JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Bygglov / Strandskydd

Eldningsförbud

Eldningsförbud i Laholms kommun och i hela Halland från 1 juni 15.00

Läs mer om vad som gäller vid eldningsförbud 

Fire ban In the municipality of Laholm

Verbot der Verbrennung In der Gemeinde Laholm besteht derzeit ein Feuerverbot.

Please refer to www.laholm.se for updates and information.

Strandskydd

Syftet med strandskyddet är

  • att stränderna idag och i framtiden ska vara tillgängliga för friluftslivet
  • att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet.

Strandskyddet är ett generellt skydd och gäller på samma sätt i hela landet. Bestämmelserna gäller oavsett om området är tätt eller glesbebyggt, om det finns gott om sjöar och vattendrag eller ej och oavsett vilka naturtyper eller arter som finns i området. Naturen behöver inte vara extra skyddsvärd för att bestämmelserna ska gälla.

Alla kuster, sjöar och vattendrag

Bestämmelserna gäller vid alla kuster, sjöar och vattendrag oavsett storlek. Det skyddade området är normalt 100 meter från strandkanten såväl på land som i vattenområdet och inkluderar även undervattensmiljön. Vid havskusten råder utvidgat strandskydd om 300 meter på land inom Hökafältets reservat och Skummeslövs sanddynsreservat. Utvidgat strandskydd gäller också i havet upp till 300 meter från strandlinjen.

Hjörneredssjöarna  har fått utökat strandskydd med 200 meter på land.

Inom äldre detaljplanelagda område är strandskyddet ofta upphävt.  För nyare detaljplaner finns beslut om vilka delar av planområdet som strandskyddet inte längre gäller. Som regel har sådana beslut inneburit att man upphävt strandskydd inom kvartersmark (byggnadsmark), men att det finns kvar på allmänplatsmark (natur, park m fl)

Inom kustområdet är större delen av kuststräckan planlagd för bebyggelse och inom dessa delar är strandskyddet upphävt.

Vad gäller inom strandskyddsområde

Strandskyddet innebär att det är förbjudet inom området

  • att uppföra nya byggnader och att ändra befintliga byggnader så att de kan användas till något annat ändamål
  • att gräva eller på annat sätt förbereda för sådana byggnationer
  • att göra ingrepp (som inte är byggnader, anläggningar eller anordningar) som kan skada växt- och djurliv, till exempel att fälla träd, gräva eller gödsla.

Undantag

Om det finns särskilda skäl kan man få dispens från förbuden.

  • om marken redan är ianspråktagen
  • om väg, järnväg, bebyggelse etc skiljer av området från stranden
  • för anläggning som måste ligga vid vatten
  • om det är nödvändigt för att utvidga verksamheten
  • om angeläget allmänt eller annat mycket angeläget intresse

Lämna in ansökan till samhällsbyggnadsnämnden, Laholms kommun. I vissa fall, då platsen för dispens ligger i ett naturreservat, Natura 2000-område eller annat skyddat område ska man ansöka hos länsstyrelsen.

För dispensansökan tar Laholms kommun ut en fast handläggningsavgift. Mer information om bestämmelser om strandskydd finns på naturvårdsverkets och länsstyrelsens hemsida.

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kontrollord: AT3
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Anna-Lena Lundby
Sidan uppdaterad den 17 februari 2023