Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Laholm / Del av Nyby 1:15 med flera, Nyby industriområde

Del av Nyby 1:15 med flera, Nyby industriområde

Förstora bilden - planområdets utbredning fr Solen 2014.jpg

Flygbild över det aktuella planförslaget. Den rödstreckade linjen avgränsar planområdet.

Planområdet är beläget i sydvästra Laholm och utgör en utvidgning av Nyby industriområde i sydlig riktning. Västerut gränsar området till fastigheten Mellby 17:1, österut till Nyby 1:19 och söderut till Bäckavägen.

Planområdet omfattas av sju fastigheter som alla ägs av Laholms kommun. Detaljplanen möjliggör för industri-, kontors- och handelsetableringar. En stor del av jordbruksmarken anläggs som natur med inriktning på biologisk mångfald.

Genomförandet av detaljplanen medför betydande miljöpåverkan, varför en miljökonsekvensbeskrivning har upprättats.

Detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige den 27 september 2016. Bestutet vann laga kraft den 20 oktober 2016.

 

 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 14 november 2017