JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Miljö / Hållbar utveckling

Eldningsförbud

Eldningsförbud i Laholms kommun och i hela Halland från 1 juni 15.00

Läs mer om vad som gäller vid eldningsförbud 

Fire ban In the municipality of Laholm

Verbot der Verbrennung In der Gemeinde Laholm besteht derzeit ein Feuerverbot.

Please refer to www.laholm.se for updates and information.

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling brukar beskrivas i tre dimensioner av hållbarhet - ekologisk, social och ekonomisk. Basen är ekologisk (miljömässig) hållbarhet, eftersom det är planetens gränser som sätter ramarna. Dock måste alla tre delarna samverka för att utvecklingen ska vara hållbar.

Hållbar utveckling definieras ofta som "... en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov." (Från Brundtlandrapporten).

År 2015 antog världens stats- och regeringschefer en ny, ambitiös agenda: Agenda 2030. Den består av 17 globala mål med 169 delmål för att vi till år 2030 ska uppnå en hållbar utveckling över hela världen. Agenda 2030 täcker in alla tre dimensioner av hållbar utveckling. Arbetet med Agenda 2030 behöver ske både globalt, nationellt, regionalt och lokalt. Kommunerna har en central roll och ett stort ansvar i genomförandet av Agenda 2030 och påverkar hållbarhetsmålen på en lokal nivå. 

Laholms kommuns arbete med hållbar utveckling och Agenda 2030

Laholms kommuns ambition är att de globala målen i Agenda 2030 ska genomsyra hela kommunorganisationen. Laholms kommun har därför gjort en nulägesanalys över hur kommunorganisationen ligger till i sitt arbete med Agenda 2030 (DNR: KS 2023-000149). Nulägesanalysen ska ligga till grund för dialog och beslut om prioriteringar i kommunens verksamheter, samt utgöra underlag i framtagandet av kommunens nämndsplaner. Därmed kan också kommunens arbete med hållbar utveckling utvecklas och förbättras.

När nämndsplanerna är framtagna ska arbetet med Agenda 2030 genomföras i de olika förvaltningarna. Uppföljningen av arbetet med Agenda 2030 följer sedan nämndsplanernas uppföljningsförarande. I samband med uppföljningen ska ett hållbarhetsbokslut tas fram där åtgärder som skett det senaste året, samt hur åtgärderna bidragit till uppfyllande av de globala målen, redovisas. Uppföljningen och hållbarhetsbokslutet ska även innehålla en behovsanalys som ska ligga till grund för nästkommande års kommunorganisatoriska prioriteringar.  

Nulägesanalysen är avgränsad till Laholms kommuns egen organisation men förhoppningen är att invånarna och verksamma i kommunen blir inspirerade. Nulägesanalysen av målen i Agenda 2030 hjälper kommunen att hålla fokus på att fortsatt utveckla och förbättra kommunens hållbarhetsarbete.

Du hittar nulägesanalysen som en PDF-fil på denna sida.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Emelie Mårtensson
Sidan uppdaterad den 29 mars 2023