JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Pågående detaljplaner

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Pågående detaljplaner

Under denna rubrik "Pågående detaljplaner" hittar du planer som är under arbete på respektive ort. Du får också information om förslagen och i vilket skede de är i just nu.

Upprättande av en detaljplan sker i flera olika steg där berörda ges möjlighet att lämna synpunkter. Detta kan ske under det så kallade samrådet och under granskningen. Kommunen tar därefter ställning till om synpunkterna kan tillgodoses eller inte. Om synpunkterna av olika anledningar inte tillgodoses är det möjligt att överklaga detaljplanen när den har antagits. Om detaljplanen inte överklagas vinner den laga kraft och börjar gälla. 

Synpunkter

Skriftliga synpunkter på planförslaget, försedda med tydlig namnunderskrift, adress och fastighetsbeteckning skickas till nedanstående adress:

Samhällsbyggnadsnämnden i Laholms kommun 
312 80 Laholm

samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se

Planförfarande

Detaljplaner kan ändras, upprättas eller upphävas med begränsat standardförfarande, standardförfarande eller utökat förfarande.

Begränsat förfarande

Ett begränsat förfarande är möjligt i de ärenden där samrådskretsen godkänner förslaget och innebär att planförslaget samråds vid ett tillfälle.

Standardförfarande

Standardförfarande får användas om ett planförslag är av begränsad betydelse, om förslaget inte har betydande intresse för allmänheten och överensstämmer med översiktsplanen. Skillnaden är bland annat att samrådskretsen begränsas och att istället för granskning underrättas samrådskretsen direkt om eventuella ändringar av förslaget.

Utökat förfarande

Det utökade planförfarandet används när förslaget; inte överensstämmer med översiktsplanen, är av betydande intresse för allmänheten samt befaras medföra betydande miljöpåverkan.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan uppdaterad den 1 februari 2019