JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Mellbystrand / Mellbystrand, mellersta delen

Mellbystrand, mellersta delen

Översikt planområdet, markerat med röd linje.

Som ett led i översynen av samtliga detaljplaner för kustzonen har samhälls-byggnadskontoret utarbetat ett förslag till detaljplan för mellersta delen av Mellbystrand. Syftet med planförslaget är bland annat att modernisera och för likartade områden formulera planbestämmelser så att mer rättvisa och enhet-liga bestämmelser gäller. Vidare är ambitionen att samla ihop planbestäm-melserna till ett fåtal dokumet istället för de många olika plandokument som gäller idag.

Området avgränsas i norr av Grönatorgsvägen, i söder av Mellbyvägen, i väster av sanddynerna och i öster av E6:an och Söderleden.

Utökad bebyggbar yta för flertalet tomter

Planändringen innebär inga förändringar av gränser för bebyggelseområden. En översyn av mark som inte får bebyggas (prickmark) har gjorts och justeras. För flertalet tomter innebär detta en utökad bebyggbar yta. Förbudet mot vindsinredning har tagits bort i planen.

Förslaget kommer inte att medföra betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen har antagits av Kommunfullmäktige 2010-03-25. Beslutet vann laga kraft 2011-10-27. 

Vyer från delar av mellersta Mellbystrand.

Vyer från delar av mellersta Mellbystrand.

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kontrollord: BDT
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Amadeus Henriksson
Sidan granskad den 30 juni 2017