Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Laholm / Kvarteret Humlan samt del av Höken 2, Lagaholm 2:5 och 4:1

Klass 3-varning för höga flöden i Lagan

SMHI utfärdade klockan 11.26 klass 3-varning för extremt höga flöden i Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen till mynningen i havet i norra Mellbystrand. Enligt prognosen fortsätter nivåerna att stiga än mer.

Klass 3-varning innebär extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem

Kvarteret Humlan samt del av Höken 2, Lagaholm 2:5 och 4:1

Flygbild över planområdet

Planområdet är beläget i centrum av Laholms stad i direkt anslutning till Stadshuset, norr och öster om Östertullsgatan, söder om Järnvägsgatan, väster om Humlegången och öster om Trädgårdsgatan.

Planförslaget innebär att nya byggrätter tillskapas parallellt med Humlegången. Området får bebyggas med bostäder (flerbostadshus) och centrumverksamheter. I princip all befintlig bebyggelse har sådant kulturmiljövärde att den säkerställs genom skydds- och varsamhetsbestämmelser. Humlegången planläggs som gata. Den befintliga parkeringen på Höken 2 planläggs som parkeringsplats och längst i söder planläggs den befintliga parken som parkmark.

Detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige den 27 april 2017. Beslutet vann laga kraft den 18 maj 2017.

 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 14 november 2017