Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Skummeslövsstrand / Skummeslöv 13:61 m fl, ängen

Skummeslöv 13:61 m fl, ängen

Flygfoto över planområdet, markerat med rött

Planområdet består av två områden. Det ena området omfattar "ängen" som sträcker sig mellan Tallsätravägen och Stora Strandvägen.
Det andra området är beläget väster om Matrosvägen och avgränsas av bostadsbebyggelse i väster, Styrmansvägen i öster och Doktorsgatan i norr.

Syftet med detaljplanen är att utveckla grönområdet i planområdets mitt till en lek- och samlingsplats. Syftet är även att tillskapa fyra nya tomter för bostads-
bebyggelse vid Matrosvägen.

Planförslaget kommer inte att medföra någon betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen har antagits av Kommunfullmäktige 2014-04-29. Beslutet  har vunnit laga kraft 2015-01-27.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017

Kontakt

Samhällsbyggnadskontoret
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-152 80
Humlegången 6
312 80 Laholm

Dokument