JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Pågående detaljplaner / Laholm / Bryggaren 10 m.fl.

Bryggaren 10 m.fl.

Från den 29 augusti till och med den 25 september 2022 skickas planförslag gällande detaljplan för Bryggaren 10 m.fl., Laholms kommun, ut för samråd. Dina synpunkter är viktiga för oss. Har du synpunkter på planförslaget ska du skicka in dessa skriftligen till oss senast den 25 september 2022, försedda med namn, adress och fastighetsbeteckning. 

Samtliga planhandlingar finns via länk på denna sida.

Planprocessen

Detaljplanen är på samråd enligt 5 kapitlet 11–17 §§ plan- och bygglagen (2010:900). Planförslaget är förenligt med översiktsplanen och behandlas därför med standardförfarande.

Under samrådstiden finns planförslaget tillgängligt i stadshusets entré samt på plan- och exploateringsenheten, Humlegången 6, Laholm.

Samrådsmöte kommer hållas onsdagen den 14 september 2022 klockan 18.30 i Glänningeskolans matsal, Glänningeleden 7.

Efter att samrådstiden gått ut kommer revideringar av planförslaget göras, varefter det kommer gå ut på granskning.

Planens syfte och huvuddrag

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra om- ,till- och nybyggnation av flerbostadshus för att öka områdets attraktivitet och bredda målgruppen som bostadsområdet riktar sig mot. Befintlig handel omvandlas till centrumverksamhet för att möjliggöra en bredare användning av området. Detaljplanen ska säkra en allmän gång- och cykelväg genom området.

Planförslaget möjliggör för ett tillskott av lägenheter i Laholms tätort. Området förtätas, vilket är positivt ur ett markhushållningsperspektiv, då de nya bostäderna inte placeras på exempelvis värdefull jordbruks- eller skogsmark.

Detaljplanen innebär att ny bebyggelse med flerbostadshus möjliggörs inom fastigheten Bryggaren 10 med flera. Den handel som idag tillåts på planområdet ersätts med centrumverksamhet för att bredda möjligheterna för lokalerna i området.

Den bebyggelse som nyligen renoverats, på fastigheterna Bryggaren 11, Väktaren 10 och Väktaren 13 får en nockhöjd på maximalt 13,5 meter för att befintlig byggnation ska vara planenlig och för att möjliggöra vissa ändringar i bebyggelsen. De nya byggnaderna på Bryggaren 10 ges en högsta nockhöjd på 28 meter. Längst ner i fastighetsgräns mot LP Hanssons väg läggs en allmän gång- och cykelväg.

Synpunkter

Senast den 25 september 2022 ska eventuella synpunkter på förslaget ha inkommit skriftligen, försedda med namn, adress och fastighetsbeteckning

Synpunkter skickas till:

Samhällsbyggnadsnämnden
Laholms kommun
312 80 Laholm

samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Amadeus Henriksson
Sidan uppdaterad den 25 augusti 2022