JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Pågående detaljplaner / Laholm / Bryggaren 10 m.fl.

Bryggaren 10 m.fl.

Planens syfte och huvuddrag

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra om- ,till- och nybyggnation av flerbostadshus för att öka områdets attraktivitet och bredda målgruppen som bostadsområdet riktar sig mot. Befintlig handel omvandlas till centrumverksamhet för att möjliggöra en bredare användning av området. Detaljplanen ska säkra en allmän gång- och cykelväg genom området.

Planförslaget möjliggör för ett tillskott av lägenheter i Laholms tätort. Området förtätas, vilket är positivt ur ett markhushållningsperspektiv, då de nya bostäderna inte placeras på exempelvis värdefull jordbruks- eller skogsmark.

Detaljplanen innebär att ny bebyggelse med flerbostadshus möjliggörs inom fastigheten Bryggaren 10 med flera. Den handel som idag tillåts på planområdet ersätts med centrumverksamhet för att bredda möjligheterna för lokalerna i området.

Den bebyggelse som nyligen renoverats, på fastigheterna Bryggaren 11, Väktaren 10 och Väktaren 13 får en nockhöjd på maximalt 13,5 meter för att befintlig byggnation ska vara planenlig och för att möjliggöra vissa ändringar i bebyggelsen. De nya byggnaderna på Bryggaren 10 ges en högsta nockhöjd på 28 meter. Längst ner i fastighetsgräns mot LP Hanssons väg läggs en allmän gång- och cykelväg.

Vad händer nu?

Detaljplanen ändras utefter de synpunkter som inkommit under samrådstiden. Därefter kommer detaljplanen skickas ut på granskning där ytterligare möjlighet finns till att lämna synpunkter på förslaget.

Synpunkter

Senast den 25 september 2022 ska eventuella synpunkter på förslaget ha inkommit skriftligen, försedda med namn, adress och fastighetsbeteckning

Synpunkter skickas till:

Samhällsbyggnadsnämnden
Laholms kommun
312 80 Laholm

samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Amadeus Henriksson
Sidan uppdaterad den 25 augusti 2022