Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Mellbystrand / Del av Mellby 8:111-Småstugeområde

Klass 3-varning för höga flöden i Lagan

SMHI har utfärdat klass 3-varning för Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Klass 3-varning innebär extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem.
Läs mer här:

 

Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Del av Mellby 8:111-Småstugeområde

Orienteringskarta över planområdet

Planområdet är beläget i den nordöstra delen av Mellbystrand strax väster om E6 och angörs via Mellbyvägen i norr.

Planområdet består av fritidsbebyggelse med arrendetomter och naturmark. Idag finns en allt större efterfrågan på att avstycka arrendetomterna till egna fastigheter, vilket den gällande byggnadsplanen motsäger.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra avstyckning av de befintliga arrende-tomterna till egna fastigheter, att möjliggöra för utökad byggrätt samt att möjliggöra för framtida inre kustväg och klargöra huvudmannaskapsfrågan inom planområdet.

 I samband med planförslaget kommer Mellby 8:111 att bli berörd av att mark kan komma att tas i anspråk enligt 6 kapitlet 3 och 4 § PBL. Det förordnande som finns inom planområdet förändras.

Planförslaget kommer inte att medföra någon betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige 2014-08-26. Beslutet vann laga kraft 2014-09-19.

 

 

 
   
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017

Kontakt

Samhällsbyggnadskontoret
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-152 80
Humlegången 6
312 80 Laholm

Dokument