JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Skummeslövsstrand / Skummeslöv 24:1 m fl

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Skummeslöv 24:1 m fl

Flygfoto över planområdet, markerat med vitt, samt omgivande områden.

Ett förslag till detaljplan för Skummeslöv 24:1 med flera i Skummeslövsstrand, Laholms kommun, har upprättats 2010-05-26.

Planområdet ligger i den södra delen av Skummeslövsstrand. Infart till området sker från Stjärnhemsvägen i öster. I väster gränsar området till stugområde vid Fiskaregatan och i norr till grönområde på fastigheten Skummeslöv 3:10. I söder gränsar planområdet till bostadsområde vid Fäladsvägen.

Syftet med planförslaget är att pröva lämpligheten att inom fastigheten Skummeslöv 24:1 fortsätta utbyggnaden med frilliggande enbostadshus för permanentboende och i den västra delen komplettera befintlig sommar- bebyggelse med en mindre bostadsgrupp nya fritidshus på relativt små
tomter.

Mellan de båda bostadsdelarna är planerat ett relativt brett naturområde. Tillsamammans med mark såväl söder som norr om skapar detta ett grönt stråk i landskapet.

Planförslaget kommer inte att medföra någon betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige 2011-10-25. Beslutet vann laga kraft 2012-03-05.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017