JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Miljö / Miljö- och hälsoskydd / Hälsoskydd / Buller

Buller

Buller är oönskat ljud som påverkar hälsa och livskvalitet. Buller är ett utbrett miljö- och folkhälsoproblem och den miljöstörning som berör flest människor i Sverige.

Hälsoproblem

Att utsättas för buller kan orsaka olika hälsoproblem. Är det mycket högt under kort tid t.ex. från konserter är det framförallt hörseln som påverkas negativt och man kan få hörselskador som tinnitus. Betydligt lägre buller under en längre tid kan ge en rad olika problem. Exempel på detta är: stress, förhöjt blodtryck och sömnsvårigheter.

Störd av buller

Om du är utsatt för buller och anser att det är så högt att du är störd av det bör du i första hand vända dig till den som orsakar bullret. Ibland kan det vara svårt att veta vem som är ansvarig och då kan miljöenheten hjälpa till, både med att ta reda på vem som är ansvarig, svara på frågor om riktvärden eller om du inte lyckats lösa problemet själv, ta kontakt med den bullrande verksamheten eller personen.

Riktvärden

Det finns olika riktvärden inomhus eller utomhus och beroende på vad källan till buller är. Om riktvärden följs bedöms det att det inte är någon risk för människors hälsa.

Exempel på områden det finns riktvärden för är: ljudnivåer inomhus, industribuller, trafikbuller, byggbuller, höga ljudnivåer vid t.ex. konserter. Det finns inga riktvärden för fritidsaktiviteter.

Buller från vägtrafik

Buller från vägtrafik berör många människor i Sverige. Är du störd av trafikbuller ska du i första hand kontakta väghållaren, som är den som är ansvarig för vägen. I Laholms kommun är Trafikverket väghållare för de större vägarna, till exempel väg E6 och väg 24. Det finns också kommunala vägar och enskilda vägar.

Det finns riktvärden för trafikbuller för befintlig bebyggelse som gäller vid bostäders fasad, vid uteplats och inomhus. Det är väghållaren som är ansvarig för trafikbuller utmed vägen och för att gällande riktvärden följs vid bostäder. Väghållaren kan i många fall hjälpa dig att få reda på bullernivåerna på din fastighet. Miljökontoret kan hjälpa dig med information om vem som är väghållare för de olika vägarna i kommunen och svara på frågor om riktvärden och trafikbuller. Om det är aktuellt med åtgärd för att sänka bullernivåerna kan samhällsbyggnadsnämnden ställa krav på väghållaren att göra detta. Det är inte miljöenheten som gör åtgärderna för att sänka bullernivåerna. Vid bullernivåer under gällande riktvärden kan samhällsbyggnadsnämnden inte ställa några krav på åtgärder.

Bullervallar

I samband med nya detaljplaner för till exempel bostäder bedöms buller från trafik utifrån riktvärden som gäller för nya bostäder. Inom ett område med detaljplan kan det då bli aktuellt att vidta åtgärder för att begränsa bullernivåerna i samband med att bostäderna byggs. Det är därför det ibland kan finnas åtgärder utmed vissa sträckor längs samma väg. I Laholms kommun finns det bullervallar längs vissa delar av bland annat väg E6. De bullervallar som uppförts har antingen uppförts av privata fastighetsägare eller kommit till genom ny bostadsbebyggelse som kräver bullerskydd för att klara riktvärdena. Laholms kommun har inte uppfört någon av de befintliga bullervallarna längs väg E6.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Ulrica Carlsson
Sidan granskad den 12 november 2021