JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Miljö / Ekokommunen

Ekokommunen Laholm

Karseforsen

Laholm - en av Sveriges ekokommuner

Laholms kommun har en fin natur och är som ett Sverige i miniatyr, hav, slätt skog och myrar. Längst i väster har vi Laholmsbukten Sveriges längsta sandstrand på 12 kilometer.

Laholms kommun beslutade redan 1993 att ingå i en tidig form av nätverket Sveriges Ekokommuner. Vårt dåvarande kommunråd Jan Gustavsson var dess första ordförande. Vi hade på den tiden väldigt stora övergödningsproblem i Laholmsbukten och ett stort omställningsarbete för jordbruket sattes igång. Vi byggde Sveriges första kommersiella biogasanläggning och reningsverken fick snabbt kvävereduktion. Många våtmarker anlades för att fungera som kvävefällor och åtgärderna gav effekt.

Vad innebär det att vara ekokommun?

En ekokommun ska sprida goda lokala exempel och vara som en motor för hållbar utveckling. Att vara ekokommun innebär att miljöfrågorna ska komma in i alla steg och i alla processer i kommunen och att arbetet ständigt ska förbättras. Genom gemensamma nyckeltal följer man upp att utvecklingen i medlemskommunerna går åt "rätt håll", mot en hållbar utveckling.
Man följer också de fyra hållbarhetsprinciperna som formulerats av "Det naturliga steget":

I ett hållbart samhälle utsätts inte naturen för systematisk ökande…


1... koncentrationer av ämnen från berggrunden
Till exempel fossilt kol, olja och metaller.

2... koncentrationer av ämnen från samhällets produktion
Till exempel kväveoxider, bromerade flamskyddsmedel, freoner och hormonliknande kemikalier.

3... degradering på fysiskt sätt
Till exempel överuttag av skog, utfiskning och utarmning av ekosystem.

Och det finns inga strukturella hinder för människors…

4... hälsa, inflytande, kompetens, opartiskhet och mening

En lättförståelig information om hållbarhetsprinciperna finner du på länken här bredvid. "Hållbarhet på 2 minuter".

Precis som resten av världen står Laholms kommun inför olika utmaningar. Några som vår kommun har att bemöta är klimatanpassning, miljöpåverkan, psykisk ohälsa hos ungdomar, kompetensförsörjning samt dagvattenhantering. En stor utmaning för kommunen är, liksom för resten av världen, hur vi ska bidra till att uppnå 1,5-gradersmålet enligt Parisavtalet. Kommunens vision är "I Laholm vill vi bli fler för en starkare framtid. Här förenas livskvalitet och tillväxt för en hållbar utveckling." Arbetet med hållbar utveckling fortsätter och viktiga utgångspunkter är kommunens vision, kommunens klimatmål och miljöpolicy, Sveriges Ekokommuners hållbarhetsprinciper, Sveriges miljömål samt de globala målen enligt FN:s Agenda 2030.

Kommunens klimatmål och miljöpolicy

Laholms kommun har antagit mål om inga nettoutsläpp av växthusgaser senast år 2045 samt att vi år 2030 ska nå en fossiloberoende fordonsflotta (KS nämndsplan 2020-2023).

År 2018 antogs kommunens miljöpolicy. I den anges att Laholms kommun ska arbeta för att:
• nå en hållbar samhällsutveckling och att kommunens samlade miljöpåverkan ska minska
• omsätta de nationella och globala målen till praktisk handling i verksamheterna bland annat genom samhällsplanering, byggnation, inköp, utbildning.
• ställa miljökrav i upphandlingar och inköp.
• vara ett föredöme i miljöarbete för att inspirera företag och andra att arbeta mot miljömålen.
• låta resurshushållning och kretsloppstänkande genomsyra kommunens verksamheter.
• möjliggöra för invånare, näringsliv och besökare att kunna agera hållbart och minska sin miljöpåverkan.
• utbilda, inspirera och uppmuntra medarbetarna till delaktighet och att ta miljöhänsyn i sitt dagliga arbete.
• grunden till hållbar utveckling fastställs i förskola och skola, bland annat genom att fler förskolor och skolor blir miljöcertifierade.

Viktiga fokusområden för Laholms kommuns miljöarbete såväl inom kommunens verksamhet som för kommunen som helhet:
• Minskad klimatpåverkan
• Minskad kemikalieanvändning
• Hållbar användning av natur- och vattenresurser
• Hållbar resursanvändning
Miljöpolicyn finns som dokument på denna sidan.

Sveriges Miljömål

Sveriges riksdag har beslutat om 16 miljökvalitetsmål för Sverige. Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. Läs mer om Sveriges miljömål bland länkarna här till höger.

Globala målen- Agenda 2030

FN har beslutat om en Agenda 2030 för hållbar utveckling, med 17 stycken globala mål och 169 delmål.
Hållbarhet har alltid tre dimensioner: den ekonomiska, den sociala och den ekologiska. För en hållbar samhällsomställning tar vi hänsyn till alla dimensionerna samtidigt. När det gäller miljön handlar Sveriges miljömål och de globala målen i Agenda 2030 om samma utmaningar. Att uppnå miljömålen innebär att vi uppnår den ekologiska dimensionen av Agenda 2030 i Sverige. Läs mer om Agenda 2030 bland länkarna här till höger.

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kontrollord: JP2
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Johanna Andersson
Sidan uppdaterad den 1 november 2022