Du är här: Start / Bo, miljö & trafik / Planer och utredningar

Planer och utredningar

De olika planer som tas fram inom en kommun är översiktsplaner, planprogram och detaljplaner. Det tas även fram andra ämnesspecifika planer som till exempel klimatanpassningsplan, gång- och cykelvägsplan, grönområdesutredning samt grönområdesplan.

Översiktsplaner

Framtidsplan 2030 är kommunens översiktsplan. Det är en visionär plan som i övergripande och långsiktiga drag redovisar hur kommunen ska utvecklas och som ska aktualitetsprövas vart fjärde år. En översiktsplan är vägledande, den är inte juridiskt bindande. Till översiktsplanen kan fördjupningar göras som mer ingående beskriver ett avgränsat område.

Planprogram

Om kommunen bedömer att det behövs för att underlätta detaljplanearbetet kan kommunen ange planens utgångspunkter och mål i ett program. Programmet ger berörda möjlighet till insyn och påverkan innan ett förslag till detaljplan har tagits fram. Ett program ligger som underlag till en detaljplan och har ingen juridisk verkan.

Detaljplaner

En detaljplan redogör för hur mark- och vattenområden får användas, till exempel om marken ska användas till industri, bostäder eller handel. I detaljplanen kan till exempel byggnadshöjder, byggnadsarea, taklutningar regleras.

Är du exploatör?

Kommunens riktlinjer för exploatering och markanvisningar finns under Regler för exploatering på denna sida.

Pågående planer

Översiktsplan

I nuläget jobbas det inte med någon ny översiktsplan. Gällande översiktsplan "Framtidsplan 2030" antogs av kommunfullmäktige i januari 2014. Planen aktualiseras dock vart fjärde år.

Fördjupade översiktsplaner

För närvarande pågår arbete med att ta fram fördjupad översiktsplan för kustområdet.

Planprogram

Inga pågående planprogram just nu.

Detaljplaner

Överklagade detaljplaner

I nuläget finns inga detaljplaner som har överklagats.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Anna-Lena Lundby
Sidan granskad den 3 november 2017

Kontakt

Samhällsbyggnadskontoret
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-152 80
Humlegången 6
312 80 Laholm