Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Miljö / Ekokommunen

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Ekokommunen Laholm

Förstora bilden - karsefors.jpg

Karseforsen

Laholm - en av Sveriges ekokommuner

Laholms kommun har en fin natur och är som ett Sverige i miniatyr, hav, slätt skog och myrar. Längst i väster har vi Laholmsbukten Sveriges längsta sandstrand på 12 kilometer.

Kommunen var med och bildade Sveriges Ekokommuner och vårt dåvarande kommunråd Jan Gustavsson var dess första ordförande. Vi hade på den tiden väldigt stora övergödningsproblem i Laholmsbukten och ett stort omställningsarbete för jordbruket sattes igång, vi byggde Sveriges första kommersiella biogasanläggning och reningsverken fick snabbt kvävereduktion. Många våtmarker anlades för att fungera som kvävefällor. Åtgärderna har gett effekt.

I kommunen har vi en stor produktion av förnybar energi. Vi har Lagan med sina sju vattenkraftverk inom kommungränsen. Fyrtiosex mindre vindkraftverk anlades på1990-talet ute på slätten. Under 2010- talet har 57 vindkraftverk anlagts i skogsbygden. Den sammanlagda vindkraftseffekten är i snitt 390 gigawattimmar per år.

Kommunen har en vision om att bli en fossilbränslefri kommun. Med fler tågstopp på västkustbanan har även pendlandet med tåg ökat.

Vi har antagit Hallands regionala miljömål och arbetar nu in handlingsplanen till de regionala målen i våra nämndsplaner, sätter tid, ansvar och prislapp på åtgärderna. De följs sedan upp årligen.

Kommunen har en god entreprenörsanda som grundläggs tidigt i skolan, genom att många nu arbetar med ”företagsamt lärande” och teknik college.

Kommunens vision är:

I Laholm vill vi bli fler, bättre och starkare.
Här förenas livskvalitet och tillväxt för en hållbar utveckling.

Välkommen till oss!

Inom områdena hållbarhet och miljö är Laholms kommun bra på

 • Vattenfrågor
 • Förnybar energi

Vad innebär det att vara ekokommun?

En ekokommun ska sprida goda lokala exempel och vara som en motor för hållbar utveckling. Att vara ekokommun innebär att miljöfrågorna ska komma in i alla steg och i alla proceser i kommunen och att arbetet ständigt ska förbättras. Genom gemensamma nyckeltal följer man upp att utvecklingen i medlemskommunerna går åt "rätt håll", mot en hållbar utveckling.

Man följer också de fyra systemvillkoren som formulerats av "Det naturliga steget". I det hållbara samhället utsätter vi inte naturen för systematisk ..

 1. ..koncentrationsökning av ämnen från berggrunden
 2. ..koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion
 3. ..undanträngning med fysiska metoder
  .....och i det samhället
 4. ..tillgodoses mänskliga behov överallt

En lätt förstålig information om systemvillkoren för hållbarhet finner du på länken här bredvid "Hållbarhet på 2 minuter".

Laholms kommun beslutade redan 1993 att ingå i en tidig form av nätverket Sveriges Ekokommuner.

21 århundradets agendor och miljömål

Handlingsprogrammet Agenda 21 som antogs vid FN:s miljökonferens i Rio de Janeiro 1992 anger riktlinjerna för hur vi skall arbeta för att uppnå ett långsiktigt uthålligt samhälle.

Detta samhälle skall tillfredsställa dagens behov utan att försämra förutsättningarna för kommande generationer att tillfredsställa sina behov. För att komma till rätta med miljöproblemen har jordens länder åtagit sig att ta fram handlingsplaner, agendor för "Det 21:a Århundradet" som gäller ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar utveckling. En uppföljande konferens om hållbar utveckling hölls 2002 i Johannesburg. Vid Johannesburgmötet formulerades mål och tidtabeller för det fortsatta arbetet med Agenda 21 och hållbar utveckling i en genomförandeplan, the Johannesburg Plan of Implementation. År 2009 antog FN:s generalförsamling en resolution om hållbar utveckling och Agenda 21. En ny FN-konferens om hållbar utveckling ska äga rum i Brasilien 2012. Mötet kommer att koncentreras på grön ekonomi inom ramen för hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning samt den institutionella ramen för hållbar utveckling..

Allas engagemang och insats behövs. Samarbete krävs mellan myndigheter, medborgare, lokala organisationer och privata företag. Varje del av samhället måste ta sitt ansvar. Uppdraget betonar också den enskilda människans roll och ansvar. Riksdagen har antagit 16 nationella miljökvalitétsmål.

Dessa nationella mål har anpassats till 83 delmål för Hallands län.  Laholms kommun har i framtidsplanen 2004 arbetat in de regionala miljömålen och håller nu på med en ny översiktsplan där hållbarhetsfrågorna vävs in.

                                

 Laholms kommun har tagit ett miljömål med fem delmål.
"I Laholm ska vi slå vakt om de unika natur- och miljötillgångarna. Samhällets energibehov och transporter ska utformas så att vi medverkar till en positiv utveckling av det globala klimatet." ·

 • Laholm ska utveckla en fossilbränslefri kommun
 • prioritera produktion av förnyelsebar energi till en väsentlig näringsgren i kommunen
 • vi ska hushålla med resursen ”den goda jorden”
 • vi ska aktivt arbeta för ett rent vatten
 • beakta klimateffekten i all samhällsplanering

Laholms kommun ingår i några miljönätverk,  bland andra miljönätverket Sveriges ekokommuner och ICLEI, Internationella rådet för lokala miljöinitiativ.

I Laholm har miljöarbetet koncentrerats på åtgärder för att minska övergödningen i Laholmsbukten. Kommunen arbetar för att underlätta etablering av produktion av förnybar energi; biogas, vindkraft och vattenkraft och nu satsar vi på energieffektiv- och miljövänligt stadsbyggande.

Vattenråd är bildade i vattendragen Lagan, Stensån och Genevadsån. Ett steg i genomförandet av vattendirektivet som syftar till att nå en god fysikalisk och ekologisk balans.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Johanna Andersson
Sidan uppdaterad den 12 november 2019

Kontakter

Miljöstrateg

Elin Tallqvist
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-153 17
Mobil: 0702658643

Energi- och klimatrådgivare

Energi- och klimatrådgivare
Växel: 035-13 70 00

Länkar