JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Mark och tomter / Villatomter / Tomtkö

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Tomtkö

När ett bostadsområde är klart för byggnation fördelas tomterna i enlighet med turordningen i tomtkön, vilken följer av registreringsdatum. Med registreringsdatum avses det datum när anmälan gjordes till kommunen under förutsättning att också anmälningsavgiften betalats in i tid. Anmälningsavgiften betalas för respektive bostadsområde och ska betalas in 10 dagar efter att anmälan gjordes på nätet.

Anmälningsavgift tas ut med ett belopp motsvarande en procent av det vid anmälningstillfället gällande prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, avrundat till närmast lägsta tiotal kronor.

2021 är anmälningsavgiften 470 kronor. Anmälningsavgiften betalas till kommunens bankgiro: 991-1926. Notera ditt namn samt vilket område du vill stå i kö till på betalningen.

Innan du anmäler dig till tomtkön, vänligen läs kommunens regler om tomtkön, se länk ”Riktlinjer för Laholms kommuns tomtkö”.

Ansökan görs genom att fylla i formuläret på denna sida.

Information angående tomtkön för Östra Nyby

Kommunstyrelsen beslutade 2016 att upprätta en tomtkö för bostadsområdet Östra Nyby. Du kan läsa mer om området, se länk ”Östra Nyby”. Antalet sökande i tomtkön till Östra Nyby överskrider för närvarande antalet planerade tomter i området men det går ändå fortfarande att anmäla sig i tomtkön. Detaljplanen antogs den 31 augusti, efter detta måste detaljplanen få laga kraft vilket sker om den inte överklagas. Fördelning av tomter kommer att påbörjas när detaljplanen fått laga kraft.

Information angående tomtkön för Jordgubbsåkern i Våxtorp

Kommunstyrelsen beslutade 2021 att upprätta en tomtkö för bostadsområdet Jordgubbsåkern i Våxtorp.

Information om tomter på Jordgubbsåkern i Våxtorp

Våxtorp är en mindre ort med drygt 1 000 invånare. Den ligger på gränsen till Skåne, 13 kilometer söder om Laholms tätort. Här är det nära till natur och fritidsaktiviteter som lockar många besökare även från andra delar av regionen. Vallåsens skidanläggning är ett av södra Sveriges största skidområden, och sommartid ändrar anläggningen skepnad till en bikepark med utförscykling. På orten finns också rodelbana, golfbana, idrottshall och den återkommande Våxtorps marknad. Det tempererade Våxtorpsbadet är öppet under sommaren.

De flesta i Våxtorp bor i villaområden och orten har ett bra serviceutbud. Här finns Bullerbyns förskola, Våxtorpsskolan med årskurs F-9 och ett nybyggt särskilt boende för äldre.

Foto över del av bostadsområdet Jordgubbsåkern

På området finns 27 tomter med en storlek mellan 876 m² och 1200 m². Priset på tomterna är antingen 120 000 kr eller 150 000 kr. 12 tomter är reserverade av företag för parhusbyggnation. Dessa tomter ligger samlade mellan Senganavägen och Zefyrvägen.

Illustration över tomterna på Jordgubbsåkern 

Planens syfte och huvuddrag

Detaljplanen är framtagen för bostadsändamål. Den möjliggör byggnation av fristående hus i en våning.  Bostadsbyggnad får uppföras till en byggnadshöjd av 5,6 meter och uthus eller annan gårdsbyggnad får ha en byggnadshöjd av 2,5 m. Högst en femtedel av tomten får bebyggas.  

Vägarna i området kommer att skötas och underhållas av kommunen.

Välkommen att anmäla dig till tomtkön för Jordgubbsåkern!

Hantering av personuppgifter

Laholms kommun behandlar dina personuppgifter i syfte att kunna bearbeta din ansökan om att stå i kommunens tomtkö. Personuppgifterna behandlas med stöd av att det är av allmänt intresse i enlighet med gällande lagstiftning, bland annat EU:s Allmänna dataskyddsförordning (EU 2016/679). De uppgifter vi behandlar är de som anges i anmälningsformuläret nedan. Om inte personuppgifter lämnas i anmälan kommer inte kommunstyrelsen att kunna administrera tomtkön.

Det är kommunstyrelsen som är personuppgiftsansvarig för de uppgifterna du lämnat in. Personuppgifterna kommer att behandlas i syfte att fördela kommunens småhustomter. Efter handläggning arkiveras handlingarna i kommunarkivet. Handlingarna hanteras enligt kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan som anger att handlingarna ska gallras vid inaktualitet. Vi använder oss inte av automatiserat beslutsfattande eller profilering.

Som registrerad hos kommunstyrelsen har du rätt att begära tillgång till och rättelse av dina personuppgifter. I vissa fall har du även rätt till radering av dina personuppgifter. Eftersom kommunens verksamhet omfattas av Arkivlagen, Tryckfrihetsförordningen och Offentlighets- och sekretesslagen kan de lagarna avgöra kommunens möjlighet till radering och också reglera till vilka personuppgifterna lämnas ut.

Laholms kommuns dataskyddsombud nås på dataskyddsombudet@laholm.se. Du kan anmäla till Datainspektionen om du anser att du inte har fått ett tillfredställande svar eller inte är nöjd med de åtgärder som kommunen vidtagit. Kontakta kommunstyrelsen på kommunstyrelsen@laholm.se  om du har frågor, vill ha tillgång till dina uppgifter eller vill begära rättelse. Mer information om hur vi behandlar personuppgifter finns på www.laholm.se/gdpr.

Ansökan om placering i tomtkö
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Pernilla Berminge
Sidan uppdaterad den 9 september 2021