Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Miljö / Ekokommunen / Kommunens insatser

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Laholms kommuns miljösatsningar

Laholms kommun är en av landets ekokommuner. Som sådan har vi åtagit oss att satsa på olika miljöförbättrande åtgärder. Vi har till exempel arbetat fram en handlingsplan för hur vi skall uppfylla de regionala miljömålen.

För att möta miljöhoten och uppnå miljömålen arbetar Laholms kommun efter nedanstående strategi. 

 • Ingen övergödning. Agera på ett sådant sätt att algblomning och syrebrist i Laholmsbukten upphör.
 • Begränsad klimatpåverkan. Fossila bränslen ska ersättas med förnyelsebara. Spar energi.
 • Endast naturlig försurning. Vi ska undvika försurande fossila bränslen. Sjöar och åar ska kalkas.
 • God bebyggd miljö. Avfall ska sorteras och återanvändas. Kretsloppen ska slutas.
 • Informera om miljömålen och planera för hållbar utveckling.
 • Organisation för miljöarbetet. Ansvariga för kommunens miljöarbete är kommunchefen och verksamhetscheferna. Till sin hjälp har de miljöplanerare, miljöstrateg, energirådgivare, inköpssamordare med flera
 • Miljöfrågorna skall vävas in i kommunens framtidsplanering och vara en naturlig del i alla verksamheter och beslut.
 • Vid lokala arrangemang informerar kommunen om miljövänlig teknik och levnadssätt.  Ett nätverk för Agenda 21-arbetet bestående av ideella organisationer m.fl. finns i kommunen.

Åtgärder

Tillsammans med Halmstads kommun har Laholms kommun anlagt 240 hektar våtmark, varav cirka 130 i Laholms kommun. Syfte med våtmarkerna är att ta bort 300 ton kväve, som annars rinner ut i och göder Laholmsbukten.

I Laholms kommun produceras biogas sedan 1992 och har succesivt  byggts ut till en kapacitet på 25 GWh biogasproduktion per år.

I Laholm värderas entreprenörskap högt och i denna anda har kommunen tagit fram två översiktsplaner över möjlig vindkraftsutbyggnad. Dessa vindkraftsplaner har resulterat i 46 vindkraftverk på slätten uppförda under 1990-talet och 19 st i skogsbygden samt 3 st i Öringe uppförda 2009-2010. Tillstånd för fler vindkraftverk har sökts framförallt i skogsbygden.

Kommunens bilpark utökas successivt med miljöbilar främst drivna med biogas.

Kommunala miljöåtgärder

 • Kommunen har effektiv rening av avloppsvattnet på de flesta reningsverk. Ett extra reningssteg, så kallad efterpolering av avloppsvattnet, har anlagts på ett antal anläggningar.
 • Ahla avfallsupplag har en effektiv avfallssortering i 16 särskilda fraktioner.
 • Kommunala byggnader energieffektiviseras enligt plan.
 • Veingebadet värms med hjälp av solfångaranläggning.
 • Skolor och förskolor källsorterar och komposterar.
 • Mellbystrands- och Skottorpsskolan har erhållit EU:s miljömärkning, Grön Flagg, för skolor.
 • Varje år kalkar Laholms kommun sjöar och vattendrag för cirka 2,5 miljoner kronor. Därmed kan hotade hotade växt- och djurarter räddas från från försurningsdöd.

Kommunens framtida miljöarbete

  • Ny cykelväg byggs varje år. På sikt skall kommunens tätorter anslutas via cykelvägar.
  • Mindre transporter med bil och flyg inom den kommunala förvaltningen.
  • Samåkningstjänster.
  • Effektivare transporter.
  • Mindre engångsprodukter inom den kommunala sektorn.
  • Ekologiskt byggande vid nyexploatering.
  • Satsning på solenergi vid idrotts- och fritidsanläggningar.
  • Minskade avfallsmängder till sopförbränningsanläggningen i Halmstad. Ökad rötning och kompostering.
  • Förbättrad kollektivtrafik, speciellt via järnväg.
  • Biobränsleanläggningar baserade på råvaror som produceras inom kommunen anläggs.

 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Johanna Andersson
Sidan granskad den 8 augusti 2016