Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Pågående detaljplaner / Laholm / Östra Nyby, Norr

Klass 3-varning för höga flöden i Lagan

SMHI har utfärdat klass 3-varning för Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Klass 3-varning innebär extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem.
Läs mer här:

 

Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Östra Nyby, Norr                                                 - Del av Nyby 3:38 m.fl.

Illustration över norra delen av Östra Nyby

Från den 3 februari till och med den 6 mars 2020 skickas planförslag gällande detaljplan för Östra Nyby, Norr, Laholms kommun, ut för granskning. Dina synpunkter är viktiga för oss. Har du synpunkter på planförslaget ska du skicka in dessa skriftligen till oss senast den 6 mars 2020, försedda med namn, adress och fastighetsbeteckning. 

Samtliga planhandlingar finns via länk på denna sida.

Planprocessen

Detaljplanen är på granskning enligt 5 kapitlet 18–25 §§ plan- och bygglagen (2010:900). Planförslaget hanteras med standardförfarande och bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan. Förslaget är förenligt med översiktsplanen och har kompletterats enligt samrådsredogörelsen.

Under granskningstiden finns planförslaget även tillgängligt i Stadshusets entréplan samt på samhällsbyggnadskontoret. Efter att granskningstiden gått ut kommer mindre ändringar göras och planförslaget kommer förberedas för antagande

Planens syfte och huvuddrag

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för ett nytt bostadsområde med olika typer av boendeformer samt lokaler för en förskola, vilket byggs ut i den södra utkanten av Laholms stad, direkt söder om riksväg 24 och öster om Ängelholmsvägen. I detaljplanen föreslås en blandning av olika bostadstyper; friliggande enbostadshus, rad-, par- och kedjehus, samt flerbostadshus. En större park med lekplats för barn i olika åldrar föreslås centralt i området. I den västra delen föreslås ett naturområde för lek och rekreation. Den befintliga gång- och cykelvägen på den före detta banvallen utgör ryggraden i området och ges en prioriterad framkomlighet. 

Synpunkter

Senast den 6 mars 2020 ska eventuella synpunkter på förslaget ha inkommit skriftligen, försedda med namn, adress och fastighetsbeteckning.

Synpunkter skickas till:

Miljö- och byggnadsnämnden
Laholms kommun
312 80 Laholm

miljo.och.byggnadsnamnden@laholm.se

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan uppdaterad den 28 januari 2020