Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Laholm / Kv Kräftan, Örnen, Bikupan och del av kv Hummern

Kv Kräftan, Örnen, Bikupan och del av kv Hummern

Flygbild över aktuellt planområde.

Ett förslag till detaljplan för kvarteret Kräftan, Örnen, Bikupan och del av Hummern, Laholms centralort har upprättats 2009-03-28.

Planområdet ligger i de centrala delarna av Laholms centralort. Planområdet begänsas i norr av Skolgränd, i väster av S:t Clemens gränd och Laholms kyrka. I söder begränsas området av Vingesgatan och i öster av Östertulls-gatan och Ryssgatan.

Syftet med planförslaget är att göra en översyn av de befintliga detaljplaner-na i Laholms stadskärna med inriktning mot att värna de kulturhistoriska intressena.
Syftet är också att införa skyddsbestämmelser för befintlig bebyggelse som bedöms värdefulla enligt 3 kap. 12 och 10§ PBL(Plan- och bygglagen).

Planförslaget kommer inte att medföra någon betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen har antagits av Kommunfullmäktige 2009-08-27. Om inte beslutet överklagas vinner detaljplanen laga kraft 2009-09-29.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017

Kontakt

Samhällsbyggnadskontoret
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-152 80
Humlegången 6
312 80 Laholm

Dokument