Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Mark och tomter / Villatomter / Tomtkö

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Tomtkö

Sökanden erhåller plats i tomtkö i den turordning som följer av registreringsdatum. När bostadsområdena är klara för byggnation kommer tomterna att fördelas i enlighet med turordningen i tomtkön för respektive område.

För att bli registrerad i tomtkö ska sökanden betala en anmälningsavgift för respektive område till kommunen. Avgiften ska betalas inom tio dagar från den dag då ansökan kom in till kommunen.

Anmälningsavgift tas ut med ett belopp motsvarande en procent av det vid ansökningstillfället gällande prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, avrundat till närmast lägre tiotal kronor.

För 2020 uppgår anmälningsavgiften till 470 kronor. Anmälningsavgiften betalas in till kommunens bankgiro: 991-1926. Ange tomtkö samt ditt namn vid betalning.

Innan ni gör er anmälan till tomtkön, vänligen läs kommunes regler om tomtkön i sin helhet under rutan Dokument till höger på sidan.

Ansökan görs genom att fylla i formuläret längst ned på denna sida.

Information angående tomtkön för Östra Nyby

Kommunstyrelsen har den 6 december 2016 beslutat att upprätta tomtkö för bostadsområdet Östra Nyby. Du kan läsa mer om området under rutan "Dokument" här till höger.

Antalet sökanden i tomtkön för Östra Nyby motsvarar i dagsläget antalet planerade kommunala tomter i området. Det finns dock fortfarande möjlighet att ställa sig i tomtkön om så önskas. 

Hantering av personuppgifter

Laholms kommun behandlar dina personuppgifter i syfte att kunna bearbeta din ansökan om att stå i kommunens tomtkö. Personuppgifterna behandlas med stöd av att det är av allmänt intresse i enlighet med gällande lagstiftning, bland annat EU:s Allmänna dataskyddsförordning (EU 2016/679). De uppgifter vi behandlar är de som anges i anmälningsformuläret nedan. Om inte personuppgifter lämnas i anmälan kommer inte kommunstyrelsen att kunna administrera tomtkön.

Det är kommunstyrelsen som är personuppgiftsansvarig för de uppgifterna du lämnat in. Personuppgifterna kommer att behandlas i syfte att fördela kommunens småhustomter. Efter handläggning arkiveras handlingarna i kommunarkivet. Handlingarna hanteras enligt kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan som anger att handlingarna ska gallras vid inaktualitet. Vi använder oss inte av automatiserat beslutsfattande eller profilering.

Som registrerad hos kommunstyrelsen har du rätt att begära tillgång till och rättelse av dina personuppgifter. I vissa fall har du även rätt till radering av dina personuppgifter. Eftersom kommunens verksamhet omfattas av Arkivlagen, Tryckfrihetsförordningen och Offentlighets- och sekretesslagen kan de lagarna avgöra kommunens möjlighet till radering och också reglera till vilka personuppgifterna lämnas ut.

Laholms kommuns dataskyddsombud nås på dataskyddsombudet@laholm.se. Du kan anmäla till Datainspektionen om du anser att du inte har fått ett tillfredställande svar eller inte är nöjd med de åtgärder som kommunen vidtagit. Kontakta kommunstyrelsen på kommunstyrelsen@laholm.se  om du har frågor, vill ha tillgång till dina uppgifter eller vill begära rättelse. Mer information om hur vi behandlar personuppgifter finns på www.laholm.se/gdpr.

Ansökan om placering i tomtkö
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Arian Limani
Sidan uppdaterad den 6 juli 2020

Kontakt

Mark- och exploateringsstrateg

Mikael Lennung
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-152 85
Mobil: 076-800 11 64
Humlegången 6
312 80 Laholm

Dokument