Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Skummeslövsstrand / Skummeslöv 3:165, 3:176,(Bostäder vid Havsbrus, Skummeslövsgården)

Skummeslöv 3:165, 3:176,(Bostäder vid Havsbrus, Skummeslövsgården)

Förstora bilden - Havsbrus.jpg

Flygfoto över planområdet

Planområdet gränsar i norr mot Stora Strandvägen, i öster till befintlig bebyggelse i kvarteret, i söder mot Doktorsgatan. I väster finns en vegetationsridå mot stranden.

Syftet med planförslaget är att bebygga området i söder (Havsbrustomten) med gruppbebyggelse i form av 20 stycken enbostadshus avsedda för enskilt ägande och i norra delen (Skummeslövsgården) med tre friliggande en-bostadshus och 19 kedjehus. Öster om Skummeslövsgårdens byggnader kompetteras med ytterligare fyra flerbostadshus med vardera sex lägenheter.

Detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige 2007-10-25. Beslutet vann laga kraft 2008-10-09.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017

Kontakt

Samhällsbyggnadskontoret
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-152 80
Humlegången 6
312 80 Laholm

Dokument