Du är här: Start / Bo, miljö & trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Pågående detaljplaner / Laholm / Del av Trulstorp 1:9 m fl, Ängstorps handelsområde

Del av Trulstorp 1:9 m fl, Ängstorps handelsområde

Flygbild över aktuellt planområde (blåmarkerat) utmed Västerleden.

I detta planförslag som är på granskning utvecklas en detaljplan för del av Trulstorp 1:9 med flera (Ängstorps handelsområde). Detta för att möjliggöra för ett handelsområde inom tätorten Laholm. 

Planens syfte och huvuddrag

Planområdet är beläget i den västra utkanten av Laholm, cirka två kilometer från centrum, i anslutning till väg 24 och Västerleden. Området angränsar i norr till Ängstorps reningsverk och motorbanan, söderut angränsar det till Västerleden.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett verksamhetsområde för handels- och kontorsändamål i Laholms tätort. En liten del av planområdet planläggs även för drivmedelsförsäljning.

Vad händer nu?

Det förslag som bearbetats fram efter synpunkterna i samrådet är nu ute för granskning.

Granskningstiden för planförslaget är den 12 november 2018 till och med den 21 december 2018.

Förslaget är förenligt med översiktsplanen men bedöms medföra betydande miljöpåverkan. Därav har en miljökonsekvensbeskrivning tagits fram för att utreda omfattningen av miljöpåverkan. Förslaget har kompletterats enligt sammanfattning i samrådsredogörelsen.

Under granskningstiden finns planförslaget förrutom här på hemsidan även tillgängligt i Stadshusets entréplan samt på samhällsbyggnadskontoret.

Lämnar du inte in en skriftlig synpunkt senast under granskningstiden kan du förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen.

Synpunkter

Eventuella synpunkter på förslaget ska ha inkommit skriftligen, försedd med tydlig namnunderskrift, adress och fastighetsbeteckning till:

Miljö- och byggnadsnämnden i Laholms kommun
312 80 Laholm
miljo.och.byggnadsnamnden@laholm.se

 

 

Aktuellt planområde sett norrifrån. I bildens nedre del syns Ängstorps reningsverk.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 19 december 2017