JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Energi

Vi producerar förnybar el

Vatten och vind

Inom Laholms kommun producerar vi mer el än vi konsumerar. Elanvändningen är i genomsnitt  280 000 Megawattimmar per år. Jämför med produktionen av el som ligger runt 760 000 Megawattimmar. Elproduktionen består av förnybar el och bygger på vattenkraft från sju verk i Lagan samt vindkraft.

Vindkraften största producenten

Från och med år 2014 produceras mer el från vindkraft än från vattenkraft. Vindkraftverken i kommunen producerar 390 000 Megawattimmar i genomsnitt per år 51 % att jämföra med vattenkraften som producerar 370 000 Megawattimmar.

På 1990-talet byggde man upp ett 40-tal vindkraftverk på slätten och sedan har det varit en fortsatt kraftfull utveckling. Idag finns det flera stora vindkraftsparker. I Oxhult utanför Hishult byggdes den första parken upp.  Efter det kom bland annat ytterligare sju verk i Kåphult, nitton verk i Knäred och tolv verk i Putsered.

Biogas

En annan förnyelsebar energikälla är biogas. I Laholm byggde man 1992 en biogasanläggning som numera via en uppgraderingsanläggning renar biogasen från koldioxid innan man levererar ut den på naturgasnätet. Anläggningen är en så kallad samrötningsanläggning som årligen får ca 30 000 ton naturgödsel från bönder runt trakten och ca 20 000 ton organiska restprodukter från slakterier och annan industri. I rötningstankarna omvandlar bakterier biomassan till biogas och kvar som biprodukt finns biogödsel som man för tillbaka till åkrarna. Detta innebär att man tar tillvara och återanvänder praktiskt taget allt som man tillför biogastankarna.

Ägare till Laholms biogasanläggning är  Södra Hallands Kraft. Tidigare har Laholms kommun, Vallberga lantmän och Södra Hallands Kraft varit gemensamma ägare till anläggningen.  Uppgraderingsanläggningen ägs av Eon.

 Hela kommunens energistrategi

  • All produktion av förnyelsebar energi skall prioriteras och betraktas som en väsentlig näringsgren i kommunen
  • Kommunen skall stimulera företag och enskilda att producera förnyelsebar energi
  • Utifrån det övergripande målet en fossilbränslefri kommun skall den egna verksamheten både vad avser lokaler och transporter fortlöpande ses över
  • Kollektivtrafikens andel av persontransporterna skall öka och att fortlöpande utveckla kollektivtrafiken efter medborgarnas resbehov
  • Stimulera energieffektivisering genom aktiv och utåtriktad energirådgivning
  • Kommunen och dess företag skall fortlöpande arbeta med energieffektivisering i den egna verksamheten
  • Aktivt samarbete med näringslivet för att utveckla produkter och tjänster kring energi- och miljöteknik i kommunen

Strategi för energieffektivisering 

Strategin omfattar myndigheten Laholms kommuns transporter och lokaler samt det helkommunala fastighetsbolaget Laholmshem. Laholms kommun har tagit fram en strategi med stöd från Energimyndigheten. Denna innehåller nulägesanalys, mål för energieffektivisering 2014 och 2020 samt en handlingsplan för genomförandet.

Laholms kommun är angelägen om att arbeta långsiktigt med sin energianvändning.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Johanna Andersson
Sidan uppdaterad den 4 maj 2017