Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Miljö / Miljö- och hälsoskydd / Starta ny verksamhet / Miljöfarlig verksamhet

Klass 3-varning för höga flöden i Lagan

SMHI utfärdade klockan 11.26 klass 3-varning för extremt höga flöden i Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen till mynningen i havet i norra Mellbystrand. Enligt prognosen fortsätter nivåerna att stiga än mer.

Klass 3-varning innebär extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem.
Läs mer här:

Miljöfarlig verksamhet

Begreppet ”miljöfarlig verksamhet” omfattar alla verksamheter som på något sätt kan innebära risk för negativ påverkan på människors hälsa eller på miljön. Det kan handla om verksamheter som innebär risk för utsläpp till mark, luft eller vatten, men det kan också handla om störande buller, skakningar eller ljus från verksamheter eller transporter. Industriverksamhet, fordonsservice och lantbrukets djurhållning är några olika typer av miljöfarliga verksamheter, men även utsläpp av avloppsvatten genom en avloppsanläggning är en miljöfarlig verksamhet.

För vissa verksamheter måste du göra en anmälan eller söka tillstånd. Anmälningsplikten berör till exempel mekaniska verkstäder, bensinstationer, biltvättar, hantering av förorenade jordmassor och verksamheter som förbrukar organiska lösningsmedel. Det är i miljöprövningsförordningen du kan se om en miljöfarlig verksamhet är anmälningspliktig eller tillståndspliktig.

De verksamheter som inte finns med i miljöprövningsförordningen kräver varken tillstånd eller anmälan, men miljöbalkens regler gäller även för dessa verksamheter och vi utövar tillsyn.

Om du vill bedriva en tillståndspliktig verksamhet ska du först skicka en tillståndsansökan till länsstyrelsen.

För att få bedriva en anmälningspliktig verksamhet måste du minst sex veckor i förväg lämna in en anmälan till Miljö- och byggnadsnämnden. Anmälan ska vara skriftlig och innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att vi ska kunna bedöma verksamhetens eller åtgärdens miljöpåverkan. När ett anmälningsärende är tillräckligt utrett kan miljö- och byggnadsnämnden besluta om försiktighetsåtgärder eller förbjuda verksamheten om det behövs. Nämnden kan också förelägga verksamhetsutövaren om att ansöka om tillstånd.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Ulrica Carlsson
Sidan uppdaterad den 19 augusti 2019