsprotokolll för ventilationen lämnas in och godkännas av samhällsbyggnadsnämnen innan något slutbesked kan lämnas.

Kontrollplan och kontrollansvariga

För alla byggåtgärder ska det finnas en kontrollplan. Kontrollplanen syftar till att minska risken för fel samt att säkerställa att byggnationen utförs på ett säkert sätt.

Kontrollplanen ska vara anpassad för det specifika projektet och är uppbyggd som en checklista där kontroll ska ske gentemot bland annat Boverkets byggregler (BBR), delvis i projekteringsskedet men även i byggskedet.

I mindre projekt är det byggherren (sökanden) som utför och intygar att kontroll har skett enligt fastställd kontrollplan. I större projekt som till exempel nybyggnad, omfattande till- eller ombyggnad av bostadshus ställs det krav på att byggherren tar hjälp av en så kallad kontrollansvarig för att uprätta kontrollplanen.

En kontrollansvarig är en person med dokumenterad kunskap och den lämplighet som behövs för uppgiften och kan styrka detta med ett certifieringsbevis.

Miljö- och byggnadsnämnden ska godkänna både kontrollplanen och byggherrens förslag på kontrollansvarig. I de ärenden där det krävs en kontrollansvarig ska byggherrens förslag på kontrollansvarig anges på ansökningsblanketten.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Anna-Lena Lundby
Sidan granskad den 29 december 2020