Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Skummeslövsstrand / Tillägg till detaljplan för Allarp 2:3 m fl och Inre kustvägen

Tillägg till detaljplan för Allarp 2:3 m fl och Inre kustvägen

Översikt över aktuellt planområde, markerat med rött

Planområdet ligger i Allarp, södra Skummeslövsstrand och avgränsas i söder av kommungränsen mot Båstad, i norr av Allarpsvägen, i öster av järnvägen och i väster av jordbruksmark. 

Syftet med detaljplaneändringen är att det ska vara möjligt att uppföra flerbostadshus, verksamheter och skola/förskola i det antal våningar som maximalt inryms inom högst tillåtna taknockshöjd på 12,0 meter. Nuvarande begränsning till enbart tre vångar tas således bort. Högsta tillåtna taknockshöjd på 12.0 meter förblir oförändrad.

Planförslaget kommer inte att medföra någon betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen har antagit av kommunstyrelsen 2015-05-12. Beslutet har vunnit laga kraft 2015-06-05.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017

Kontakt

Samhällsbyggnadskontoret
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-152 80
Humlegången 6
312 80 Laholm

Dokument