Du är här: Start / Bo, miljö & trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Pågående detaljplaner / Laholm / Del av Trulstorp 1:9 m fl, Ängstorps handelsområde

Del av Trulstorp 1:9 m.fl.                                  -  Ängstorps handelsområde

Flygbild över aktuellt planområde (blåmarkerat) utmed Västerleden.

I detta planförslag utvecklas en detaljplan för del av Trulstorp 1:9 med flera (Ängstorps handelsområde). Detta för att möjliggöra för ett handelsområde inom tätorten Laholm. 

Planens syfte och huvuddrag

Planområdet är beläget i den västra utkanten av Laholm, cirka två kilometer från centrum, i anslutning till väg 24 och Västerleden. Området angränsar i norr till Ängstorps reningsverk och motorbanan, söderut angränsar det till Västerleden.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett verksamhetsområde för handels- och kontorsändamål i Laholms tätort. En liten del av planområdet planläggs även för drivmedelsförsäljning.

Vad händer nu?

Planförslaget har nu varit ute för granskning och kommer att beredas för antagande. Eventuella mindre ändringar kan komma att ske i detta skede.

Synpunkter

Eventuella synpunkter på förslaget ska ha inkommit skriftligen, försedd med tydlig namnunderskrift, adress och fastighetsbeteckning till:

Miljö- och byggnadsnämnden i Laholms kommun
312 80 Laholm
miljo.och.byggnadsnamnden@laholm.se

 

 

Aktuellt planområde sett norrifrån. I bildens nedre del syns Ängstorps reningsverk.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 19 december 2017