JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Mellbystrand / Del av Mellby 8:111-Småstugeområde

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Del av Mellby 8:111-Småstugeområde

Orienteringskarta över planområdet

Planområdet är beläget i den nordöstra delen av Mellbystrand strax väster om E6 och angörs via Mellbyvägen i norr.

Planområdet består av fritidsbebyggelse med arrendetomter och naturmark. Idag finns en allt större efterfrågan på att avstycka arrendetomterna till egna fastigheter, vilket den gällande byggnadsplanen motsäger.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra avstyckning av de befintliga arrende-tomterna till egna fastigheter, att möjliggöra för utökad byggrätt samt att möjliggöra för framtida inre kustväg och klargöra huvudmannaskapsfrågan inom planområdet.

 I samband med planförslaget kommer Mellby 8:111 att bli berörd av att mark kan komma att tas i anspråk enligt 6 kapitlet 3 och 4 § PBL. Det förordnande som finns inom planområdet förändras.

Planförslaget kommer inte att medföra någon betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige 2014-08-26. Beslutet vann laga kraft 2014-09-19.

 

 

 
   
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017