JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Bevarandeplaner

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Bevarandeplaner

Laholms äldsta stadsdel, Gamleby, ingår i en av bevarandeplanerna.

En av våra mest värdefulla tillgångar är kulturmiljön. Alla lämningar på landsbygden och i staden är konkreta resultat av tidigare generationers verksamhet, kort sagt vår gemensamma historia. Det är dessa lämningar som ger oss vår identitet och trygghet i den omgivande närmiljön.

Dessa värden har inte enbart strikt kulturhistorisk betydelse. De har även stora sociala kvaliteter och trivselvärden med stor betydelse för bland annat turism, friluftsliv och skola. Det är nödvändigt att dessa tillgångar tas om hand och förvaltas till kommande generationer. I bevarandeplanen visas ett områdes kulturhistoriska utveckling och särprägel samt de mest värdefulla miljöerna och objekten.

Ansvaret för att ta hand om kulturmiljön vilar på alla medborgare. Detta är också innehållet i kulturminneslagens inledande paragraf:

"Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda vår kulturmiljö. Ansvaret för detta delas av alla. Såväl enskilda som myndigheter skall visa hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön. Den som planerar eller utför arbete skall se till att skador på kulturmiljön såvitt möjligt begränsas." 

 Bevarandeplaner

  • Kulturhistorisk inventering i Mellbystrand, Skummeslövsstrand och Skottorp, antagen 1999.
  • Bevarandeplan för Laholms innerstad, antagen 1987
  • Program för kulturminnesvård, Bygd att bevara, antagen 1987

Planerna finns på samhällsbyggnadskontoret och du är välkommen att ta del av innehållet. Planerna finns som läsexemplar eller försäljning.

Inventering av byggnadsbeståndet

Under 2008 genomfördes en total inventering av kommunens byggnadsbestånd. Inventeringen gav delvis ny kunskap om vilka kulturhistoriskt och arkitektoniskt intressanta byggnader som finns i kommunen. Inventeringen är också ett viktigt instrument vid planering, ställningstagande till bygglov och andra åtgärder i den kommunala verksamheten. 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 24 februari 2017